Empresa i marketing Codi:  16.608    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

NOTA: Aquesta assigantura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al semestre 20192 s'anomenava Introducció a l'empresa.

Sigui quin sigui l’àmbit d’actuació d’un professional de la comunicació la seva tasca laboral es veurà inscrita en un tipus o altre d’organització, ja sigui dins l’àmbit de la Publicitat, la Comunicació Corporativa i les Relacions Públiques, el Periodisme o la Comunicació Audiovisual. 

L’assignatura Empresa i màrqueting constitueix una primera presa de contacte amb el món de les organitzacions. En aquest sentit, el primer bloc de continguts comença oferint una visió general del món empresarial per saber com s’organitza una empresa, centrant-se en com identificar els seus punts forts i els seus punts febles per entre la posició competitiva d’una empresa i comercialitzar els seus productes i serveis. Els següents blocs de continguts s’aprofundeixen en una de les àrees funcionals de qualsevol organització on un professional de la comunicació hi juga un paper rellevant: l’àrea de màrqueting. Així, s’explica en què consisteix el màrqueting, els seus objectius i els processos associats a aquesta funció 


Amunt

Aquesta assigantura té un canvi de nom a partir del semestre 20201. Fins al semestre 20192 s'anomenava Introducció a l'empresa.

És una assignatura bàsica del segon curs del Grau de Comunicació.

Amunt

Les competències específiques que s'aborden en aquesta assignatura són:


  • Coneixement del món empresarial i institucional (processos i funcions de les empreses)

  • Capacitat d’anàlisi critica de l’entorn

  • Capacitat de lideratge

  • Capacita de pensar estratègicament


Totes aquestes competències es concreten en els objectius generals següents:


  • Introduir els conceptes bàsics per conèixer com s’organitza una empresa.

  • Saber com analitzar els punts forts i febles d’una empresa per entendre la seva posició competitiva.

  • Entendre què és el màrqueting, els seus objectius i els seus processos.

  • Saber dissenyar i avaluar una campanya de màrqueting digital, sobre un producte o servei.

  • Obtenir eines per posicionar una empresa en els cercadors d’Internet.

Amunt

Conceptes bàsics d'empresa

Direcció i organització d’una empresa

Què és un anàlisis DAFO?

Màrqueting digitalAmunt

Material Suport
Guia Google Adwords XML
Guia Google Adwords DAISY
Guia Google Adwords EPUB 2.0
Guia Google Adwords MOBIPOCKET
Guia Google Adwords KARAOKE
Guia Google Adwords HTML5
Guia Google Adwords PDF
La gestió pressupostària PDF
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? XML
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? DAISY
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? EPUB 2.0
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? MOBIPOCKET
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? KARAOKE
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? HTML5
Què és una anàlisi DAFO? Per què és tan important en el món de l'empresa i el màrqueting? PDF

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

Avaluació Continuada + Prova de Sínteso o Examen. 


Amunt