Introducció al periodisme Codi:  16.520    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El periodisme. Què entenem a dia d'avui que és aquesta professió? En la concepció que els pares de la teoria liberal en tenien quan van fer possible el naixement de la premsa, segurament no hi constava molt del que avui en dia és el periodisme.

Quart poder? Primer poder? Els conceptes de "democràcia mediàtica" o "democràcia catòdica" són ja clàssics en l'estudi de la comunicació contemporània. Fins i tot el món acadèmic reconeix la gran influència dels mitjans de comunicació en la nostra societat i en la manera com ens governem. Les institucions i els actors socials, en la seva praxi diària, no fan més reconèixer-la de forma explícita.

Com ha transformat aquest context la concepció del periodisme, el periodisme mateix i els perfils professionals dels qui en fan? Perquè, sabem qui fa periodisme avui dia? Som prou conscients de fins a quin punt l'emergència d'Internet i l'auge de les xarxes socials com twitter, youtube o facebook trenquen els esquemes tradicionals del diàleg entre comunicadors i audiències?

En aquesta assignatura es tracta, a través de la lectura d'aportacions de referència o rellevants per la seva novetat, agosarament o valor afegit, situarem l'estudiant en un primer estadi de la seva relació amb la professió,. L'objectiu: tenir una mirada panoràmica i introductòria al món del periodisme que és, que està bullint, que es troba en procés de crisi, és a dir de canvi, de transformació, d'adaptació a un entorn constantment en moviment.

Amunt

L'assignatura Introducció al Periodisme s'integra en el pla d'estudis del Grau en Comunicació (adaptat a l'Espai Europeu d'Educació Superior) com una assignatura obligatòria i amb una càrrega docent equivalent a 6 crèdits ECTS.

El contingut de l'assignatura ofereix a l'estudiant un coneixement de base sobre la disciplina on haurà de desenvolupar la seva activitat professional. 

Donat el moment canviant que actualment viu el periodisme, a cavall de constants canvis tecnològics i socials, l'assignatura aborda amb un caràcter introductori els diferents fronts que estan confegint una nova manera de fer periodisme. Nous escenaris, nous contextos socials i comunicatius, noves tecnologies, rutines que deixen d'existir i altres de noves. I sobretot preguntes, interrogants. Molts que es planteja la professió i que ha d'anar responent sobre la marxa.

Els continguts de l'assignatura són d'interès per al conjunt dels estudiants del Grau de Comunicació. En general, el coneixement d'un apunt d'estat de la qüestió del món del periodisme interessa de facto a tots els professionals del món de la comunicació, i a molts altres actors socials que constantment hi intereactuen. Però en el marc del nostre pla d'estudis, és un primer pas imprescindible per als estudiants de la Menció de Periodisme. Hi trobaran temes que després altres assignatures desenvoluparan amb més detall.

Amunt

Aquesta assignatura és el primer pas, el primer contacte acadèmic, de futurs professionals del món del periodisme. Futurs professionals que treballaran en l'àmbit de la comunicació en mitjans com televisió, ràdio, premsa, internet, gabinets de premsa o de comunicació, amb perfils professionals molts variats que en alguns casos interactuaran amb l'àmbit de la publicitat, de les relacions públiques i de la comunicació audiovisual.

El món de la comunicació abasta, cada dia més, un ampli espectre professional d'això que alguns autors han descrit com les societats de la "democràcia mediàtica". El protagonisme dels mitjans de comunicació és cada dia més important i en multimèdia. Els professionals del periodisme són, per tant, actors cada dia més imprescindibles, no només en l'àmbit tradicional de la comunicació, sinó també en l'institucional, social, cultural i polític.

Amunt

Donat que aquesta assignatura s'insereix en una titulació de l'àmbit de la comunicació i en coherència amb el seu objectiu general, no és necessari tenir coneixements previs per tal de cursar aquesta assignatura. 

En aquest sentit cal avançar que els materials didàctics de l'assignatura han estat elaborats amb un llenguatge planer, allunyat de tecnicismes innecessaris, i que aquesta consideració es tindrà també en compte pels consultors a l'hora d'implementar la docència a l'aula.

El caràcter introductori de l'assignatura fa innecessaris coneixements previs, més enllà d'una familiarització que seria òptima que hi fos a propòsit de l'entorn mediàtic que ens envolta. És a dir, no cal ser un expert en mitjans de comunicació, però sí que seria d'ajuda tenir un cert coneixement previ sobre mitjans que existeixen en el nostre context social immediat, així com aquells que poden ser referència a nivell internacional o via xarxa. Amb tot, això no és cap exigència de coneixement previ, sinó un plus que pot ajudar l'alumne a moure's amb més agilitat i amb una mirada més còmplice des del principi respecte dels continguts de l'assignatura.

Amunt

Els objectius generals d'aquesta assignatura es relacionen amb la possibilitat d'entendre i reflexionar sobre el paper de mediador dels mitjans de comunicació en la societat actual, els diferents rols professionals, l'evolució i irrupció de nous formats informatius i la credibilitat dels mitjans.

A continuació es detallen els resultats d'aprenentatge i les competències treballades al llarg de l'assignatura:

Resultats d'aprenentatge:

  1. Identificar els diferents rols professionals implicats en el procés periodístic, així com les seves funcions i tècniques.
  2. Analitzar el paper del periodisme i dels mitjans de comunicació com a generadors d'agenda mediàtica, política i pública.
  3. Analitzar com els nous formats trenquen amb les barreres tradicionals dels gèneres periodístics.
  4. Analitzar el pes de l'ètica en el periodisme, en la generació d'opinió pública.


Competències específiques: Capacitat de cerca, gestió i ús de la informació. Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació. Capacitat d'exercir la professió d'acord amb els principis ètics i el codi deontològic.

Amunt

Els continguts de l'assignatura, recollits en els seus materials didàctics, es distribueixen temàticament en els següents mòduls:

1-EL ROL DEL PERIODISME

1. Què és el periodisme avui?

2. Quin és el seu paper en la societat?

3. Qui està fent periodisme avui? Existeix el periodisme ciutadà?

4. L'Organització i el negoci periodístics estan canviant?

5. La crisi dels mitjans de comunicació

Mòdul didàctic 2

2-LA CONSTRUCCIÓ DEL'AGENDA

1. L'emergència de molts informadors que ja no són els mitjans de comunicació

2. El rol de mediador dels mitjans s'ha de redefinir. "El medio media"?

 

3-LES RUTINES

1. Els processos

2. La crisi dels mitjans de comunicació com a crisi de credibilitat

3. Com guanyar credibilitat i donar legitimitat al rol de mediador?

4. Com combatre el rumor?

 

4-EL DISCURS NARRATIU

1. Els nous formats trenquen molt les barreres que tradicionalment separaven gèneres

2. Forma vs. Fons

 

5-L'ÈTICA

1. Subjectivitat vs. Objectivitat com a debat superat

2. No manipulació al centre del debat, conjurant la suplantació de l'opinió pública per part de l'opinió publicada

Amunt

Amunt

El material bàsic per a l'estudi i seguiment de l'assignatura són els recursos d'aprenentatge que s'indiquen dins de l'aula, a cada unitat: lectures de llibres electrònics, articles i vídeos. 
A més a més, si s'escau, el professorat facilitarà als estudiants material complementari com poden ser textos d'interès, vídeos, enllaços i qualsevol altre tipus d'eina que faciliti el procés d'aprenentatge dels estudiants.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt