Gastronomia i nutrició Codi:  M3.522    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura Aquesta matèria tracta de la relació entre la gastronomia i la salut. Més enllà de l'alimentació saludable, per satisfer les necessitats nutricionals s'espera que l'alimentació sigui una experiència plaent sensorialment, que incorpori valors culturals i valors sociològics. S'estudia com influeixen les tècniques de cocció sobre les propietats organolèptiques i nutricionals dels aliments així com la relació entre cuina i ciència (nous ingredients, textures i tècniques); entenent que és tan important "què mengem" com "com mengem". Es detallen els recursos, els instruments, les certificacions que tenim al nostre abast per contribuir a la promoció i difusió d'una alimentació saludable a l'una que plaent i sostenible. Finalment s'examina com la gastronomia saludable es pot adaptar segons els estats fisiològics, patològics o en situacions especials (al·lèrgies, intoleràncies, vegetarianisme ...).

Amunt

Aquesta assignatura és optativa.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures obligatòries.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Identificar la relació entre gastronomia, nutrició i salut.
 • Establir quins efectes tenen les diferents tècniques de cocció sobre les propietats organolèptiques i nutricionals dels aliments.
 • Aprofundir en la tecnologia aplicada a la indústria alimentària per a l'elaboració i conservació de productes alimentaris.
 • Valorar la ciència que hi ha darrera la cuina.

Competències
 • Aplicar i avaluar el manteniment de pràctiques adequades d'higiene, seguretat alimentària i sistemes de control de risc aplicant la legislació vigent.
 • Liderar els processos d'implantació de sistemes de seguretat i qualitat alimentària.
 • Analitzar l'efecte de la interacció de les tecnologies clàssiques i emergents sobre les propietats físiques, químiques, microbiològiques, organolèptiques, nutritives i funcionals dels aliments.
 • Transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.
 • Interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix en l'alimentació.

Amunt

 • Introducció: relació entre Gastronomia i Nutrició
 • Tècniques culinàries i mètodes de cocció
 • Cuina i noves tecnologies
 • Malalties cròniques i gastronomia

Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt