Tipologia i cicle de vida de les dades Codi:  M2.951    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura se centra en diferents visions i dimensions de les dades, en les diferents fonts de dades que podem trobar, i que per tant seran (potencialment) part de les nostres fonts en els processos d'anàlisi de dades. Seguidament veurem els principals mètodes per a l'adquisició i captura de dades, com ara el web scrapping, l'accés a dades mitjançant API o SPARQL. Finalitzarem aquesta assignatura revisant els processos relacionats amb les dades, com ara la integració, validació, agregació, neteja de dades i l'enriquiment.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures obligatòries del màster, i es recomana que sigui cursada durant el primer o segon semestre d'estudis.

Amunt

Aquesta assignatura es projecta en els diferents perfils de científics de dades com són el científic/a de dades, l'analista de dades, l'enginyer/a de dades, l'estadístic/a, l'administrador/a de base de dades o el/la líder de ciència de dades.

Amunt

En la realització de les activitats pràctiques calen coneixements bàsics de R i Python.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

Competències bàsiques

 • Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Adquirir les habilitats d'aprenentatge que permetin continuar estudiant de manera autodirigida o autònoma.
 • Adquirir la capacitat per extreure, interpretar i analitzar les dades de diferents entorns.
 • Adquirir la capacitat de cerca, gestió i ús de la informació i els recursos en l'àmbit de la ciència de dades.

Competències transversals

 • Adquirir la capacitat d'iniciativa, automotivació i treball de forma independent.
 • Adquirir la capacitat de comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • Adquirir la capacitat per proposar solucions innovadors i prendre decisions.
 • Adquirir la capacitat per treballar en equips multidisciplinaris.

Competències específiques

 • Adquirir la destresa necessària per a la manipulació de dades, conversió de formats i emmagatzematge dels mateixos.
 • Aprendre l'ús avançat de les eines de programari estadístic adequades per als diferents problemes de modelització, anàlisi i visualització de dades.
 • Aprendre a capturar dades de diferents fonts de dades (tals com a xarxes socials, web de dades o repositoris) i mitjançant diferents mecanismes (tals com queries, API i scraping).
 • Saber actuar amb els principis ètics i legals relacionats amb la manipulació de dades en funció de l'àmbit d'aplicació.

Objectius específics

 • Conèixer els diferents tipus de dades amb què ens podem trobar i saber les seves peculiaritats.
 • Ser capaç d'identificar les restriccions de privacitat que puguin tenir les dades.
 • Conèixer els repositoris de dades més representatius.
 • Ser capaç d'extreure dades de diferents orígens de dades de forma eficient, majoritàriament en el context web i empresarial.
 • Ser capaç de processar les dades (validar-los, integrar dades de diferents fonts, millorar la seva qualitat, etc.) per al seu posterior anàlisi.
 • Ser capaç de definir processos d'extracció, transformació i càrrega per automatitzar el pre-processament de les dades.

Amunt

1. Introducció al cicle de vida de les dades

 1. Què són les dades?
 2. Cicle de vida de les dades

2. Web Scraping

 1. Per què i com fer web scraping?
 2. Primers passos per a fer web scraping
 3. Web scraping de contingut gràfic i audiovisual
 4. Emmagatzematge i compartició de dades
 5. Prevenció del web scraping
 6. Resolució d'obstacles en web scraping
 7. Aspectes legals
 8. Millors pràctiques i consells
 9. Exemples de web scraping i casos d'èxit

3. Introducció a la neteja i anàlisi de dades

 1. Neteja de dades
 2. Anàlisi de dades
 3. Visualització de dades

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
El llenguatge Python PDF

Amunt

L'assignatura està estructurada en tres blocs. El consultor us indicarà per cada bloc quins són els capítols que heu de llegir dels recursos d'aprenentatge següents. 

Bloc 1: Preliminars

 • Subirats, L., Pérez, D., Calvo, M.(2019). Introducció al cicle de vida de les dades. Editorial UOC. 
 • Subirats, L., Calvo, M.(2019). Web Scraping. Editorial UOC. Capítol 1 i 6.

Bloc 2: Web Scraping

 • Subirats, L., Calvo, M. (2019). Web Scraping. Editorial UOC.
 • Masip, David (2010). Llenguatge Python. Editorial UOC.
 • Simon Munzert, Christian Rubba, Peter Meissner, Dominic Nyhuis. Automated Data Collection with R: A Practical Guide to Web Scraping and Text Mining. ISBN: 978-1-118-83481-7, 474 pages, December 2014.
 • Tutorial de Github: https://guides.github.com/activities/hello-world.

Bloc 3: Neteja i validació de dades

 • Calvo, M., Pérez, D., Subirats, L. (2019). Introducció a la neteja i anàlisi de dades. Editorial UOC. 
 • Squire, Megan (2015). Clean Data. Packt Publishing Ltd. 272 p. ISBN 9781785289033.
 • Tutorial de Github: https://guides.github.com/activities/hello-world.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt