Comunicació alimentaria Codi:  M3.520    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura pretén analitzar el paper de la comunicació en la promoció de pràctiques i comportaments al voltant del fet alimentari. Es treballaran bases teòriques de la planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació relacionats amb el món de l'alimentació i la gastronomia. Es tracten també els aspectes ètics i la legislació relacionada amb la comunicació alimentària (legislació sobre publicitat, declaracions nutricionals, al·legacions de salut, etc.)


Amunt

Assignatura del mòdul Educació i comunicació alimentària. Es recomana cursar-la en el primer o segon semestre juntament amb Alimentació i societat i Educació nutricional.


Amunt

Resultats d'aprenentatge

Seleccionar les eines, llenguatge i estratègies més adequades per a comunicar-se de manera efectiva en l'àmbit de la nutrició.

Utilitza eficientment el potencial de la xarxa per buscar i analitzar de forma crítica la informació digital relacionada amb la nutrició i alimentació.

Analitzar diferents tipus d'eines de tecnologia mòbils aplicables a l'alimentació i la nutrició.

Elaborar discursos, recursos i estratègies que potenciïn la implicació i l'apoderament de les persones en la cura dels seus hàbits alimentaris.

Aplicar estratègies de comunicació efectives per a l'educació i la promoció de la salut.

Fer un ús efectiu i ètic de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la promoció de la salut i en programes de prevenció i empoderament de les persones

Competències

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Capacitat per interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació.

Amunt

Qui són els influents de la comunicació alimentària? Audiovisual

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com recursos disponibles a la xarxa especialment seleccionats per l'assignatura. Els formast també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat dissenyats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es subministraran documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.


Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt