Integració d'eines tecnològiques per a l'educació Codi:  M1.052    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.
 

Com a assignatura d'especialització s'orienta cap a l'adquisició de coneixements aplicats i la consolidació de les competències professionals que es van desenvolupant al llarg del programa del Màster.

Ofereix als professionals de l'educació i de la formació l'oportunitat d'adquirir competències específiques en aspectes relacionats amb la integració de la tecnologia en el procés d'aprenentatge en un sentit ampli. En aquest sentit, es contempla tant el disseny d'entorns d'aprenentatge en els que la tecnologia adopta un paper central en la mediació de l'aprenentatge, com aquells en els que la tecnologia desenvolupa una funció de suport específic de determinats processos i/o activitats, en tant que recurs o eina facilitadora de l'aprenentatge.

Aquest abordatge ampli fa necessari aplicar els conceptes i processos clau (tant de tipus tecnològic com pedagògic) que intervenen en la presa de decisions, des de la selecció d'una tecnologia per a unes determinades finalitats educatives i en un determinat context, fins a la seva integració i implementació efectiva en el marc d'un model metodològic determinat, mitjançant els procediments de disseny tecno-pedagògic aplicats.

A més a més l'assignatura pretén, des d'aquesta perspectiva amplia, esdevenir un laboratori d'exploració i experimentació amb eines i tendències tecnològiques (web 2.0, m-learning, aprenentatge basat en jocs, móns virtuals, etc.) que permeti analitzar i reflexionar sobre les oportunitats que aquestes ofereixen per a l'ensenyament i l'aprenentatge en diferents contextos. En aquest sentit, l'assignatura tracta també el paper de la tecnologia com a generadora de processos d'innovació educativa.

En aquest sentit, es pretén promoure l'adquisició de coneixements específics aplicats en els diferents enfocaments, situacions i contextos, formals i no formals en els quals puguem trobar-nos com a professionals del sector. Amb aquest propòsit, es parteix de casos i experiències reals d'ús de tecnologia com a suport a la formació per a, posteriorment, dur a terme un procés d'anàlisi i reflexió al voltant de les experiències mostrades. Les experiències analitzades, conjuntament amb altres textos i materials, permetran activar la reflexió al voltant de la pràctica professional i donar l'oportunitat de repensar, argumentar i valorar diferents pràctiques formatives que impliquen la integració d'eines tecnològiques.


 


Amunt

 

L'assignatura Integració d'eines tecnològiques per a l'educació forma part de l'itinerari "Disseny tecno-pedagògic en educació" i se situa de la següent manera en el pla d'estudis:

Disseny de programes i cursos en línia

6 ECTS

Disseny de recursos i activitats

6 ECTS

Integració d'eines tecnològiques per a l'educació

6 ECTS

Planificació de la docència en línia

6 ECTS

 

Amunt

L'especialització d'aquest itinerari es refereix a les competències que s'han d'adquirir per al disseny instruccional i tecnològic de programes educatius relacionats amb entorns virtuals d'ensenyament i aprenentatge i materials formatius digitals. Tanmateix, també es capacitarà per a la coordinació del procés de disseny instruccional i tecnològic de sistemes formatius telemàtics. Serà necessari que l'estudiant pugui identificar els principals factors que intervenen en la presa de decisions en relació amb el desenvolupament de dissenys educatius; que pugui justificar i desenvolupar dissenys tecno-pedagògics, ja sigui programes o cursos; que sigui capaç d'identificar indicadors de qualitat i progrés d'accions educatives i que estigui capacitat per conceptualitzar materials educatius digitals.
El camp professional d'aplicació específic de les competències assolides a l’assignatura se situarà bàsicament en aquelles situacions en les quals el disseny tecno-pedagògic es consideri bàsic en la conceptualització i definició de les característiques, funcionalitats i elements fonamentals d'un entorn virtual d’aprenentatge o que incorpori recursos tecnològics de suport.

Amunt

Aquesta assignatura té com a objectiu principal professionalitzar als participants de manera pràctica, contextualitzada i mitjançant l'anàlisi de casos reals i processos de reflexió-acció en aquells camps de treball específics relatius al disseny d'entorns, ambients i contextos educatius virtuals.

Així doncs, permetrà als participants obtenir les següents competències específiques relacionades amb el disseny educatiu:

 • Anàlisi dels factors que tenen un impacte en el disseny de la proposta d'aprenentatge en línia.
 • Establiment dels criteris que ha tenir en compte el contingut de la proposta d'aprenentatge en línia.
 • Disseny, selecció o adaptació d'intervencions d'aprenentatge en línia eficaces.
 • Utilització de la tecnologia i el mètode apropiats per dissenyar activitats d'aprenentatge en línia.
 • Identificació dels principis bàsics per desenvolupar la proposta d'aprenentatge en línia.
 • Avaluació del procés de disseny de la proposta d'aprenentatge en línia.

 

Les activitats de l'assignatura detallen específicament els objectius a desenvolupar en cadascuna d'elles. En general, les activitats estan precedides o acompanyades per un espai de discussió, on es busca incentivar el treball en equip i la reflexió conjunta. Les competències transversals lligades a aquest enfocament són:

¿  Col·laboració amb companys i professors en la resolució de casos.

¿  Intercanvi de coneixement amb la comunitat d'aprenentatge, aportant elements de discussió constructiva i socio-crítica.

¿  Argumentació de les decisions preses.

¿  Planificació i organització de processos i equips interdisciplinaris.

Amunt

Atès el seu plantejament experimental, una part dels continguts de l'assignatura seran dinàmics, amb la intenció de donar cabuda al tractament de diferents tendències tecnològiques i aplicacions emergents en el camp de l'e-learning. No obstant això, l'assignatura incorpora uns eixos temàtics de contingut fonamental que són els següents:

 1. Evolució històrica de l'ús de la tecnologia per a l'aprenentatge i la seva integració en el disseny tecno-pedagògic.
 2. Creació, implementació i avaluació d'entorns digitals per a l'aprenentatge.
 3. Integració de recursos tecnològics com a recolzament de les activitats d'aprenentatge.
 4. Tendències tecnològiques en el camp de l'aprenentatge en línia.
 5. Eines tecnològiques per la innovació educativa.

Amunt

Material Suport
Models de disseny instruccional PDF
Wiki Web
Wiki Web

Amunt

Bautista, G., Borges, F. y Forés, A. (2006). Didáctica universitaria en Entornos virtuales de Enseñanza y Aprendizaje. Colección universitaria. NARCEA Ediciones, Madrid

 • És un referent per als docents que s'inicien en la formació en Entorns Virtuals d'Ensenyament-Aprenentatge (EVEAS) o per els qui desitgin saber, de forma pràctica, en què consisteix ensenyar i aprendre en un entorn virtual. El llibre tracta dels elements fonamentals de la formació en un entorn virtual: el nou rol de l'estudiant i del docent, com es dissenya i es duu a terme l'acció formativa, com es pot avaluar i diferents suggeriments de caràcter innovador molt adequades per al nou model d'Universitat que requereix l'Espai Europeu d'Educació Superior.

Beetham, H. & Sharpe, R. (2007). Rethinking pedagogy for a digital age. Designing and delivering e-larning. London: Routledge.

 • Mitjançant l'aproximació a una varietat de contextos - presencial, autoaprenentatge, i les modalitats semi-presencial i a distància - aquest llibre examina diferents perspectives sobre com dissenyar eficaçment situacions d'aprenentatge pedagògicament adequades, centrades en l'estudiant i accessibles.

Coll, C. y Monereo, C. (eds.) (2008). Psicología de la educación virtual. Enseñar y aprender con las tecnologías de la información y la comunicación. Madrid: Morata. (Vegeu ressenya en http://www.raco.cat/index.php/reire/article/view/141328/192746)

Reiser, A.R. & Dempsey, J.V. (2012). Trends and issues in instructional design and technology. Boston, MA: Pearson.

 • Aquest llibre defineix i descriu els camps convergents del disseny instruccional i la tecnologia educativa. Analitza les tendències i els problemes que han afectat a aquest camp en el passat i el present, i les tendències i qüestions que puguin afectar-lo en el futur.

Salinas, J. Aguaded, J. Ignacio, y Cabero, J. (Coords.) (2004). Tecnologías para la educación. Diseño, producción y evaluación de medios para la formación docente. Psicología y Educación. Alianza Editorial: Madrid.

 • En aquest llibre, investigadors i docents de 6 universitats espanyoles, dedicats a estudiar les possibilitats que els mitjans ofereixen en l'àmbit universitari i educatiu, ofereixen una guia per produir i dissenyar entorns i materials multimèdia, així com criteris per a la seva avaluació. Per completar aquesta assignatura es recomana la lectura dels capítols 11, 15 i 16.

Salinas, J., Pérez, A. de Benito, B. (2008). Metodologías centradas en el alumno para el aprendizaje en red. Editorial Síntesis: Madrid.

 • Es tracta d'una anàlisi metodològica de diverses estratègies d'ensenyament virtual que tenen com a referència comú la consideració de l'estudiant com a centre de l'aprenentatge.

Amunt

L'assignatura es desenvolupa d'acord amb la metodologia pròpia de la Universitat Oberta de Catalunya: té lloc de manera íntegrament en línia, utilitzant de manera principal el Campus Virtual de la UOC, i el plantejament pedagògic és actiu i participatiu per part de totes les persones involucrades.

En coherència amb l'assoliment de les competències transversals proposades, la metodologia emprada combina el treball individual i el treball en grup de forma integrada. Les estratègies metodològiques emprades es basen en l'estudi de casos i experiències d'integració de la tecnologia en processos formatius, així com en la reflexió-acció basada en l'estudi de literatura especialitzada i l'exploració d'usos tecnològics per a l'aprenentatge.

L'assignatura proveeix una guia de lectura dels textos fonamentals que es recomana consultar al llarg del desenvolupament de les activitats. Aquesta guia és un document que introdueix els conceptes principals a ser discutits i aplicats per a la sustentació teòrica del treball a realitzar. La guia no reemplaça les lectures obligatòries sinó que és concebuda per facilitar la comprensió dels continguts de l'assignatura i la seva articulació.

Per a l'avaluació de les activitats s'han desenvolupat rúbriques específiques que presenten criteris objectius de qualificació dels treballs. A més, les rúbriques són considerades com un instrument útil per a la pròpia elaboració de les activitats i són facilitades en el moment de la seva presentació.


Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC

Nota final d'assignatura: AC

Amunt

El consultor de l'assignatura, en el moment de presentar cada activitat i el seu calendari de realització al Tauler de l'aula, recordarà els criteris concrets d'avaluació que se seguirà per valorar les activitats.

Amunt

L'avaluació final es basarà el desenvolupament i superació de les activitats d'aprenentatge plantejades, aplicant una valoració ponderada dels resultats obtinguts en les mateixes.

Amunt

Al llarg de tot el procés i especialment en relació a les activitats desenvolupades, els consultors de l'assignatura realitzaran un seguiment constant del treball dels estudiants, proporcionant orientacions i suggeriments de millora en la conducció del seu procés d'aprenentatge.

Amunt