Mètodes de recerca Codi:  M1.049    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari d'especialització en investigació educativa del màster, i s'orienta cap a l'adquisició de coneixements teòrics i aplicats i la consolidació de les competències professionals que es van desenvolupant al llarg d'aquest programa.

 

En concret, la present assignatura ofereix als professionals de l'educació i la formació l'oportunitat d'adquirir els coneixements, competències i recursos necessaris per a la realització d'investigacions en el camp educatiu i, concretament, en l'àmbit de les noves tecnologies i l'e-learning.

 

El disseny de l'assignatura s'ha realitzat per promoure l'adquisició de coneixements específics i aplicats, des de les diferents perspectives metodològiques, des de les quals podem abordar l'estudi, comprensió i/o explicació de la realitat educativa. Per això, es parteix inicialment d'una reflexió de les metodologies d'investigació educativa que ens servirà de fonamentació per al disseny del nostre propi projecte d'investigació, per al qual haurem de seleccionar els mètodes i tècniques pertinents.

 

La investigació en educació, com tota activitat científica, ha de realitzar-se dins d'uns paràmetres de rigor i de qualitat que han de fomentar el seu ple desenvolupament. En aquest sentit, la investigació, la reflexió i la innovació educatives no s'han de desenvolupar al marge del món que ens obren els entorns d'aprenentatge en xarxa i els recursos en línia que aquests ens ofereixen per millorar la nostra tasca professional i la nostra activitat investigadora.

 

El coneixement i l'ús efectiu dels mètodes, les tècniques i els recursos en l'àmbit de la investigació en línia es presenten organitzats didàcticament entres blocs per tal de facilitar la comprensió de l'alumnat, però tots ells estan summament interrelacionats entre sí i tenen el mateix grau d'importància per a l'òptim desenvolupament de projectes d'investigació.  

 

L'assignatura sobre Recerca en e-learning que forma part d'aquesta mateixa especialització, ens haurà de servir com a fonamentació epistemològica i com a punt de partida per a la selecció del nostre objecte d'estudi i el disseny previ de la recerca.


 

 

Amunt

L'assignatura Mètodes de recerca s'inscriu en la especialitat "Recerca en e-learning" del programa de Màster en Educació i TIC.

Especialitat I

Especialitat II

Especialitat III

Especialitat IV

Direcció i gestió en e-learning

Disseny tecnopedagògic per a l'educació

Recerca en e-learning

Docència Universitària en línia

Obligatoris

Obligatoris

Obligatoris

Obligatoris

24 ECTS

24 ECTS

24 ECTS

24 ECTS

Especialitat III: Recerca en e-learning

Aquesta especialitat està orientada a dotar els estudiants de les competències necessàries per iniciar-se en la investigació, especialment en el camp de l'aplicació de les TIC a l'educació, la formació i l' e-learning. Igualment, se'ls faciliten eines que els seran de gran utilitat per desenvolupar la investigació en xarxa i a la xarxa i, en particular, per poder desenvolupar els projectes d'iniciació a la Investigació. Les seves assignatures:

Investigació en e-learning                                      6 ECTS

Mètodes de recerca                                                 6 ECTS

Tècniques d'anàlisi de dades                                 6 ECTS

Construcció d'instruments per a la recerca      6 ECTS

Amunt

Com que es tracta d'una assignatura de tipus metodològic centrada en les tècniques de recerca qualitativa, qualitativa i mixta, els seus continguts es projecten més enllà dels àmbits propis de l'Educació en línia i abasten el conjunt professional de les ciències socials en general.

Amunt

Per a la realització d'aquest curs recomanem als participants que hagin cursat els crèdits corresponents a l'assignatura d' "Recerca en e-learning" d'aquesta mateixa especialitat.

De la mateixa manera, recomanem a l'alumnat que tingui coneixements bàsics sobre epistemologia, paradigmes, models i dissenys d'investigació, així com tot allò relacionat amb els codis deontològics i ètics en investigació educativa.

Sense aquests requisits previs, pot resultar complexa la reflexió i comprensió dels continguts a tractar, així com el desenvolupament i la resolució de les activitats proposades.

La realització de les assignatures metodològiques habilita l'estudiant per finalitzar amb èxit l'itinerari de recerca, culminant amb el Seminari d'investigació. En aquest context, és important assenyalar que les assignatures metodològiques es poden considerar com a «preparatòries» per a l'elaboració el Treball Final de Màster (TFM). Per tant, l'estudiant ha d'anar fent les PAC d'aquestes assignatures pensant en el seu TFM. Aquest Treball Final de Màster, versarà sobre algun àmbit/línia del nostre programa (Educació i TIC/ e-learning).

Amunt

Per a la realització d'aquest curs recomanem als participants que hagin cursat els crèdits corresponents a l'assignatura d' "Investigació en e-learning" d'aquesta mateixa especialitat.

De la mateixa manera, recomanem a l'alumnat que tingui coneixements bàsics sobre epistemologia, paradigmes, models i dissenys d'investigació, així com tot allò relacionat amb els codis deontològics i ètics en investigació educativa. Sense aquests requisits previs, pot resultar complexa la reflexió i comprensió dels continguts a tractar, així com el desenvolupament i la resolució de les activitats proposades.

Nota: Tota la informació anterior és orientativa, i es pot veure modificada per part del professorat de l'assignatura, si així es considera convenient. En aquest sentit, és el Pla Docent el que actualitza i estableix sempre la darrera versió respecte les característiques de cadascuna de les assignatures. 

Amunt

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és proporcionar a l'alumnat una formació teòric-pràctica sobre els coneixements bàsics i els principals mètodes, tècniques i recursos per al desenvolupament d'una investigació en el camp educatiu.

Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques en investigació educativa:

 • Coneixement i domini de mètodes i tècniques d'investigació, tant quantitatives com qualitatives.
 • Destresa en la utilització d'eines per a la investigació i capacitat per aplicar-les a problemes reals.
 • Ús efectiu de recursos en xarxa per a la investigació.
 • Elaboració d'un disseny de recerca original.

Les activitats de l'assignatura detallen específicament les competències a desenvolupar en cada una d'elles. Les activitats estan precedides per un debat, on es busca incentivar el treball en grup i la discussió. Les competències transversals lligades a aquest enfocament són:
 

 • Treball en grup, discussió crítica i intercanvi de dades, informació i coneixements amb els companys i els professors al Campus Virtual de cara a la consecució dels objectius proposats.
 • Adquisició dels coneixements metodològics interpersonals per afrontar reptes professionals o d'investigació de forma rigorosa.
 • Argumentació de les decisions preses.
 • Organització, planificació i execució de projectes d'investigació.


De forma específica, els objectius són:

 • Adquirir criteris metodològics per comprendre els processos d'investigació en educació.
 • Discernir els elements comuns i diferencials dels dos principals enfocaments metodològics: quantitatiu i qualitatiu.
 • Conèixer els principals elements d'un disseny d'investigació.
 • Dissenyar la proposta inicial d'una recerca original.

Amunt

Bloc 1: La investigació en educació

Ciència i coneixement científic; la investigació en educació; dilema metodològic; aproximació inicial al procés d'investigació.
 

Bloc 2: Metodologia quantitativa

Disseny d'investigació empírico-analítica; dissenys d'investigació quantitativa

Bloc 3: Metodologia qualitativa i mixta

Escenaris de la investigació qualitativa i mixta; dissenys d'investigació qualitativa i mixta; el mètode etnogràfic; estudi de Casos; teoria fonamentada; la investigació-acció; investigació basada en disseny.

Amunt

Amunt

Tenint en compte la metodologia descrita, els recursos d'aprenentatge que es facilitaran en aquest mòdul són els següents:

 • BARBERÀ, E. LEVIN, E. (2005). Canvis en l'acció docent: de les classes presencials a les classes virtuals. Barcelona: UOC.
 • BORGES, F. (2007). L'estudiant d'entorns virtuals. una primera aproximació. Digithum, 9.
 • PÉREZ-MATEO, M.; GUITERT, M., (2010). Aprender y enseñar en línea. Barcelona: UOC.
 • HERNÁNDEZ REQUENA, S. (2008). El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: aplicado en el proceso de aprendizaje. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento (RUSC), 5(2). UOC.http://www.uoc.edu/rusc/5/2/dt/esp/hernandez.pdf
 • JONASSEN, J. (2005). Processos d'aprenentatge mitjançant les TIC. Barcelona: UOC.
 • SANGRÀ, A., VLACHOPOULOS, D. & CABRERA, N. (2012). Building an inclusive definition of e-learning: an approach to the conceptual framework. International Review of Research in Open and Distance Learning (IRRODL), 13(2), 145-159. Disponible a: http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/1161/2185
 • SIMONSON,  M. (2005). Teoria, Investigació i  educació a distància. Barcelona: UOC.
 • SIMONSON, M.  (2005). Concepcions sobre l'educació oberta i a distància. Barcelona: UOC.

 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt