Arts escèniques Codi:  M5.207    Crèdits:  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2024-2025. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta matèria aborda els tres grans gèneres de l'art escènic: el teatre, l'òpera i la dansa. S'estudiarà la singularitat de cada un d'ells a partir d'algunes de les obres o creadors més rellevants del segle XX des d'una perspectiva diacrònica que permeti entendre la seva evolució. S'estudiaran de manera transversal qüestions com la relació entre literatura i escena, la centralitat del llenguatge corporal, i la imbricació entre text, cos i música.

Amunt

Aquesta assignatura és optativa i s'imparteix el segon semestre.

Amunt

Els continguts i la metodologia d'aquesta assignatura és especialment adequada per a aquelles persones que vulguin impartir docència en l'àmbit de les arts escèniques, així com també la crítica cultural especialitzada i la gestió cultural.

Amunt

No cal tenir coneixements previs, per bé que és recomanable comptar amb una bona competència en escriptura.

Amunt

És aconsellable tenir un interès i una mirada interdisciplinària.

Amunt

Objectius

- Interpretar l'obra escènica de manera contextual i interdisciplinària.

- Entendre la singularitat del llenguatge escènic des de la seva vessant estètica i tècnica.

- Identificar les relacions intertextuals que l'obra escènica manté amb obres del passat i amb obres coetànies.

- Comparar diferents propostes de muntatges teatrals i operístics.

- Redactar una crítica d'un espectacle teatral, operístic i de dansa.

- Comprendre fenòmens com ara l'star-system i la cultura de masses.

- Saber identificar les fecundes relacions entre els gèneres escènics i el cinema.

Competències

Competències bàsiques:

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

Competències transversals:

- Expressió escrita per a la vida acadèmica i professional.

- Mostrar en el propi treball una actitud ètica, responsable i respectuosa amb la diversitat natural, social, epistemològica, cultural i de gènere, així com reconèixer la integritat de la feina dels altres. 

Competències específiques:

 - Valorar críticament els objectes d'estudi de les disciplines humanístiques i les idees i els judicis, propis i aliens, sobre aquests objectes, a partir del coneixement dels debats i problemàtiques en el si d'aquestes disciplines.

- Analitzar críticament textos de diversa índole, imatges, discursos i pràctiques culturals.

 

Amunt

Els continguts s'estructuren en tres grans línies temàtiques en relació a les tres arts escèniques:

1. Teatre:

1.1. Els primers indicis del canvi de concepte teatral. Un camí per a una revolta.

1.2. El calaix de sastre de les avantguardes. Els distanciaments i les crueltats.

1.3. El teatre després de l'obra magna de la guerra.

1.4. El nou teatre. L'art contemporani

 

2. Òpera:

2.1. Des de i cap a l'obra d'art total (?)

2.2. L'heterogeneïtat

2.3. Canvis de paradigma: veu i sexualitat

2.4. L'audiovisualització del fet operístic

 

3. Dansa:

3.1. 1900-1930: Els pioners i el trencament amb el ballet clàssic.

3.2. 1930-1950: La segona generació de l'expressionisme alemany i la Modern Dance.

3.3. 1950-1980: El Neoclassicisme, la Postmodern Dance i la Dansa-teatre.

3.4. De 1980 fins avui: L'esclat de la diversitat. Un món sense límits.

 

 

Amunt

Material Suport
Arts escèniques XML
Arts escèniques DAISY
Arts escèniques EPUB 2.0
Arts escèniques MOBIPOCKET
Arts escèniques HTML5
Arts escèniques PDF
Site Teatre Web
Site Dansa Web
Site Òpera Web
Toolkit Arts Escèniques Web

Amunt

Per a tenir un model de citació de recursos impresos, electrònics i audiovisuals, vegeu la proposta de la Biblioteca de la Universitat de Girona aquí, que és una adaptació del Publication Manual of the American Psychological Association.

Amunt

Abad Carlés, Ana (2010). Historia del ballet y de la danza moderna. Madrid: Alianza.

Batlle, C., F. Foguet i E. Gallén (coord.) (2003). La representació teatral. Barcelona: UOC.

Boisseau R. (2006). Panorama de la danse contemporaine. París: Les Éditions Textuel.

Castanède, Marie-France (2003). El espíritu de la ópera. Barcelona: Paidós.

Fernández Guerra, Jorge (2009). Cuestiones de ópera contemporánea. Cuestiones de supervivencia. Madrid: Preliminares-Ensayo.

Jaffré, Olympe (2007). Danse et nouvelles technologies: enjeux d'une rencontre. Paris: L'Harmattan.

Leibowitz, René (1990). Historia de la ópera. Madrid: Taurus.

Louppe, Laurence (2011). Poética de la danza contemporánea. Salamanca: Ediciones de la Universidad de Salamanca.

Macias Osorno, Zulai (2009). El poder silencioso de la experiencia corporal en la danza contemporánea. Bilbao: Artezblai.

Markessinis, Artemis (1995). Historia de la danza desde sus orígenes. Madrid: Esteban Sanz Martínez, Editorial.

Oliva, C. i Torres Monreal, F. (1997) Historia básica del Arte Escénico. Madrid: Cátedra.

Pandolfi, Vito (1989). Història del teatre (vol. II). Barcelona: Diputació de Barcelona-Institut del Teatre.

Ross, Alex (2009). El ruido eterno. Escuchar al siglo XX a través de su música. Barcelona: Seix Barral.

 

Amunt

La metodologia que se seguirà en el decurs del semestre consisteix a combinar el discurs acadèmic escrit (PACs) i oral (Debat) sobre espectacles escènics i textos teatrals. Així, el cos de l'assignatura es constitueix, bàsicament, de tres elements: els tres mòduls, una tria de textos teatrals i una selecció de vídeos sobre òpera i dansa que es poden visionar via YouTube.

Així mateix, per aquells que ho desitgin, es brinda l'oportunitat d'assistir en grup a espectacles o projeccions que es realitzen a Barcelona relacionats molt directament amb l'assignatura.

Tauler del professor

És l'espai bàsic de comunicació del consultor amb els estudiants, de visita imprescindible per al seguiment del curs. Al llarg del semestre hi trobareu, entre d'altres, les següents informacions:

  • Orientacions per tal d'afrontar l'estudi de cada unitat, amb indicacions sobre els punts de major i menor importància, el seu grau de dificultat, etc.
  • Requeriments de presentació, dates de lliurament, etc. de les activitats a realitzar per tal de seguir l'avaluació continuada.
  • Posada en comú de respostes a dubtes i qüestions particulars que es consideren d'interès general per al grup.
  • Indicacions per a la participació en els debats i per a la resolució de les activitats d'avaluació continuada.

L'alumnat pot fer consultes al professor sempre que ho considere convenient sobre qualsevol aspecte que no tinga prou clar. Es recomana que l'estudiant pregunte tot el que no quede clar tant a mesura que avança en l'estudi de les unitats com durant el procés de realització dels treballs d'avaluació continuada. No és bo deixar tots els dubtes per al final, com tampoc ho és avançar-se sobre temes encara no tractats. Cal esglaonar les consultes, intentar ser clars en les formulacions i evitar les reiteracions. El consultor intentarà respondre al més aviat possible, i sempre que la resposta siga d'interès general farà servir el tauler per a divulgar-la.

Debat

Al llarg del semestre es duran a terme tres debats no avaluables. La participació en els tres debats és obligatòria: pot contribuir a matisar la nota, en especial si es vol optar a la qualificació de Matrícula d'Honor.

Fòrum

Aquest és un espai obert a les iniciatives dels estudiants i el consultor de l'assignatura, on es podran plantejar:

Dubtes, comentaris i qüestions relacionades amb els continguts de l'assignatura, i que els estudiants vulguen compartir amb els seus companys.

Temes d'actualitat relacionats amb l'assignatura que els estudiants o el consultor desitgen posar en comú i debatre.

Comentaris, observacions d'errades, suggeriments per a millorar el material de l'assignatura.

Lliurament d'arxius de l'avaluació continuada


Als arxius caldrà que hi constint la referència de la PAC "PAC1", "PAC2" i "PAC3", afegint al darrere el vostre nom d'usuari de la UOC.

Per exemple: PAC1_jfontant

Per al cas de la PAC1, també podeu posar un titol explicatiu que indiqui quina obra de les proposades heu ressenyat. Per exemple:

assaig_gata_jfontant
assaig_opera_tres_rals_jfontant

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

L'assignatura només es pot aprovar amb el seguiment i la superació de l'avaluació contínua (AC). La qualificació final de l'assignatura és la nota obtinguda a l'AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Per obtenir l'acreditació de l'assignatura convé seguir les activitats indicades en el pla docent i guiades pel consultor, d'acord amb les directrius proposades i el calendari.

Criteris d'avaluació dels textos escrits

  1. Les PAC han de respondre la pregunta o el que demana l'enunciat, utilitzar els conceptes i termes principals amb seguretat, i qüestionar de manera productiva els conceptes i termes principals.
  2. Les PAC han de demostrar una excel·lent comprensió i coneixement del tema treballat i de la temàtica general de l'assignatura, inclosos els enfocaments teòrics i crítics rellevants, i la capacitat d'assimilació i integració de material addicional no tractat directament a l'assignatura.
  3. Les PAC han de desenrotllar una línia argumental coherent, sostinguda al llarg de tota l'activitat i recolzada en una anàlisi excel·lent; integrar les citacions bibliogràfiques en la pròpia argumentació, demostrar la capacitat d'anar més enllà de les idees presentades en la bibliografia crítica, i posar en evidència l'originalitat i/o independència de pensament i de capacitat crítica.
  4. Les PAC han de tenir una estructura coherent i elegant, amb una organització excel·lent del material.
  5. L'alumne ha de mostrar un domini excel·lent de la llengua tant des del punt de vista gramatical com quant a la coherència i la cohesió; ús correcte del registre acadèmic; estil propi elegant i planer; i un ús correcte i confiat de la terminologia especialitzada.
  6. La presentació ha de ser impecable, amb notes i bibliografia ordenats d'acord amb uns criteris d'estil coherents i reconeguts en l'àmbit acadèmic. Lletra d'un cos mínim d'11 punts, interlineat d'1,5 espais, pàgines numerades, bona distribució de paràgrafs, bon ús dels recursos gràfics (cursiva, negreta, cometes...), nom de l'estudiant i de l'assignatura a la primera pàgina, títol de l'enunciat a l'encapçalament del treball, etc.

IMPORTANT: la valoració es farà mitjançant la correcció dels exercicis proposats quant al contingut i també a l'escriptura i a l'adequació a l'enunciat. Es retornaran als alumnes els treballs corregits en el mateix text, per tant, cal que siguin presentats en un format editable. S'adjunten rúbriques a cadascuna de les PACs amb la voluntat que siguin una útil guia per a la realització de les tres tasques indicades. Aquestes rúbriques responen a les directrius de la transparència avaluativa que dicta Bolonya; us permetran saber exactament amb quins criteris es valorarà la PAC. Així doncs, us convidem a contemplar-les com a una eina formativa.

Indicacions per als debats (no avaluables)

Cal fer un mínim d'una intervenció a l'espai de Debat de l'aula. Les aportacions han de contenir informació de fonts acreditades i les opinions han d'argumentar-se d'acord amb els paràmetres del debat acadèmic. Es valorarà especialment la capacitat per establir una rica relació dialògica amb la resta d'intervencions, saber identificar qüestions rellevants i plantejar problemes significatius.

 

Advertiment: Plagi i còpia

El plagi acadèmic es dóna de dues maneres bàsiques:

(a) de fonts en paper (llibres, articles, mòduls UOC) o de documentació present a la xarxa (avui dia tan fàcil de copiar i enganxar), sense citar la procedència i fent-les passar per pròpies;

(b) de treballs altres estudiants i/o altres semestres (en aquest cas hi ha dos responsables, qui presta el seu treball i qui el manlleva i ho aprofita).

Des de la nostra titulació, volem treballar per prevenir aquesta pràctica fraudulenta de dues maneres:

(a) D'una banda, informant i formant més aviat els nostres estudiants sobre la correcta citació de les fonts i sobre el qual s'ha de considerar plagi i el que no. Aquesta és una competència inclosa en diverses matèries, que es treballa i s'avalua específicament. L'enllaç següent conté un document que recull alguns exemples útils per evitar de caure en el plagi:http://cv.uoc.edu/~04_999_01_u27/COM_EVITAR_EL_PLAGI_2.doc

(b) D'altra banda, deixant clar que aquesta conducta, si és detectada, comporta conseqüències en l'avaluació de l'estudiant i també en el seu expedient, atès que el fet queda registrat i la reincidència es considera un agreujant. La Normativa acadèmica d'avaluació de la UOC (art. 12) regeix les sancions acadèmiques aplicables en aquests casos. Al seu torn, la Normativa de drets i deures dels estudiants de la UOC estableix que "[l]en còpia, el plagi o l'intent d'obtenir un millor resultat acadèmic usant qualsevol mitjà il·lícit" és una de les conductes tipificades com a falta greu o molt greu i regula els procediments disciplinaris aplicables.

Finalment, cal assenyalar que és indispensable que els estudiants que vulguin elaborar conjuntament algun treball o pràctica obtinguin prèviament el consentiment del professor, ja que, en cas que dos treballs d'estudiants diferents, en una mateixa assignatura i semestre, presentin coincidències suficients per deduir que la un és còpia de l'altre, es consideren els dos com plagiats, independentment de quins pugui ser l'original.

 

Amunt

L'avaluació final serà el resultat de la mitjana de les tres PACs. Tanmateix, la participació als debats (no avaluables) poden ajudar a matisar la nota a l'alça.

Amunt

Les professores faran un retorn personalitzat dels treballs escrits i, en les dues primeres PAC, també mitjançant les rúbriques d'avaluació.

Quant als debats, es farà un comentari col·lectiu general.

Amunt