Llengua i comunicació Codi:  16.501    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Llengua i comunicació prepara els estudiants perquè facin el millor ús del seu codi lingüístic. Els professionals de la comunicació construeixen els seus discursos (textuals, orals o visuals) sobre els coneixements normatius de la seva llengua i aquesta assignatura orienta, prepara i entrena els futurs professionals perquè coneguin les claus de la seva llengua i perquè l'utilitzin amb correcció. L'assignatura també presenta les claus de la comunicació i de l'escriptura.

En aquesta assignatura, la llengua catalana no és només llengua vehicular sinó que també en constitueix l'objecte d'estudi. Les activitats avaluables, doncs, s'hauran de realitzar en català. Tota comunicació en l'assignatura es farà només en català tant per part del professor com de l'alumne.

 

Amunt

L'assignatura és instrumental i serveix per introduir l'alumnat als gèneres discursius propis de la comunitat universitària, tant orals com escrits, així com també als gèneres discursius propis de l'àmbit professional específic. Aquest plantejament permet vincular-la amb altres assignatures del grau, i a qualsevol camp professional, en la mesura que dota l'alumnat d'eines per produir, comprendre i interpretar textos dels àmbits científic, acadèmic i professional en llengua catalana.

Amunt

Tot i que es pressuposa que l'alumnat ha de tenir un domini estàndard de la normativa i l'expressió correcta en llengua catalana (nivell C), aquesta assignatura servirà per garantir-lo.

Amunt

L'assignatura exigeix l'ús de la llengua catalana en tots els exercicis, comunicacions i intervencions corresponents a la matèria. Es demana un nivell de suficiència en català.

Amunt

Objectius

 
Aquesta assignatura es planteja quatre objectius bàsics:

 • que els estudiants usin amb correcció la llengua catalana amb què vehiculen el seu treball comunicatiu per tal de garantir un ús òptim de la llengua en la producció de textos orals i escrits;
 • que els estudiants tinguin un coneixement avançat de la seva llengua;
 • que els estudiants comprenguin les claus bàsiques de la comunicació;
 • que els estudiants coneguin i valorin la bibliografia i les eines de suport que tenen a l'abast;
 • que els estudiants aprenguin a gestionar l'estrès.

   Competències transverals

  - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn.
  - Capacitat de creativitat i innovació.
  - Capacitat d'aprendre i d'actualitzar-se permanentment.
  - Capacitat de comunicació interpersonal.
  - Capacitat d'ús de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional.

  Competències específiques

  - Cerca, gestió i ús de la informació.
  - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació).
  - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació.
  - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu.
  - Capacitat d'adaptació als llenguatges específics dels mitjans/suports i dels públics objectius.Amunt

En aquesta assignatura, a través d'activitats totalment pràctiques, es treballaran els aspectes següents:

- normes ortogràfiques

- normes morfològiques, sintàctiques i lèxiques

- ortotipografia i convencions gràfiques

- claus de la comunicació i d'estil

- tècniques d'argumentació

Amunt

Els alumnes disposen de dos volums com a material de l'assignatura que cobreixen els àmbits que s'hi treballaran: el Manual d'ús de l'estàndard oral, i el Llibre d'estil de Barcelona TV. Se'ls envia per tramesa postal el Manual d'ús de l'estàndard oral. El Llibre d'estil de Barcelona TV el poden trobar en format digital a l'apartat de Bibliografia recomanada /Fonts d'informació de l'aula. El Manual d'ús de l'estàndard oral no vol ser una eina gramatical única, sinó que com el seu nom indica és un manual d'ús i per tant una guia que comparteix amb tots els dialectes criteris d'ús oral, malgrat que les especificacions dialectals variïn. En aquest sentit, l'alumne haurà d'atendre's i consultoar el material que trobarà a les PACs, com la Proposta per a un estàndard oral de l'IEC. Així doncs, malgrat que en les decisions concretes la forma sintàctica o gramatical pugui canviar, no és així pel que fa a les recomanacions d'ús oral que són vàlides per a tot usuari del català.

A més, a l'apartat de Fonts d'informació de l'aula, els estudiants disposen de diferents recursos en format electrònic, entre ells la Gramàtica Catalana, de Pompeu Fabra. A la vegada, és molt important que els alumnes llegeixin certs capítols del llibre de Philippe Breton (2014), La argumentación en la comunicación i consultin el material que s'indica en les PACs relatiu a les tècniques per confegir un text amb una bona argumentació.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt