Alimentació al món Codi:  M3.523    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta matèria es realitza una aproximació a la situació nutricional mundial des d'un context sociopolític. S'aprofundeix en l'anàlisi de la seguretat alimentària, l'avaluació de l'estat nutricional i la valoració dels seus indicadors.Es tracta també la malnutrició, problema que constitueix un important problema de salut pública en un important nombre de països, la seva clínica, complicacions, prevenció i tractament nutricional

Amunt

Des de fa uns anys el concepte de nutrició ha experimentat un gran canvi i és considerat com un instrument per promocionar la salut i tractar i prevenir l'aparició de determinades malalties. La creixent globalització, l'obertura de fronteres i els moviments de població fan que la població diana i els potencials beneficiaris siguin cada dia més diversos. Per aquesta raó aquest mòdul tracta d'aproximar l'estudiant a la diversitat de problemes nutricionals, els seus orígens, causes i estratègies d'afrontament més enllà del nostre món conegut.

En aquest semestre és convenient realitzar les dues assignatures que tracten la qüestió des del punt de vista dels problemes per defecte o per excés d'alimentació L'Alimentació al món i l'Alimentació per a la prevenció de patologies 

Amunt

 • Planificadors i gestors de polítiques de prevenció relacionades amb l'alimentació i la salut.
 • Professionals que treballen en fundacions, organitzacions no governamentals, organismes internacionals relacionats amb la salut i l'alimentació.

Amunt

És recomanable haver cursat prèviament Nutrició i Salut pública i  Alimentació al cicle vital

Amunt

Resultats d'aprenentatge

Analitzar les relacions entre nutrició, seguretat alimentària, salut i la mortalitat.

Avaluar la idoneïtat d'accions destinades a la millora de la seguretat alimentària

Seleccionar indicadors nutricionals en contextos específics

Determinar les causes subjacents i les característiques de la inseguretat alimentària

Interpretar i utilitzar marcs conceptuals per a l'anàlisi de la seguretat alimentària

Competències

Ser capaç d'identificar i analitzar les desigualtats culturals i socials i la seva incidència en els hàbits alimentaris

Capacitat per analitzar els reptes i oportunitats d'èxit en la implantació d'un programa d'intervenció nutricional considerant el context globalitzador i de canvi sociodemogràfic, epidemiològic, científic i tecnològic.

Liderar l'organització, gestió i implementació dels diferents tipus de tractament dietètic preventiu i suport nutricional en diferents patologies

Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut

Capacitat per aplicar els coneixements adquirits i resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.

Amunt

L'alimentació al món: hàbits alimentaris i problemes nutricionals.

 • L'alimentació al món. Seguretat alimentària. Context sociopolític.
 • Malnutrició Infantil
 • Avaluació de l'estat nutricional individual.
 • Avaluació de l'estat nutricional d'una població en situació d'emergència.
 • Estratègies d'intervenció d'emergència
 • Aliments especials.
 • Distribució mundial de la malnutrició.
 • Iniciatives locals. Programes Mundials.
 • Organismes internacionals i malnutrició.
 • Perspectives de futur


Conceptes i Marcs de Seguretat Alimentària

 • Què és la seguretat alimentària?
 • Conceptes relacionats amb la seguretat alimentària
 • Anàlisi de la seguretat alimentària


Avaluació i anàlisi de l'estat nutricional

 • Estat nutricional i seguretat alimentària
 • Avaluant l'estat nutricional
 • Indicadors de l'estat nutricionalAmunt

Lección 3. Indicadores del estado nutricional Web
Lección 2. Conceptos relacionados con la seguridad alimentaria Web
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució XML
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució DAISY
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució EPUB 2.0
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució MOBIPOCKET
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució HTML5
Definició, agenda i nous actors en seguretat alimentària: història i evolució PDF
Evaluación y análisis del estado nutricional Web
Gender in Food and Nutrition Security Web
Estudios de evaluación de la seguridad alimentaria Web
Lección 3. Análisis de la seguridad alimentaria Web
Qualitative Methods for Assessing the Impact of Development Programmes on Food Security Web
Lección 1. Estado nutricional y seguridad alimentaria Web
Nutrición, seguridad alimentaria y medios de subsistencia: conceptos básicos Web
Lección 2. Evaluando el estado nutricional Web
Evaluación del Impacto de Programas de Desarrollo en la Seguridad Alimentaria Web
Llegar a un entendimiento sobre las causas de la malnutrición para actuar de forma conjunta Web
How to conduct a Nutrition Situation Analysis Web
Lección 1. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Web
Conceptos y marcos de seguridad alimentaria Web

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt