Noves tendències en alimentació Codi:  M3.521    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta matèria s'estudia a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme i l'expressió genètica, proteòmica i metabolòmica amb la intenció d'integrar aquests coneixements en la salut pública i en la pràctica clínica per prevenir, diagnosticar o tractar malalties o establir recomanacions nutricionals personalitzades. Aporta coneixements actualitzats de la metodologia i aplicació de les tecnologies de l'era postgenòmica, aprofundint els conceptes de Genòmica Funcional (Nutrigenòmica i Nutrigenètica) i Biologia de Sistemes, les seves expectatives futures i els problemes ètic sassociats.

Inclou a més una avaluació crítica de les noves tendències dietètiques (vegetarianisme, règims i / o restriccions d'aliments per temes estètics, socials o culturals ...) i de com aquestes eleccions alimentàries o patrons dietètics afecten a l'organisme i a la salut.

Amunt

Es tracta d'una assignatura optativa.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Analitzar a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme; sobre l'expressió genètica, les modificacions epigenètiques, l'activitat proteica, i el metaboloma.
 • Integrar els coneixements de l'era post-genòmica per a la prevenció de malalties o establir recomanacions nutricionals personalitzades.
 • Debatre sobre les expectatives futures i els problemes ètics associats a la genòmica funcional i biologia de sistemes.

Competències
 • Abordar la interacció entre nutrició i genètica, les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques.
 • Utilitzar i aplicar de les TIC en l'àmbit professional de la salut.
 • Aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

 • Nutrigenòmica, Nutrigenètica, Metabolòmica. La cara emergent de la nutrició.
 • Microbiota
 • Dieta Paleolítica, Dieta cetogènica, Dejú intermitent
 • Dieta vegetariana, Dieta vegana

Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt