Alimentació en el cicle vital Codi:  M3.524    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En esta asignatura se profundiza en el concepto de dieta saludable, el conocimiento actualizado de requerimientos nutricionales y en las recomendaciones dietéticas en diferentes etapas de la vida. Se tratan en detalle los cambios fisiológicos y metabólicos asociados al proceso vital (mujer embarazada, mujer lactante, en la infancia, en la menopausia, en la práctica deportiva y en las personas de edad avanzada) y sus repercusiones nutricionales.

Amunt

Assignatura del mòdul Nutrició comunitària Es recomana cursar-la en el primer semestre costat de Alimentació col·lectiva i Nutrició i Salut pública

Amunt

Resultats d'aprenentatge


-Relacionar els coneixements relatius a la fisiologia del sistema digestiu i del metabolisme energètic dels macronutrients i els micronutrients.


-Identificar els canvis fisiològics i metabòlics associats al procés vital


-Identificar les necessitats energètiques i de nutrients específiques i diferenciades segons situacions

fisiològiques, etapes de la vida (adult, infància i adolescència, etapes de la dona (embaràs, lactància i menopausa), gent major), i en funció del nivell d'activitat física.


-Integrar el coneixement sobre nutrients i grups d'aliments, i les seves propietats en el concepte d'alimentació saludable


Competències

Integrar els coneixements sobre organització estructural, característiques anatòmiques i histològiques dels òrgans del sistema digestiu i les funcions que realitza cada òrgan per a la seva aplicació en la definició de recomanacions dietètiques


Capacitat per analitzar en detalls la composició dels aliments, per a la seva aplicació a la definició de recomanacions dietètiques, identificant els diferents nutrients i les seves funcions en l'organisme.


Ser capaç de dissenyar i avaluar accions de millora en plans d'alimentació i recomanacions nutricionals en les diferents etapes evolutives d'un individu o grup de població.


Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit professional de la salut


Capacitat per a l'organització, planificació i presentació de projectes en l'àmbit de l'alimentació i la salut.

Capacitat per transmetre coneixement expert sobre nutrició, alimentació i salut a públics especialitzats i no especialitzats de manera clara i sense ambigüitats.


Amunt

Dieta equilibrada: Guies alimentàries de diferents països

La nutrició en les diferents etapes de la vida: Nutrició en l'embaràs i la lactància. Nutrició en la menopausa. Nutrició en la primera infància, a l'etapa escolar i adolescència.

La nutrició i l'envelliment: L'envelliment. El procés d'envelliment. Necessitats nutricionals de la gent gran.

Nutrició esportiva. La dieta de l'esportista. Suplements per a esportistes.


Amunt

Amunt

El material didàctic és la referència bàsica en el seguiment d'aquesta assignatura, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge.

Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa i seleccionats específicament per a l'assignatura. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Per millorar la comprensió i complementar el material de l'assignatura, es poden subministrar documents de lectura o referències bibliogràfiques quan el professorat ho consideri oportú.


Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt