Cultura de la imatge Codi:  16.611    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta asignatura canvia de nom a partir del semestre 20201 (setembre 2020). Fins el semestre 20192 (febrer 2020) es denominava Expressió audiovisual.

Què és la cultura? Quin paper juga la imatge en el la cultura contemporània? Com analitzar, pensar i qüestionar el que veiem en una època de saturació de les imatges? L'assignatura Cultura de la imatge té com a objectiu proporcionar a l'alumnat una sèrie d'eines teòriques i pràctiques per enfrontar-se al coneixement i comprensió de les imatges des d'una perspectiva crítica.

L'assignatura s'organitza en quatre grans blocs. El primer és de caràcter històric i s'interroga sobre la noció de cultura visual i proposa una aproximació sobre l'auge dels estudis culturals. El segon se centra en la imatge estàtica a partir de la fotografia i de la noció de iconologia. El tercer aprofundeix en la imatge seqüencial a partir de la història i de l'anàlisi del còmic. Finalment, el quart bloc proposa acostar-se a la imatge digital a partir de les nocions de realisme i virtualitat.

Amunt

Aquesta assignatura, juntament amb altres, forma part d'un bloc que té com a objectiu que l'estudiant pugui desenvolupar la capacitat d'analitzar i crear imatges. Els seus resultats d'aprenentatge s'orienten a descodificar els fenòmens comunicatius relacionats amb la imatge en el context de la història de la cultura i, al mateix temps, a desenvolupar habilitats expressives en el camp de la comunicació mitjançant imatges. En aquest sentit, Cultura de la imatge manté relació amb altres assignatures del pla d'estudis com Disseny visual i expressió gràfica, Realització audiovisual, Infografia i visualització i Taller de fotografia.

Amunt

OBJECTIUS

 • Utilitzar de forma crítica les principals metodologies de lectura de la imatge.
 • Identificar, comprendre i valorar fenòmens visuals.
 • Incorporar la perspectiva de gènere a l'anàlisi visual.
 • Analitzar les imatges basant-se en els fonaments conceptuals de la iconología i els conceptes teòrics de la fotografia.
 • Reconèixer la relació entre la imatge seqüencial de el còmic i la de l'audiovisual. 
 • Analitzar imatges seqüencials mitjançant l'ús d'una terminologia correcta.
 • Reconèixer els canvis principals que ha suscitat la imatge digital.
 • Identificar, comprendre i valorar fenòmens visuals contemporanis.


COMPETÈNCIES

 • (CE4) Capacitat d'anàlisi crítica del context social i de les indústries culturals i comunicatives
 • (CE5) Capacitat de comunicar de forma oral, escrita i audiovisual (promoció, informació, creació, persuasió, negociació)
 • (CE6) Ús i apliació de tècniques i llenguatges propis dels diferents mitjans de comunicació

Amunt

1. Formes de veure 

 • Com es relacionen les imatges amb el context polític i social en què neixen?
 • Introducció a l'anàlisi de la cultura visual.
 • Els estudis culturals de la imatge.
 • Què és mirar? 


2. Arqueologia visual. L'anàlisi de la imatge estàtica

 • Excavar i investigar les imatges, fins desenterrar els seus secrets. 
 • La figura clau d'Aby Warburg.
 • Què és la iconologia? 
 • Com sobreviuen les imatges al llarg dels anys? 
 • La figura clau de Roland Barthes. 
 • Quina emoció hi ha darrere d'un gest? 
 • Què ens crida l'atenció d'una fotografia? 
 • Observar i analitzar al detall les imatges, desvetllant les seves capes.


3. Les imatges es multipliquen: la seqüència

 • La imatge seqüencial. Què passa quan la imatge es multiplica? 
 • La redefinició de l'anàlisi visual amb l'arribada de la imatge en moviment.
 • La imatge seqüencial: el còmic.
 • Còmic i cinema.


4. La realitat en dubte. Els reptes de la imatge en el segle XXI

 • La relació de la imatge amb la realitat, en dubte. 
 • Un present visual és cada cop més barroc i més difícil de penetrar. 
 • Excés i complexitat en la comunicació visual.

Amunt

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt