Disseny de la investigació Codi:  M7.031    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura consisteix en el desenvolupament d'un projecte de recerca, que servirà per orientar una recerca futura en ciència política. L'objectiu de l'assignatura no és completar una recerca acadèmica, sinó plantejar-ne correctament una. Això suposa, entre altres qüestions, identificar una pregunta de recerca, emmarcar aquesta pregunta dins de la recerca existent i definir una estratègia d'anàlisi, cosa que implica definir unes hipòtesis que puguin ser testades empíricament a partir d'unes dades que operacionalitzin els conceptes teòricament rellevants.

 
El disseny de la recerca no és en absolut una qüestió menor: implica delimitar el objecte d'estudi i establir les orientacions teòriques i metodològiques de la futura recerca. L'èxit de la futura recerca depèn, en gran mesura, del plantejament de recerca inicial. En aquest sentit, no és casual que un dels criteris fonamentals per a obtenir una beca o una ajuda d'investigació sigui el disposar d'un bon projecte de recerca. 
 
El treball de l'estudiant de disseny d'una recerca acadèmica estarà tutoritzat per un director, un especialista en el tema escollit per l'estudiant i que l'orientarà en les diferents fases del seu treball. En cap cas no podrà ser aprovada aquesta assignatura sense el seguiment continuat del treball que s'ha desenvolupat per part d'un director de recerca (el procediment d'assignació dels directors de recerca s'explica més detalladament a l'apartat de metodologia).

Amunt

La assignatura de disseny de recerca té com a objectiu desenvolupar les següents competències específiques:

- Diagnosticar una realitat complexa i diversa de l'àmbit social i polític a un nivell local o global a través de l'elaboració d'informes d'alta qualitat que permetin la comprensió per la presa de decisions.

- Avaluar l'impacte de les polítiques, estratègies i decisions d'organitzacions i institucions a partir de les tècniques i metodologies d'anàlisi més avançades que es fan servir a la ciència política.

- Dissenyar i desenvolupar una recerca d'acord amb les regles del coneixment científic en l'àmbit de la ciència política.

Amunt

La sección de métodos. El diseño de investigación, la recogida de datos y el análisis de los resultados PDF
La secció de mètodes. El disseny de recerca, la recollida de dades i l'anàlisi dels resultats PDF
El tema i la pregunta de recerca. Recursos i qüestions metodològiques de la recerca PDF
La edición del TFM: la estructura del trabajo de investigación y el estilo de escritura científica PDF
La revisión de la literatura: teorías, hipótesis y contrastes PDF
L'edició del TFM. L'estructura del treball de recerca i l'estil d’escriptura científica PDF
SPSS(v26) Programari en línia
El tema y la pregunta de investigación. Recursos y cuestiones metodológicas de la investigación PDF
La ressenya de la bibliografia. Teories, hipòtesis i contrasts PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt