Règim jurídic de la comunicació Codi:  16.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)


L'assignatura Règim Jurídic de la Comunicació es configura com una matèria bàsica i obligatòria en el marc del pla d'estudis del Grau en Comunicació. El seu objectiu general és facilitar als estudiants, futurs professional d'alguna de les disciplines de la comunicació, el marc jurídic i deontològic en el que hauran de desenvolupar la seva activitat.

El contingut de l'assignatura integra, per tant, els principis fonamentals de les disciplines jurídiques que més incideixen en les activitats pròpies de periodistes, publicitaris, relacions públiques i comunicadors audiovisuals. L'activitat de tots aquests professionals troba la seva darrera justificació jurídica en el respecte als drets fonamentals a la llibertat d'expressió i d'informació. No obstant això, aquests drets entren sovint en col·lisió amb altres drets dels ciutadans com, per exemple, els drets a l'honor, a la intimitat i a la pròpia imatge, el dret dels consumidors i usuaris o el régim de protecció de la propietat intel·lectual.

Per tal de configurar el marc jurídic de les activitats de comunicació, aquesta assignatura aprofundeix en el dret de la informació i ofereix una aproximació introductòria al dret de la publicitat, al règim de la propietat intel·lectual i al de la protecció de dades de caràcter personal juntament amb d'altres normes que impacten en l'exercici professional.

Amunt


Com ja hem esmentat, l'assignatura Règim jurídic de la Comunicació s'integra en el pla d'estudis del Grau en Comunicació(adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior) com una assignatura obligatòria, de caràcter transversal i amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

El contingut de l'assignatura ofereix a l'estudiant el coneixement bàsic del marc legal en el que haurà de desenvolupar la seva activitat professional. 

Donat el seu caràcter més específic, l'assignatura aborda amb un caràcter introductori la regulació de l'activitat publicitària, periodística i de la comunicació audiovisual i dels règims de propietat intel·lectual, protecció de dades de caràcter personal i altra normativa que puguin incidir en l'exercici del professional de la comunicació.

Amunt


Donat el seu caràcter transversal, l'assignatura es projecte en els camps professionals vinculats a l'àmbit de la comunicació i més concretament els del periodisme, la comunicació audiovisual la publicitat i la comunicació corporativa i les relacions públiques. 

Hem de tenir en compte que, sovint, al llarg d'una trajectòria professional les línies divisòries entre aquestes activitats poden ser tan properes que, per exemple, molts periodistes acaben exercint de relacions públiques en gabinets de premsa especialitzats, un publicitari pot decidir reorientar els seus interessos i realitzar peces audiovisuals d'entreteniment o, fins i tot passar-se al món del cinema, etc. Per tant, el caràcter obligatori i transversal d'aquesta assignatura garanteix el coneixement del marc jurídic de caràcter general aplicable a qualsevol activitat de l'àmbit de la comunicació. 


Amunt


Donat que aquesta assignatura s'insereix en una titulació de l'àmbit de la comunicació i en coherència amb el seu objectiu general, no és necessari tenir coneixements jurídics previs per tal de cursar aquesta assignatura. 

En aquest sentit cal avançar que els materials didàctics de l'assignatura han estat elaborats amb un llenguatge planer, allunyat de tecnicismes innecessaris, i que aquesta consideració es tindrà també en compte pels consultors a l'hora d'implementar la docència a l'aula.

 

Amunt

A continuació detallarem les competències que es treballaran en l'assignatura 

Competències generals

Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

Capacitat d'aprendre i d'actualització permanent.

Competències  específiques

Capacitat d'aplicar les normatives legals que afecten al sector de la comunicació.

Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic. 

Amunt

Els continguts de l'assignatura es distribueixen, seguint criteris temàtics, en els següents apartats:

- Autorregulació i règim jurídic en l'exercici de la professió periodítica

- Autorregulació i règim jurídic de l'activitat publicitària i la comunicació persuasiva.

- La regulació del cinema i de l'audiovisual

- Altres normes que incideixen en l'exercici professional de la comunicació

 


Amunt

Introducció al règim jurídic de la publicitat XML
Introducció al règim jurídic de la publicitat DAISY
Introducció al règim jurídic de la publicitat EPUB 2.0
Introducció al règim jurídic de la publicitat MOBIPOCKET
Introducció al règim jurídic de la publicitat KARAOKE
Introducció al règim jurídic de la publicitat HTML5
Introducció al règim jurídic de la publicitat PDF
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa XML
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa DAISY
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa EPUB 2.0
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa MOBIPOCKET
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa KARAOKE
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa HTML5
Llibertats i drets en l'exercici pràctic de l'activitat comunicativa PDF
Entrevista Perspectiva de gènere Audiovisual
Política i regulació de la cinematografia XML
Política i regulació de la cinematografia DAISY
Política i regulació de la cinematografia EPUB 2.0
Política i regulació de la cinematografia MOBIPOCKET
Política i regulació de la cinematografia KARAOKE
Política i regulació de la cinematografia HTML5
Política i regulació de la cinematografia PDF
Entrevista sobre el Consell de la Informació de Catalunya: ètica i autoregulació Audiovisual
Introducció al règim jurídic de la comunicació XML
Introducció al règim jurídic de la comunicació DAISY
Introducció al règim jurídic de la comunicació EPUB 2.0
Introducció al règim jurídic de la comunicació MOBIPOCKET
Introducció al règim jurídic de la comunicació KARAOKE
Introducció al règim jurídic de la comunicació HTML5
Introducció al règim jurídic de la comunicació PDF
Entrevista sobre el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur XML
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur DAISY
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur EPUB 2.0
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur MOBIPOCKET
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur KARAOKE
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur HTML5
Dret d’autor i comunicació: últimes novetats i perspectives de futur PDF
Introducció a la protecció de dades de caràcter personal XML
Entrevista sobre el Col·legi de Publicitaris i Relacions Públiques de Catalunya, ètica i autoregulació Audiovisual

Amunt

El material bàsic per a l'estudi i seguiment de l'assignatura són els mòduls didàctics consultables en format web mitjançant l'espai de recursos de l'aula.


De manera paral·lela a l'estudi dels mòduls, si es escau, el consultor facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, possibles actualitzacions de la legislació i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt