Fonaments de la ciència de dades Codi:  M2.950    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura presenta un conjunt variat de conceptes fonamentals per a introduir-se al món de la ciència de les dades. Es busca una definició que contextualitzi l'àmbit i els seus conceptes habituals, així com les característiques d'un projecte de ciència de dades i el que significa participar-hi, tant en aspectes de procediment, com de qualitat, seguretat o ètica.

En acabar l'assignatura l'estudiant tindrà una visió general del que significa treballar com a científic de dades.

Amunt

Aquesta és una assignatura obligatòria prevista per a ser cursada en el primer semestre, el de la incorporació de l'estudiant al Màster en Ciència de Dades.

Amunt

No calen coneixements previs donat el seu caràcter introductori.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

 • Limitar una definició de ciència de dades
 • Entendre els conceptes habitualment usats i relacionats en el context de la ciència de dades.
 • Entendre el cicle de vida d'un projecte de ciència de dades.
 • Entendre la necessitat de posar en pràctica altres competències en treballar en el paper d'un científic de dades.
 • Entendre la problemàtica ètica en un projecte de ciència de dades.
 • Conèixer elements bàsics de la Gestió de Projectes en general, aplicats a l'àmbit de la ciència de dades.
 • Conèixer elements bàsics de la Gestió de la Seguretat, Qualitat i Governança en l'àmbit de la ciència de dades.

Amunt

Bloc 1:

 • Definició i conceptes de ciència de dades  
 • Cultura analítica organitzacional basada en ciència de dades
 • Cicle de vida de la dada (captura, pre-processament, anàlisi i visualització) 

Bloc 2:

 • Governança de dades
 • Qualitat, privacitat i seguretat de les dades  
 • Ètica en ciència de dades

Bloc 3:

 • Gestió de projectes  
 • Cicle de vida d'un projecte de ciència de dades 

Amunt

El cicle de vida de la dada PDF
Components de la gestió de projectes: les àrees de coneixement PDF
Espai de recursos de ciència de dades Web
Seguretat i privacitat de les dades PDF

Amunt

Del llistat anterior, els únics elements que haureu d'utilitzar són els indicats explícitament en les descripcions dels Blocs 1, 2 i 3 de l'aula. Addicionalment als materials indicats en la secció anterior i considerats de lectura obligatòria a l'apartat "Continguts", en el transcurs de l'assignatura es poden recomanar altres recursos com lectures addicionals, webs de referència, i blocs especialitzats, principalment per a aquells estudiants que vulguin o necessitin aprofundir en certs aspectes.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt