Research Design in Social Sciences Codi:  63.500    :  5
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

This course is designed for students who are beginning to build their dissertation projects in social science research. The aim of the course is to give students the basic tools to conceptualise their theses in terms of research questions, analytical frameworks, empirical methods, and overall design. This course aims primarily at being practical: at the end of it you should be better trained to design your own research - and, in particular, your master or PhD thesis' proposal.

In this course you will read and discuss different texts related to research design. You will also work on your own research proposal, from an early and short draft at the beginning to a more developed and extended one at the end of the course. You will be encouraged to apply the advice and recommendations provided by the course materials to your own project, in order to improve the basic aspects of research design.

Proposals will be collectively discussed along the course in the virtual classroom, in a sort of (non-blind) peer review process. Participation in these discussions is thus a key element of the course.

 

 

Amunt

 

Amunt

Aquest curs us ajudarà a entendre la cultura en la qual s'emmarquen els textos que traduireu. Els Estudis de Traducció fa anys que van deixar d'estudiar només els aspectes lingüístics de les traduccions. El canvi de paradigma a tombants de segle passat va significar l'estudi de com la cultura afecta la traducció. Tant la cultura del text d'origen com la del text de destí tenen, doncs, una importància cabdal en la traducció, que esdevé un procés d'intercanvi i comunicació cultural. És per això, que els estudis de traducció tenen una relació estreta amb els estudis culturals.

Amunt

This course assumes that students have some basic notions on qualitative methods, thus the emphasis (beyond going over each single technique discussing whichever aspects are thought to be necessary in dialogue with the students) will be set upon the development of a general methodological approach to qualitative research in the social sciences; only understanding what we do, what we can do, and we seek to do in our researches, we can use techniques of data gathering and analysing without losing a certain creative perspective that makes us masters of our own research.

Amunt

At the end of the course, you are expected to have learned the following skills:

 

Advanced Methodological Block Skills

 

 •       Mastering of process and stages of empirical research.
 •       Successful design of an empirical research study, especially regarding its descriptive and/or explanatory capacity, selection of cases and variables, combination of techniques and methods, and consideration of technical limitations and resources available to the researcher.
 •       Mastering of empirical research logical processes: deduction and induction, consistency, observability, causality, data analysis, useful and communicable conclusions.
 •       Awareness of decisions, challenges and problems of empirical research.
 •       Awareness of the importance of theoretical development and knowledge of other research studies and literature when conducting empirical research.

 

Research Design in Social Sciences specific course skills

 •        Understanding the basic principles of empirical social research.
 •        Awareness of the most important particularities of research on the interaction of social change and technological innovation.
 •        Building and formulating an appropriate research question.
 •        Selection of the relevant literature and building an analytical model.
 •        Selection of the most appropriate methodology.
 •        Conceptualisation, operationalization, and assessment of variables.
 •        Design of empirical study: determination of units of analysis and temporal dimension.
 •        Realisation of a thesis' project (research proposal).

 

Amunt

COURSE SYLLABUS

 

1. Empirical research in social sciences: An introduction.

What type of research are we doing? What are methodological approaches?

Analytical models? Theoretical frameworks?

Submission of a pre-proposal.

 

2. Literature review and formulating a research question.

Research questions will be justified with relevant literature in your field of study.

Peer-reviewing of proposals.

 

3. Methods and units of analysis.

Review (and rewrite) your pre-proposal checking on how you argued

the case for the methods you will be using, and your units of analysis.

 

4. The structure of a research proposal.

Study an example of a research proposal according to the elements

discussed so far. Review your proposal according to the elements explored

in this example.

 

5. Presentation of a research proposal. Final draft.

Rewrite and deliver your research proposal.

Oral presentation of your proposal (10 minutes max).

Submission of your research diary.

Amunt

The Craft of Research Llibre-manual

Amunt

As well as the manual, other texts will be provided for each unit, which will serve us as a starting point for our discussion.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt