Idioma modern I: Anglès Codi:  16.511    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

El coneixement funcional de l'anglès és bàsic avui en dia tant pels estudis universitaris com per la carrera professional. Idioma Modern I correspon a la primera part del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR). L'assignatura se centra en les destreses comunicatives efectives en anglès i utilitza una metodologia basada en tasques a realitzar individualment i/o en grup.

Amunt

Amunt

Important: Cal que tingueu present que AQUEST CURS NO ÉS PER A PRINCIPIANTS. Els estudiants que es vulguin matricular han de tenir un nivell mitjà d'anglès (equivalent a un B1 en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Per comprovar que teniu el nivell d'anglès adequat per aquest curs recomanem fer la prova de nivell disponible a:

http://cv.uoc.edu/app/placementTest2/index.php?lang=cat

Si ets estudiant de grau, recomanem haver superat l'assignatura "Competències TIC" abans de començar "Idioma Modern I: Anglès"

En algunes de les activitats d'aquesta assignatura s'ha de treballar en grup. Per això, els estudiants han de tenir en compte que necessitaran temps per a coordinar-se amb altres estudiants i també per a fer activitats en temps real.

Aquesta assignatura només es pot superar a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme de feina constant i regular. Per tant, si un estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. En cap cas serà possible superar l'assignatura estant absent durant les tres primeres setmanes del semestre, o sense participar activament en les activitats d'avaluació continuada durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

Requisits tècnics: targeta de so, auriculars, micròfon i una webcam per a realitzar algunes de les activitats d'avaluació continuada. En el cas de les tasques orals avaluables on es requereixi l'ús del vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Amunt

 

Important: aquesta assignatura no és per a principiants

Els estudiants han d'haver assolit prèviament un nivell intermedi (equivalent a un B1 al Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües) abans de matricular-s'hi.

Es recomana que els estudiants facin la prova de nivell

 


Per obtenir el certificat de nivell B2 de la UOC, és necessari haver superat Idioma Modern I (Anglès B2.1) i Idioma Modern II (Anglès B2.2). 

Si ets estudiant de grau, es recomanable haver superat l'assignatura 'Competències TIC' abans de començar 'Idioma Modern I: anglès'.

Algunes de les activitats en aquesta assignatura es duran a terme en grups. Els estudiants han de tenir en compte que necessitaran temps per a coordinar-se amb els altres estudiants i fer algunes activitats en temps real.

Només es pot superar aquesta assignatura a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme constant i regular de feina. Per tant, si l'estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre, es recomana que no s'hi matriculi. En cap cas serà possible superar l'assignatura sense estar connectat a l'aula durant un període de 3 setmanes consecutives o més. 

Requisits tècnics: targeta de so, auriculars, micròfon i webcam. En el cas de les tasques orals avaluables on es requereixi l'ús del vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Amunt

L'objectiu general de les assignatures Idioma Modern I i Idioma Modern II és assolir un nivell general de competència en anglès equivalent al nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

COMPETÈNCIES

- Capacitat de comunicar-se en anglès escrit i parlat sobre aspectes quotidians.

- Capacitat d'entendre textos en anglès escrit i oral sobre temes d'interès general i personal, i sobre aspectes de la vida acadèmica i professional.

- Capacitat d'utilitzar els recursos disponibles a Internet d'una manera autònoma per a millorar i desenvolupar les destreses en llengua anglesa.

- Capacitat de treballar en grup en diversos contextos virtuals.

En aquesta taula podeu consultar les competències corresponents a Idioma Modern I:

http://cv.uoc.edu/adf/~s_eao_0005_u01/Course_Plan/Course_Contents/B21_contents-general.pdf

 

Amunt

Al llarg del semestre es realitzaran sis activitats d'avaluació continuada basades en temes tractats en les unitats dels materials web. Les activitats serviran per a practicar les destreses següents:

- comprensió lectora

- expressió escrita

- comprensió oral

- expressió oral

- interacció oral

- treball en grup

Les unitats dels materials web també contenen activitats per a ampliar el vocabulari i consolidar el coneixement d'estructures gramaticals. En general els estudiants d'aquest nivell ja coneixen les estructures bàsiques de l'anglès, però potser han tingut poques possibilitats de practicar-les. Per tant, en aquesta assignatura no s'estudiarà la gramàtica de manera sistemàtica, sinó que es proposaran activitats d'aprenentatge per millorar la capacitat comunicativa. De tota manera, els exercicis de gramàtica dels materials i els altres recursos disponibles a l'aula són eines molt útils per millorar les àrees en què els estudiants poden tenir més dificultats.

Amunt

Material Suport
Bright Ideas (CAT) Web
The Right Punishment (CAT) Web
Whose art is it anyway? (CAT) Web
Storytelling (CAT) Web
The Business of Selling (CAT) Web
Grammar (CAT) Web
Learning Online (CAT) Web
Adrenaline Junkies (CAT) Web
Dedicated Foodies (CAT) Web
What's in a name? (CAT) Web

Amunt

Idioma Modern I: Anglès (materials web)

Aquests materials són a l'espai Materials a l'aula. Consulteu la secció «Dates clau» més avall per veure els títols i les dates de les unitats que s'estudiaran. Les altres unitats dels materials es poden utilitzar opcionalment com a pràctica addicional.

Estructura de les unitats

Cada una de les unitats tracta un tema específic i conté exercicis basats en les àrees següents:

- Reading

- Listening

- Grammar

- Vocabulary

- Speaking

- Writing

També hi ha una secció de Grammar, amb explicacions i exemples de qüestions gramaticals corresponents a aquest nivell.

Amunt

Consulta de la bibliografia disponible a la biblioteca
 • (2003). Collins diccionario inglés = Collins Spanish dictionary / [directora de publicaciones: Lorna Sinclair Knight]. Barcelona : Grijalbo Glasgow [etc.] : HarperCollins, 2003

  ISBN: 842533716X

 • Dixson, Robert J. (2004). Essential idioms in English : phrasal verbs and collocations / Robert J. Dixson. White Plains, NY : Longman, c2004

  ISBN: 0131411764

 • Driscoll, Liz (2005). Vocabulary in practice 5 : 40 units of self-study vocabulary exercises : with tests / Liz Driscoll, Glennis Pye. Cambridge : Cambridge University Press, 2005

  ISBN: 0521601258

 • Gough, Chris (2002). English vocabulary organiser : 100 topics for self-study / Chris Gough. Boston [etc.] : Thomson/Heinle, cop. 2002

  ISBN: 1899396365

 • Hancock, Mark (2003). English pronunciation in use : intermediate : self-study and classroom use / Mark Hancock. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003

  ISBN: 0521001854

 • Hewings, Martin (1999). Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. Cambridge : Cambridge University Press, 1999

  ISBN: 0521498686

 • Hewings, Martin (2005). Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. Cambridge : Cambridge University Press, 2005

  ISBN: 0521532914

 • Hewings, Martin (2007). English pronunciation in use : advanced : self-study and classroom use / Martin Hewings. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007

  ISBN: 9780521619561

 • (2003). Longman dictionary of contemporary English. Harlow (U.K.) : Longman, 2003

  ISBN: 0582776481

 • Mascull, Bill (2002). Business vocabulary in use / Bill Mascull. Cambridge : Cambridge University Press, 2002

  ISBN: 0521775299

 • McCarthy, Michael (2005). English collocations in use : [intermediate] :how words work together for fluent and natural English : self-study and classroom use / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2005

  ISBN: 9780521603782

 • McCarthy, Michael (2008). English collocations in use advanced : how words work together for fluent and natural English : self-study and classroom use / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008

  ISBN: 9780521707800

 • McCarthy, Michael (2004). English phrasal verbs in use : [intermediate] : 70 units of vocabulary reference and practice : self-study and classroom use / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2004

  ISBN: 0521527279

 • McCarthy, Michael (2002). English vocabulary in use : advanced / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002

  ISBN: 0521653975

 • McKellen, J. S. (1990). Test your business English / J.S. McKellen illustrated by Robin Harris and Ross Thomson. London : Penguin, 1990

  ISBN: 0140809856

 • Murphy, Raymond (2004). English grammar in use : a self-study reference and practice book for intermediate students of English : with answers / Raymond Murphy. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004

  ISBN: 0521532892

 • Murphy, Raymond (2000). Essential grammar in use = Gramática básica de la lengua inglesa / Raymond Murphy, Fernando García Clemente. Cambridge (UK)[etc.] : Cambridge University Press, 2000

  ISBN: 8483230429

 • Oshima, Alice (2006). Writing academic english / Alice Oshima, Ann Hogue. New York : Pearson Education : Longman, cop. 2006

  ISBN: 9780131523593

 • Raimes, Ann (2004). Grammar troublespots : a guide for students writers / Ann Raimes. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004

  ISBN: 0521532868

 • (2002). Really learn 100 phrasal verbs. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002

  ISBN: 0194315835

 • Redman, Stuart (2003). English vocabulary in use : pre-intermediate and intermediate / Stuart Redman. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2003

  ISBN: 052101171X

 • Swan, Michael (1997). How English works : a grammar practice book : with answers / Michael Swan & Catherine Walter. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1997

  ISBN: 0194314561

 • Swan, Michael (1995). Practical English usage / Michael Swan. Oxford : Oxford University Press, 1995

  ISBN: 019431197X

 • (1998). The Oxford Spanish dictionary : Spanish-English, English-Spanish / chief editors: Beatriz Galimberti Jarman, Roy Russell. Oxford [etc.] : Oxford University, 1998

  ISBN: 0198600690

 • Turton, N. D. (1995). ABC of common grammatical errors / Nigel Turton. Oxford : Macmillan Heinemann English Language Teaching, cop. 1995

  ISBN: 033356734X

 • Vince, Michael (2003). Advanced language practice : with key : english grammar and vocabulary / Michael Vince with Peter Sunderland. Oxford : Macmillan, 2003

  ISBN: 1405007621

 • Vince, Michael (2003). Intermediate language practice : with key : english grammar and vocabulary / Michael Vince with Paul Emmerson. Oxford : Macmillan, 2003

  ISBN: 1405007680

 • Watcyn-Jones, Peter (1985). Test your vocabulary / Peter Watcyn-Jones. London [etc.] : Penguin Books, 1985-1991

  ISBN: 0140808523

Amunt

Les persones aprenen llengües estrangeres no solament estudiant gramàtica i vocabulari, sinó també llegint, escoltant i comunicant-se amb altres persones en diverses situacions. És per això que aquest curs combina l'estudi dels materials web amb activitats en què els estudiants han d'interactuar amb altres membres de la classe i el/la consultor/a d'anglès. Aquestes activitats els permetran practicar les destreses de comunicació orals i escrites en anglès.

Tingueu present que tota la comunicació a l'aula i totes les tasques a lliurar han de ser en anglès. Aquest curs requereix una dedicació d'unes deu hores a la setmana.

Activitats d'Avaluació Continuada (AC)

Les instruccions de cada activitat d'AC es publicaran a l'aula. Un cop publicades, els estudiants hauran de participar en les activitats i enviar les tasques que es demanen en el període indicat, que sol ser de dues o tres setmanes aproximadament.

Per a algunes activitats, els estudiants s'hauran de coordinar amb altres membres de la classe, per exemple, per treballar en projectes en grup, per trobar-se en reunions sincròniques, o per demanar o donar ajuda per utilitzar alguna de les eines de comunicació que es fan servir en el curs. Amb aquesta coordinació, que s'ha de fer en anglès, els estudiants tindran l'oportunitat d'aprendre els uns dels altres i practicar la llengua per a fixar cites, negociar, fer peticions, donar ajuda, proporcionar feedback, etc. Així doncs, aquest és un element molt important del curs.

Espais de l'aula

Notice Board: Aquest és l'espai on el/la consultor/a publica tota la informació necessària per al correcte seguiment del curs, com per exemple les dates importants de lliurament d'exercicis, les instruccions per realitzar les Activitats d'AC, etc.

Forum: Aquest és l'espai on els estudiants envien les seves contribucions escrites, opinions, comunicacions amb altres companys, amb el/la consultor/a, etc.

Langblog*: Aquest és l'espai on els estudiants envien les seves contribucions en vídeo i àudio. 

Grups de treball: En aquests espais els estudiants es coordinaran amb altres membres de la classe per organitzar petits treballs de grup o per quedar per fer reunions sincròniques.

*Per poder avaluar les produccions orals dels estudiants matriculats, algunes activitats requereixen l'ús obligatori de l'eina de comunicació de la UOC Langblog. 

El Langblog forma part integral de la metodologia no presencial de la UOC: els vídeos compartits dels estudiants fomenten un esperit de col·laboració i interacció entre els estudiants. El seu ús dóna l'oportunitat als estudiants de parlar i escoltar l'idioma estranger que s'està estudiant, així com també permet avaluar les competències lingüístiques d'expressió oral (speaking) en un idioma estranger. 

El Langblog permet la gravació directa o la pujada de vídeos pregravats que els estudiants comparteixen amb els companys de l'aula virtual per tal de realitzar l'activitat docent. Cal lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla. Aquesta gravació s'ha de compartir obligatòriament amb la resta de companys de l'aula. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

Important

A causa de la situació d'excepcionalitat derivada de la COVID-19, pel semestre setembre 2020-gener 2021 canvia el model d'avaluació d'aquesta assignatura:

 • Es passa de AC+PS a un model AC. 

Per tant queda eliminada la PS i la nota final de l'assignatura serà la nota final d'AC. 

.....................................................................................................

En aquesta assignatura no hi ha examen final i per tant només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC) i la prova de síntesi (PS). La fórmula d'acreditació és: AC + PS. 

Fórmula per obtenir la qualificació final de l'assignatura (FA)

Els estudiants que hagin obtingut una nota d'AC igual o més alta de 5 han de fer una prova de síntesi (PS) per complir amb els requisits de l'assignatura. L'assignatura quedarà suspesa si un estudiant aprova l'AC però no es presenta a la prova de síntesi.

Avaluació continuada (AC) 

La qualificació de l'avaluació continuada es basarà en les notes de les diferents tasques realitzades en cada Activitat d'AC. 

Requisits mínims

Els requisits mínims per a superar l'assignatura són:

a) presentar totes les tasques de les 6 Activitats d'AC;

b) tenir una nota final d'AC de 5 com a mínim;

c) obtenir una nota ponderada d'AC (70%) i la prova de síntesi (30%) de 5 com a mínim.

Tingueu present que s'ha de participar en totes les Activitats d'AC en les dates previstes

La qualificació final de l'assignatura s'obté en haver fet un mínim de tres Activitats d'AC. Si s'han fet menys de sis Activitats d'AC, la qualificació final de l'AC serà segons la classificació següent:

- Només una Activitat d'AC: N

- Només dues Activitats d'AC: N

- Només tres Activitats d'AC: 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)

- Només quatre Activitats d'AC: 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)

- Només cinc Activitats d'AC: 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)

Si s'han fet les sis Activitats d'AC, la nota final d'AC serà calculada tenint en compte els percentatges següents: CA1 (10%), CA2 (10%), CA3 (20%), CA4 (20%), CA5 (20%, CA6 (20%). 

Criteris de qualificació de les Activitats d'AC

A les CA Guidelines s'informa dels criteris de qualificació de cada activitat. Tingueu present que la participació classe també es tindrà en compte a l'hora d'assignar la qualificació. Per les activitats en què s'ha de treballar en grup, a més de qualificacions individuals, els estudiants rebran una qualificació de grup.

Plagi - Originalitat dels textos dels estudiants

Tots els treballs escrits i orals lliurats per a l'avaluació continuada han de ser originals, obra del propi estudiant. Això vol dir que:

- No es poden copiar o traduir passatges o frases d'altres fonts i presentar-los com a propis.

- Quan calgui, s'han de citar les fonts originals.

Per a més informació sobre plagi feu clic aquí http://cv.uoc.edu/adf/~s_eao_0005_u01/plagiarism_IM.htm

Segons el recull als capítols II i III de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya, les conductes de plagi i de còpia en les activitats i treballs presentats són reconeguts com a faltes greus i seran sancionats amb el suspens de l'activitat corresponent i per tant, de l'assignatura. 

Ús indegut de textos, vídeos o imatges d'altres

La reproducció o compartició no autoritzada de textos, vídeos o imatges dels altres usuaris de l'aula està expressament prohibida i pot comportar l'inici d'un expedient disciplinari per vulneració de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya.

Amunt

Important

A causa de la situació d'excepcionalitat derivada de la COVID-19, pel semestre setembre 2020-gener 2021 canvia el model d'avaluació d'aquesta assignatura:

 • Es passa de AC+PS a un model AC. 

Per tant queda eliminada la PS i la nota final de l'assignatura serà la nota final d'AC. 

.....................................................................................................

La prova de síntesi consistirà en una redacció breu a realitzar presencialment en 60 minuts.  Durant la realització de la prova de síntesi no es podrà utilitzar cap diccionari o altre tipus de recurs.  

La PS serà valorada positivament si:

1) El text produït demostra el grau d'adequació i de correcció lingüística propi del nivell.

2) El nivell d'anglès de la redacció és coherent amb el contingut de les tasques d'AC de l'estudiant. La qualificació de la prova serà "0" si es detecta una clara discrepància entre la prova de síntesi i el nivell de l'AC.

3) En la redacció l'estudiant tracta directament i de manera suficient el tema escollit. En cas contrari, la qualificació de la prova serà "0".

Amunt

Al llarg del curs, el/la consultor/a enviarà:

Comentaris generals a l'aula: Regularment el/la consultor/a enviarà comentaris a l'aula indicant els errors més freqüents detectats en els textos dels estudiants. És molt important tenir en compte aquests missatges per a poder progressar.

Exercicis de correcció d'errades: En alguns moments del semestre, el/la consultor/a proposarà Error Correction Exercises, basats en els errors més freqüents dels estudiants.

Qualificacions: L'estudiant rebrà una qualificació en el Registre d'Avaluació Continuada per cada una de les Activitats d'AC que hagi fet.

Desglossament de les qualificacions: L'estudiant rebrà un desglossament de les notes obtingudes en les diferents tasques de cada una de les Activitats d'AC.

Correccions individualitzades: L'estudiant rebrà correccions individualitzades de dues tasques escrites (CA2 i CA4) i dues tasques orals (CA1 i CA3), juntament amb consells específics per a millorar el seu nivell d'anglès. 

Amunt