Surrealisme, poesia i arts visuals Codi:  M5.218    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura per al segon semestre del curs 2022-2023. Podeu consultar si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del campus Més UOC / La universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Amb Joan Miró com a focus, aquesta assignatura examina la complexa relació del surrealisme amb la literatura i les arts visuals. L'obra de Joan Miró ofereix una plataforma perfecta per a considerar el Surrealisme des d'aquesta doble perspectiva. L'estreta col·laboració de l'artista amb les avantguardes literàries a la seva Barcelona natal, el seu interès per les provocacions literàries i culturals del moviment Dada, la profunda implicació amb els poetes del carrer Blomet a París i la seva vinculació amb el moviment surrealista seran examinades en profunditat. Treballarem el surrealisme "visual", un tema que va ser debatut acaloradament per André Breton en els anys 1924-1928. Analitzarem les produccions literàries de Miró, els seus treballs com a "pintor-poeta" de la dècada de 1920. Revisarem les estretes relacions de Miró amb literats com André Breton. A més, la teoria crítica ens permetrà ampliar el ventall de temes que tractarem en aquesta assignatura, de manera que l'alumnat hi podrà trobar una gran diversitat de camps de coneixement.

Amunt

Competencias básicas

CB4 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones -y los conocimientos y razones últimas que las sustentan - a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Competencias transversales

CT1- Capacidad para analizar e interpretar materiales de naturaleza compleja y a menudo ambigua, y sintetizar ideas y argumentaciones relativas a los objetos de estudio y a los debates y problemáticas relevantes, y comunicarlas de manera clara, rigurosa y precisa.

Competencias específicas

CE3 - Valorar críticamente los objetos de estudio de las disciplinas humanísticas así como las ideas y los juicios, propios y ajenos, sobre estos objetos, a partir del conocimiento de los debates y problemáticas en el seno de estas disciplinas.

CE8 - Analizar la evolución de las artes plásticas, escénicas y audiovisuales desde la modernidad hasta la postmodernidad, y relacionar los problemas que plantea dicha evolución con las principales corrientes de pensamiento de los siglos XX y XXI.

 

Amunt

UNITAT 1_ Surrealisme: l'exploració de l'inconscient

La primera unitat de l'assignatura té com a punt de partida el text fundacional del moviment surrealista, escrit per André Breton, i una revisió d'alguns conceptes claus d'aquest corrent estètic. Des del primer moment constatarem l'estret lligam entre paraula i imatge en el si del surrealisme i el lligam amb les teories de Freud.

Lectures obligatòries:

André Breton, Manifiesto del surrealismo [1924]. Tindreu accés a l'original en francés o be a la traducció al castellà.

Briony Fer, "Surrealismo, mito y psicoanálisis",  Realismo, racionalismo, surrealismo: El arte de entreguerras (Madrid: Akal, 1999), p. 175-187.

Briony Fer. "Breton y Bataille", Realismo, racionalismo, surrealismo: El arte de entreguerras (Madrid: Akal, 1999), p. 208-213. 

Briony Fer."Objetos del deseo",  Realismo, racionalismo, surrealismo: El arte de entreguerras (Madrid: Akal, 1999),  p 225-235. 

Enllaços:

The Art Assignment, "The Case for Surrealism," in Smarthistory, August 2, 2017:  https://smarthistory.org/case-for-surrealism/ .

Voorhies, James. "Surrealism." In Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art, 2000-. http://www.metmuseum.org/toah/hd/surr/hd_surr.htm

Lectures complementàries:

Margaret Rigaud-Drayton, "Word and Image in Apollinaire's 'Lettre-Océan'", a: Natasha Grigorian, Thomas Baldwin, Margaret Rigaud-Drayton (eds.), Text and Image in Modern European Culture (Purdue University Press, 2012), p. 133-142.

UNITAT 2_"Pintar amb paraules, escriure amb colors": pintors i poetes de l'avantguarda catalana

Des de l'inici de la seva trajectòria, Joan Miró va col·laborar activament en diverses revistes i va mantenir un estret contacte amb els membres de l'avantguarda literària catalana, com J.V. Foix, Joan Salvat-Papasseit i Josep Maria Junoy. Una avantguarda, però, que s'emmirallava en les línies creatives que exploraven els creadors francesos.

 Lectures obligatòries:

André Breton, Segundo manifiesto del surrealismo, [1930]. Tindreu accés a l'original en francés o be a la traducció al castellà.

Robert S. Lubar, "El nacionalismo lingüístico de Miró", París/Barcelona 1888-1937 (Barcelona: Museo Picasso, 2002), p. 327-337. 

Margarita Casacuberta, "Retrat de la literatura catalana amb París al fons", París/Barcelona 1888-1937 (Barcelona: Museo Picasso, 2002), p. 27-37. 

Lectures complementària:

Alicia Kent, "Text-Image Relations in French and Spanish Surrealist Literary Reviews from the 1920s and 1930s", en: Natasha Grigorian, Thomas Baldwin, Margaret Rigaud-Drayton (eds.), Text and Image in Modern European Culture (Purdue University Press, 2012), p. 143-156.

Francesc Miralles, "Entorn del surrealisme català", Catalan Historical Review, 3 (2010), p. 227-235 [https://0-www-raco-cat.cataleg.uoc.edu/index.php/CatalanHistoricalReview/article/view/229779]

 

UNITAT 3_De Dadà a l'assassinat de la pintura: Miró i l'avantguarda parisenca

Quan va arribar a París, Miró es va fer amic d'artistes, poetes i escriptors que tindran una influència decisiva en el seu treball. La "rue Blomet", on Miró tenia el taller, es va convertir en un punt d'intercanvi intel·lectual i creatiu fonamental. L'amistat amb André Masson, Michel Leiris i Georges Bataille van ser claus en aquest període. El seu interès pel pensament i la poètica de Breton i Bataille van marcar la transformació del seu treball i l'exploració de nous camins creatius guiats per l'anhel d'assassinar la pintura.

 Lectures obligatòries:

Fèlix Fanés, "Collage, 1929", Pintura, collage, cultura de masas. Joan Miró 1919-1934 (Madrid: Alianza Editorial, 2007), p. 151-186.

Rémi Labrusse, "45 Rue Blomet", Miró_Dupin. Art i poesia (Barcelona: Arts Santa Mònica 2009), p. 10-14.

Lucía García de Carpi, "La respuesta española", El surrealismo en España (Madrid, Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1994), p. 21-44.

Lectures complementàries:

Agnès Angliviel de la Beaumelle, "Le défi des X, en réserve", Joan Miró 1917-1934. La Naissance du monde (París: Centre Georges-Pompidou, Musée National d'Art Moderne, 2004), p. 19-28.

Rosalind Krauss, «Michel, Bataille et moi', après tout», October, primavera 1994, n° 68, p. 125-145.

Margit Rowell, "André Breton et Joan Miró", Agnès Angliviel de la Beaumelle et Isabelle Monod-Fontaine (ed.) André Breton. La beauté convulsive (París: Centre Pompidou, 1991), p. 179-182.

Anne Umland, "Miró the Assassin", Joan Miró. Painting and Anti-Painting 1927-1937 (New York: The Museum of Modern Art, 2008), p. 1-17.

UNITAT 4_ Miró i la poètica de l'objecte surrealista

L'objecte va adquirir un estatus privilegiat en l'art de Miró. Sota l'influx del surrealisme va experimentar amb la creació d'objectes, una pràctica que el va conduir a la creació d'escultures-objecte a principis de la dècada de 1930. El seu profund interès pel significat metafòrics dels objectes i per les qualitats de diferents materials es va mantenir al llarg de la seva trajectòria.

 Lectures obligatòries:

André Breton, "Équation de l'objet trouvé", L'Objet surréaliste [textes réunis et présentés par Emmanuel Guigon], (París: Jean Michel Place, 2005) p. 109-118.

Salvador Dalí, "Objets surréalistes", Le Surréalisme au service de la révolution, nº 3, diciembre 1931, p. 16-17; L'Objet surréaliste (textes réunis et présentés par Emmanuel Guigon), París, Jean Michel Place, 2005, p. 48-54.

William Jeffett, "Joan Miró y el objeto",  Joan Miró y el objeto, (Barcelona, Fundació Joan Miró, 2015) p. 15-35.

Didier Ottinger, "El desafío a la escultura. Surrealismo y materialismo", Joan Miró y el objeto, (Barcelona, Fundació Joan Miró, 2015) p. 36-43.

Lectures complementàries:

William Jeffett, "La conscience malheureuse de Miró: sculptures et objets 1930-1932", en: Agnès Angliviel de la Beaumelle (ed.) Joan Miró 1917-1934. La Naissance du monde, (París, Centre Georges-Pompidou, Musée national d'art moderne, 2004) p. 82-91.

Didier Ottinger, Le Surréalisme et l'objet (París: Centre Pompidou y Gallimard, 2013):  "Jeune fille s'évadant" p. 156-157,  "Joan Miró" p. 195,  "L'Objet du couchant" p. 209,  " Personnage au parapluie" p. 224-225

 

UNITAT 5:_Miró i la petjada del surrealisme

L'impacte de la poètica surrealista es va perllongar en l'obra de Miró més enllà del període de pervivència d'aquest moviment artístic. Revisar el llenguatge pictòric de Miró de després de la Segona Guerra Mundial es permetrà observar com s'articula la seva vinculació al surrealisme i com ha passat a formar part de l'imaginari popular.

 Lectures obligatòries:

André Breton i Joan Miró, "Constellations", París, Pierre Matisse éditeur, janvier 1959,  Le Surréalisme et la peinture (París: Gallimard, 1965), p. 257-264.

Fèlix Fanés, "Palabras pintadas," Pintura, collage, cultura de masas. Joan Miró, 1919-1934 (Barcelona: Alianza Forma, 2007), p. 29-49.

Georges Raillard, "Miró, Dupin, el naixement dels signes", Miró/Dupin. Art i Poesia (Barcelona: Arts Santa Monica, 2009), p. 61-69.

Gale, M. "De las constelaciones a la serie Barcelona". En: Daniel, Marko. La escalera de la evasión. p. 123-143.

 

Amunt

Joan Miró y la poesía Audiovisual
Joan Miró i la poesia Audiovisual

Amunt

L'alumnat disposa a l'apartat Materials i fonts les lectures de l'assignatura en format pdf. També les trobareu referenciades a cada unitat i activitat. Amb aquestes lectures obligatòries, formades per una selecció d'articles acadèmics o capítols de llibres especialitzats , treballarem l'assignatura.

Aquestes lectures, d'autors i estils molt diversos, no pretenen en cap moment ser un estudi exhaustiu, lineal i enciclopèdic del desenvolupament i esdevenir artístic del surrealisme i/o de la figura de Joan Miró. Més aviat són textos suggeridors, on podreu trobar respostes però que sobretot esperem que us provoquin noves preguntes que us obrin la possibilitat de camins personals d'estudi. 

Els materials poden estar en francès, anglès, castellà i català. Sempre que sigui possible us donarem accés a les traduccions en català i/o castellà, però en ocasions tenim textos imprescindibles per la temàtica que no han estat traduïts. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt