Literatura i espai Codi:  M5.204    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

"Tir i Sidó, 'pals de cedre, veles de lli, rems de roure de Llevant': la veu del profeta Ezequiel ressona encara als ports. Hi ha càrregues precioses enfonsades en aquelles aigües. Les seves ombres són encara al fons, entre les restes del passat." Predrag Matvejevic, L'altra Venècia.

Què aporta, què convoca, què implica el lloc, la localització, l'espai concret, a una pràctica aparentment abstracta com és la literària? D'on són un text literari o un autor? Com caracteritzen o simbolitzen una regió, un país, una cultura?Com són (o no) determinats per la geografia que evoquen?

Enllà de l'habitual mirada cronològica al desenvolupament de la literatura, aquesta assignatura pretén introduir, de forma tematitzada, la relació entre la pràctica literària i l'espai: espai entès com a territori (o territoris), desplaçament, frontera, lloc de memòria... Tot plegat sumat a les diverses identitats que hi seran associades. I exemplificant-ho en el tractament literari de la ciutat i les seves representacions.

Amunt

"Literatura i espai" és una de les assignatures optatives del Màster universitari d'Humanitats: art, literatura i cultura contemporànies.

Amunt

Objectius

- Llegir amb detall textos literaris contemporanis provinents de diferents cultures.

- Posar en relació textos literaris i teòrics associats a diferents contextos geogràfics.

- Aplicar coneixements teòrics a l'anàlisi de les obres literàries.

- Analitzar críticament i de forma productiva les relacions entre temàtiques, realitats o àrees de coneixement aparentment alienes.

 

Competències

Competències bàsiques

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències específiques

- Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

- Descriure i analitzar els processos culturals en la societat contemporània.

- Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

Amunt

Unitat 1: Weltliteratur i literatures nacionals

En aquesta unitat es pretén presentar a l'estudiant el concepte de Weltliteratur a partir del qual neix primer i més tard s'ordena allò que avui entenem per literatura comparada. Per poder fer-ho haurem de plantejar la dicotomia històrica que confronta les nocions de literatura nacional i literatura universal. 

Unitat 2: L'espai literari mundial

Partint de la relació entre literatura i espai plantejada en la primera unitat, en aquesta Unitat 2 intentarem traslladar la discussió conceptual a la caracterització del conjunts de valors i lleis vinculats a les diferents estructures econòmiques i polítiques que intervenen de manera decisiva en la configuració d'un possible "sistema literari mundial" tal i com l'hem anat entenent al llarg de la història.  I ho farem a partir d'un parell de capítols d'un llibre de referència en la matèria, La República mundial de les lletres, de Pascale Casanova, deixebla de Pierre Bourdieu.

Unitat 3: Espai desplaçat: exili, migració, frontera

Entenent que les nocions de frontera i exili són problemàtiques, i poden resultar indistintament font d'impuls o de desànim per a l'autor, la tercera unitat del curs se centra en l'estudi de certs motius literaris vinculats al (o afectats pel) desplaçament territorial, per tal de poder reflexionar sobre com i fins a on un element físic, geogràfic, pot influir en l'acte creatiu.

Unitat 4: Representacions de la ciutat

Aquesta darrera unitat, per percentatge de dedicació i nombre de lectures la més gran de l'assignatura, es planteja tota ella com un possible estudi de cas general: el de la representació literària d'un espai determinat, la ciutat.

A la modernitat literària, la ciutat deixa de ser el marc en què tenen lloc certs esdeveniments per convertir-se també en un personatge literari capaç de provocar nous relats. Centrant-nos en la ciutat com a espai literari paradigmàtic de la contemporaneïtat, aquesta darrera unitat està centrada en l'anàlisi d'algunes mirades i alguns elements que ens ajudaran a definir-ne la literarietat.

Amunt

L'assignatura es basa en un reader format per articles d'un ventall d'assagistes i creadors que van de Milan Kundera a Walter Benjamin, passant per Pascale Casanova i Claudio Guillén. Trobareu tots aquests textos a l'apartat "Lectures" al botó "Materials i fonts" de l'aula.

A més d'això, el material de suport inclou un seguit d'introduccions breus a cadascun dels textos de lectura elaborades expressament.

I, encara, diversos textos literaris que aniran essent introduïts al llarg del semestre.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt