Pensament creatiu Codi:  16.506    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
De la mateixa manera que s'aprèn a caminar caminant, l'única manera vàlida d'aprendre a ser creatius -en qualsevol àmbit de la nostra vida, personal, laboral o acadèmica- és pensant creativament.
Aquest és l'objectiu principal de l'assignatura i l'abordarem amb la destil·lació dels coneixements que ens aportaran les lectures del llibre d'Edward De Bono (El Pensamiento Creativo) i dels mòduls escrits especialment per dos creatius reconeguts (Marçal Moliné i Rafa Blasco), així com amb guia pràctica que donarà sentit a un objecte -que també hem inclòs com a innovació en els materials- i que vertebrarà tot el treball a l'aula.
 
Tots tenim capacitat creativa. Però no tots ens donem l'oportunitat de demostrar-nos-ho diàriament perquè sovint ignorem com s'ha d'activar el procés creatiu. 

Hi ha tants mètodes i tècniques creatives com gustos i colors. En aquesta assignatura es tractaran les més comunes i aplicables, per tal que després, cadascú les faci seves i les automatitzi per poder expressar la seva creativitat en l'àmbit propi (publicitat, periodisme, comunicació audiovisual, etc.).

Amunt

Pensament Creatiu s'integra en dos plans d'estudis.

Per una banda, dins del Grau en Comunicació com a matèria bàsica de la branca de Ciències Socials i Jurídiques, amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

Per a aquells estudiants que optin per les mencions de Creativitat Publicitària o Creació Audiovisual, aquesta assignatura esdevindrà cabdal perquè constitueix una introducció general a tècniques i mètodes creatius que cal automatizar en el desenvolupament de la feina de creador publicitari o audiovisual. Tanmateix, pensar creativament constitueix una competència imprescindible per al desenvolupament professional de qualsevol altra de les mencions contemplades en el Grau.

Aquesta assignatura té continuïtat en altres d'específiques com: Creativitat publicitària I, Creativitat publicitària II, Planificació estratègica i creativa, i per suposat, resulta d'utilitat per a cursar amb èxit matèries com Comunicació persuasiva en mitjans digitals, Disseny i creació sonora o Vídeo de creació, entre d'altres.

Per l'altra banda, Pensament creatiu també forma part, dins del Grau en Màrqueting i Investigació de Mercats, de la menció Comunicacions de Màrqueting.

Amunt

L'assignatura es projecta en tots els camps professionals de l'àmbit de la comunicació, de manera específica en: publicitat, relacions públiques, comunicació corporativa, periodisme i comunicació audiovisual.

 

 

Amunt

Tot i que no es requereixen coneixements previs específics, es dóna per suposada -i es considera del tot imprescindible- la capacitació de l'estudiant en la comunicació escrita. És a dir, que es demana una total correcció expressiva a nivell ortogràfic, sintàctic i de construcció de discurs.

Amunt

Els objectius generals de l'assignatura són els següents:
- Conèixer diferents formes de pensar sobre el pensament creatiu.
- Asumir que la creativitat no és un do reservat a uns escollits, sinó que és una capacitat que tots tenim i hem de treballar.
- Familiaritzar-nos amb les claus del pensament divergent i lateral.
- Aprendre a usar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.
- Aplicar el pensament creatiu a diferents àmbits de la comunicació.

Els objectius específics del mòdul Hemisferi Dret són els següents:
- Distingir les claus del procés del pensament creatiu.
- Reconèixer la importància del pensament deliberat per a la producció d'idees.
- Aprendre algunes de les tècniques i mètodes més habituals que fan servir els creatius en el seu exercici professional.
- Estimular la formació de criteri per a la valoració de les idees.
- Descobrir com pensen creativament professionals de diferents disciplines de la comunicació.

Els objectius específics del mòdul Hemisferi Esquerre són els següents:
- Descobrir com funciona el nostre cervell quan pensem creativament.
- Conèixer en profunditat les claus del brainstorming i dels mapes mentals.
- Prendre conciència de la importància de la lògica i la retòrica en el procés creatiu.
- Reflexionar sobre els coneixements aportats pels teòrics de la creativitat.

Els objectius específics de la guia pràcitca Destapa la teva creativitat! són els següents:
- Exercitar algunes de les tècniques creatives estudiades per aconseguir cert grau d'automatisme.
- Conèixer nous mètodes, de la mà d'altres autors de referència en l'àmbit del pensament creatiu.
- Preparar la ment per estar receptiva a noves idees.
- Comprovar de forma evident que tots som creatius (quan ens proposem ser-ho).

Pel que fa a les competències que desenvoluparà l'estudiant en aquesta assignatura, destaquen:
- Capacitat de creativitat i innovació.
- Capacitat i habilitat per donar forma creativa al missatge, automatitzant tècniques creatives davant de qualsevol problema de comunicació.
- Capacitat per emprar diferents llenguatges (verbal, gràfic, musical, audiovisual).
- Capacitat d'idear, executar i avaluar projectes comunicatius, de manera creativa, en diferents suports.
- Capacitat de treball en equip.
- Capacitat de lideratge.

En conseqüència, els resultats d'aprenentatge concrets que s'espera de l'estudiant són:

- Identificar i aplicar les claus del pensament divergent o lateral.

- Aplicar, deliberadament i sistemàticament, diferents tècniques creatives.

- Aplicar el pensament creatiu en diferents àmbits de la comunicació.

Amunt

Llibre d'Edward De Bono, El Pensamiento Creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas

Mòdul 1: Hemisferi Dret
Rafa Blasco Lázaro
Introducció
1. Coneix els problemes. Evita les frustracions
2. Una definició de creativitat
3. La metodologia sense mètode
4. Hi ha límits en la creativitat?
5. Jo, jo i jo, o nosaltres, nosaltres, nosaltres
6. La formació del criteri
7. Jo creo, tu crees, ell crea. Nosaltres creem, vosaltres creeu, ells reben
8. Busca't la vida. Altres ho fan i els va bé
9. Sentim els creadors
10. El negoci del pensament, un negoci emocional

Mòdul 2: Hemisferi Esquerre
Marçal Moliné Golovart
Introducció
1. De la World Wide Web a la magdalena de Proust
2. Els mapes mentals
3. El brainstorming
4. La lògica i la retòrica
5. Com crear amb eficàcia elements de comunicació
6. La creativitat per a la innovació
7. Com treure suc a la intel·ligència per a crear

Guia pràctica: Destapa la teva creativitat!
Sílvia Sivera Bello
Introducció
1. El missatge és l'ampolla
2. Sang, sudor, llàgrimes i...
3. Els sentits de la creativitat
4. La lògica de la creativitat
5. Guilford i l'ampolla
6. A posar-se el barret!
7. De ventalls i mapes
8. Organització, organització
9. Per què li diuen ampolla...?
10. Deixa-la reposar
11. Ja ets el geni de la teva ampolla
(Paidós).

Amunt

Joc Audiovisual
Fitness creatiu PDF
Vídeo 15. Avaluació Audiovisual
Vídeo 11. L'atzar Audiovisual
Vídeo 5. La personalitat creadora Audiovisual
Vídeo 8. Edward De Bono i el pensament lateral. Qüestionament Audiovisual
Penso de forma divergent, per tant existeixo XML
Penso de forma divergent, per tant existeixo DAISY
Penso de forma divergent, per tant existeixo EPUB 2.0
Penso de forma divergent, per tant existeixo MOBIPOCKET
Penso de forma divergent, per tant existeixo KARAOKE
Penso de forma divergent, per tant existeixo HTML5
Penso de forma divergent, per tant existeixo PDF
Vídeo 9. Edward De Bono i el pensament lateral. Alternatives Audiovisual
Vídeo 2. De què parlem quan parlem de creativitat? Audiovisual
Vídeo 7. La motivació Audiovisual
Vídeo 3. L'einstellung i altres enemics de la creativitat Audiovisual
Vídeo 12. La teva planificació de calistènia mental Audiovisual
Vídeo 13. La creativitat en grup Audiovisual
Joc Houston (Pensament creatiu) Web
Vídeo 10. Edward de Bono i el pensament lateral. La provocació Audiovisual
Vídeo 14. Sis barrets per a pensar Audiovisual
Vídeo 4. El pensament divergent Audiovisual
Vídeo 6. El procés creatiu Audiovisual

Amunt

L'assignatura Pensament Creatiu es cursa amb un conjunt de materials didàctics i una eina de suport, que es lliuren als estudiants a l'inici del semestre:

- El llibre d'Edward De Bono El pensamiento creativo. El poder del pensamiento lateral para la creación de nuevas ideas.

- Els mòduls didàctics Pensament creatiu. Dos hemisferis i una guia, escrits per Rafa Blasco, Marçal Moliné i Sílvia Sivera. Aquests materials són consultables en format web i pdf a través de l'espai de recursos de l'aula. La versió web és la més completa, donat que permet consultar de forma directa (via hipervincles i arxius incrustats) tots els documents gràfics i audiovisuals que exempliquen i enriqueixen els continguts.

- Una ampolla de vidre amb tap de suro, que serà la protagonista de tota la feina creativa que es treballarà a l'aula, ja sigui de manera invidual com col·lectiva.

En qualsevol cas, sempre que es consideri necessari, el professor col·laborador facilitarà als estudiants material complementari, com textos i articles d'interès, actualització de la bibliografia, enllaços a material digital, etc.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt