Matemàtiques de les operacions financeres Codi:  M3.762    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2023-2024. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
Les matemàtiques de les operacions financeres és una matèria econòmica que utilitza les eines matemàtiques necessàries per poder estudiar i comprendre les operacions financeres. Les operacions financeres són conseqüència de pactes, que normalment tenen lloc en els mercats financers, entre agents econòmics desitjosos de col•locar els seus diners i agents que necessiten finançament.
En aquesta assignatura s'estudia amb detall el significat de termes com el TAE (Tipus Anual Equivalent), que apareix amb freqüència en la publicitat de productes financers. D'altra banda, s'estudiaran amb certa profunditat el càlcul i valoració d'operacions financeres de constitució així com d'amortització.

Amunt

El contingut de l'assignatura es relaciona directament amb totes aquelles que pertanyen a l'àrea de finances, que utilitzen com a punt de partida per a la posterior transformació i/o valoració de les dades obtingudes dels mercats.

Amunt

L'assignatura Matemàtiques de les Operacions Financeres és útil en la gestió empresarial en general, però molt especialment en el món de la banca, les assegurances i el sector financer en un sentit ampli.
L'aprenentatge i aprofitament d'aquesta assignatura permet a l'estudiant tenir una visió general del món financer per tal de prendre decisions financeres en el camp empresarial o personal.

Amunt

Competències transversals:
  • Buscar, identificar, organitzar i utilitzar adequadament la informació.
  • Capacitat per valorar críticament situacions empresarials concretes i establir possibles evolucions d'empreses i mercats.
Competències específiques:
  • Generar coneixement econòmic rellevant a partir de dades, aplicant els instruments tècnics pertinents.
Objectius de l'assignatura:

L'objectiu general de l'assignatura rau en adquirir els coneixements i eines necessàries per prendre decisions en el camp de la inversió i finançament empresarial, així com analitzar diversos productes financers, d'estalvi o de finançament, que es poden trobar actualment al mercat.
En particular els temes o conceptes que es treballen són els següents:
En el primer mòdul s'estudia d'una banda, les operacions financeres, les equivalències de tipus d'interès i els règims financers. Aquests conceptes permeten a l'estudiant iniciar-se en la matemàtica financera i apropar-se a les operacions més elementals així com representar un problema real.
En el segon mòdul, s'analitzen les rendes financeres i el seu funcionament per tal de poder utilitzar-les com a instruments per analitzar algunes operacions financeres.
En el tercer mòdul, s'estudien en detall els préstecs i la seva tipologia utilitzada habitualment. S'aprenen els conceptes que composen un préstec com reserva matemàtica d'un préstec, terme amortitzatiu, quota d'amortització i quota d'interès.
Finalment, en el quart mòdul s'analitza l'emissió i finançament dels emprèstits i la seva rendibilitat com a actiu financer del mercat.

Amunt

A continuació es detalla el marc general de cada un dels mòduls del material principal:

Mòdul 1: Règims financers
En aquest mòdul s'aprenen els conceptes de capital financer i operació financera. D'altra banda, s'estudia el concepte de règim financer (tant simple com compost) i la seva utilització. També es quantifica la rendibilitat i el cost de certes operacions financeres així com l'equivalència entre tipus d'interès nominal i efectiu.

Mòdul 2: Rendes financeres

En aquest apartat es fa èmfasi en les rendes financeres i les seves característiques per tal de saber classificar adequadament, així com la seva valoració.

Mòdul 3: Préstecs
En aquest mòdul de préstecs es defineixen i classifiquen els préstecs financers, així com definir les característiques dels préstecs més comuns i la seva amortització.

Mòdul 4: Emprèstits
Aquest últim mòdul està enfocat bàsicament a conèixer les característiques financeres de les diverses modalitats d'emissió de títols de renda fixa, analitzar financerament diversos tipus d'emprèstits i saber calcular preus i rendibilitats d'actius financers.

Amunt

Valoració d'operacions financeres PDF
Guia pràctica Web

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.

 

Amunt