Audiències i consums Codi:  16.610    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En una societat on els canals de comunicació estan cada vegada més diversificats, el coneixement sobre les noves formes de consum dels mitjans i de mesurament de les audiències és un element clau per a l'elaboració d'una bona estratègia de màrqueting. La progressiva incorporació de nous mitjans de comunicació al llarg de la història i especialment l'impacte d'Internet i els nous canals digitals han redefinit les noves formes de socialització de la comunicació, el consum dels mitjans i també les metodologies de mesurament.

Amunt

Aquesta assignatura té un canvi de nom a partir del semestre 20201 o 20202 (setembre o febrer 2020). Fins el semestre 20192 (febrer 2020) s'anomenava Psicologia de la informació.

Amunt

Els objectius d'aquesta assignatura són:

  • Entendre com ha canviat el consum de mitjans de comunicació

  • Conèixer els diferents sistemes de mesurament d'audiències.

Les competències desenvolupades en aquesta assignatura són:

Competències generals:

CG2 - Capacitat d'anàlisi crítica i interpretació de l'entorn

CG3 - Capacitat de creativitat i innovació

CG5 - Capacitat d'aprendre i actualitzar-se permanentment

CG6 - Capacitat de pensar estratègicament

Competències transversals:

CT1 - Capacitat d'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional

CTN - Competència ètic-global

Competències específiques:

CE1 - Capacitat de recerca, gestió i ús de la informació

CE2 - Coneixement del mercat i de l'entorn professional

CE4 - Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les estructures de les indústries culturals i comunicatives

CE5 - Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)

CE6 - Ús i aplicació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

CE7 - Capacitat per traduir el missatge a comunicar en un missatge persuasiu

CE10 - Capacitat d'identificar possibilitats d'aplicació d'eines i tecnologies en productes, serveis i projectes de comunicació

Amunt

Què és el mesurament d'audiències i quin objectiu té

Principals models de mesurament

Història del mesurament d'audiències: el cas d'Espanya

El mesurament d'audiències en els mitjans

  • premsa

  • ràdio

  • tv

  • cinema

  • agències de publicitat

  • mitjans digitals i alternatius

El repte del mesurament d'audiències en l'era del Cross-Media.

Els canvis en el consum dels mitjans i els nous consumidors.

Amunt

AmuntAmunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt