Fonaments del disseny tecnopedagògic Codi:  M1.046    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
En les dues darreres dècades, la integració de les TIC en l'educació s'ha convertit en un fet omnipresent en la majoria de contextos de formació i institucions educatives. Aquest escenari genera nous models d'ensenyament i aprenentatge que contemplen l'ús d'aquestes tecnologies per afavorir la introducció de noves estratègies i metodologies.
Amb l'objectiu d'aprofitar aquesta oportunitat, ressorgeix el concepte de disseny instruccional com a procés de decisió que ajuda a definir i concretar els recursos i les estratègies didàctiques que configuren una acció educativa de qualitat, però evolucionat cap a un concepte més integrador, que inclou alhora les decisions pedagògiques i tecnològiques, passant-se a denominar disseny tecnopedagògic.
L'assignatura de Fonaments del disseny tecnopedagògic aporta, doncs, elements conceptuals bàsics, tot presentant una visió evolutiva del disseny instruccional cap al disseny tecnopedagògic actual, presentant els diferents models que han anat sorgint, els enfocaments i controvèrsies entorn al tema, així com qüestions de tipus més pràctic i procedimental que donaran la base necessària per dissenyar les accions educatives amb les estratègies i presa de decisions més estructurada i reflexionada.
El disseny tecnopedagògic s'enfoca des del vessant de procés, però també com a disciplina que aporta els criteris teòrics i pràctics necessaris perquè les decisions pedagògiques i tecnològiques que es prenguin siguin coherents amb les necessitats educatives que se'ns plantegin.

Amunt

6 ECTS

Amunt

El camp professional d'aplicació específic de les competències desenvolupades en aquesta assignatura se situa en el disseny de propostes formatives basades en l'ús de les TIC en un sentit ampli i té per objectiu donar la base necessària per a prendre decisions tant tecnològiques com pedagògiques coherents amb les necessitats educatives.

Amunt

Pensament crític i reflexiu vers a la selecció de models i processos de disseny.

Amunt

Els eixos de contingut fonamentals de l'assignatura es basen en estudis de cas que presenten situacions concretes que han succeït a diferents contextos educatius on les TIC s'usen amb diferents nivells d'intensitat i enfocament:
1.     Models pedagògics i e-learning
2.     Del disseny instruccional al disseny tecnopedagògic
3.     Models de disseny instruccional o tecnopedagògic
4.     Conceptualització de recursos educatius multimèdia

Amunt

Material Suport
Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic Web
Mòdul de conceptualització del disseny tecnopedagògic PDF
Conceptualització de materials multimèdia PDF
Models de disseny instruccional PDF
Models pedagògics i e-learning PDF
La professió del dissenyador tecnopedagògic Audiovisual
Visió panoràmica dels models de disseny tecnopedagògic PDF
El disseny tecnopedagògic Web

Amunt

L'accés a la biblioteca i les bases de dades de la Universitat són accessibles des de l'aula de l'assignatura.

Amunt

L'assignatura posa en joc diverses estratègies metodològiques basades en la indagació, la col·laboració i la resolució de problemes, que activin processos de documentació, d'anàlisi, de creació i d'avaluació. Es tracta que els estudiants adoptin un paper actiu i reflexiu en el disseny d'artefactes per a l'aprenentatge en línia o amb suport tecnològic, des de diferents aproximacions i mitjançant diferents procediments.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El consultor de l'assignatura, en el moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar les activitats.

Amunt

L'avaluació final es basarà el desenvolupament i superació de les activitats d'aprenentatge plantejades, aplicant una valoració ponderada dels resultats obtinguts en cadascuna d'elles.

Amunt

Al llarg de tot el procés i especialment en relació a les activitats desenvolupades, els consultors de l'assignatura realitzaran un seguiment constant del treball dels estudiants, proporcionant orientacions i suggeriments de millora en la conducció del seu procés d'aprenentatge.

Amunt