Anàlisi de dades geoespacials Codi:  M2.957    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura s'estudien els diferents sistemes de representació de dades espacials, posant l'accent en els sistemes de coordenades utilitzats i com seleccionar en millor en cada cas. L'estudiant també coneixerà els principals repositoris de dades geogràfiques, així com els principals algoritmes per al processament, anàlisi i visualització de dades espacials.

Amunt

Aquesta assignatura forma part del conjunt d'assignatures optatives del màster.

Amunt

Es recomana disposar de coneixements de mineria de dades.

Amunt

Alguns dels continguts d'aquesta assignatura s'han d'estudiar a partir de materials i recursos escrits en anglès.

Amunt

  • Saber com es representen les dades espacials
  • Ser capaç d'interpretar i representar dades espacials a diferents projeccions i utilitzant diferents sistemes de coordenades.
  • Saber escollir el sistema de coordenades més adequat per a cada tipus d'anàlisi.
  • Conèixer el funcionament bàsic dels sistemes d'informació geogràfics i com utilitzar-los per fer anàlisis interactius de dades.
  • Conèixer els repositoris de dades geogràfiques més representatius.
  • Ser capaç d'analitzar dades geogràfiques utilitzant els algoritmes més adequats a cada cas.
  • Ser capaç de visualitzar els resultats d'una anàlisi mitjançant mapes.

Amunt

1. Fonaments dels Sistemes d'Informació Geogràfica
a) Cartografia i geodèsia
b) Sistemes de coordenades i projeccions
c) Posicionament, localització i navegació, tant indoor com outdoor.
d) Bases de dades geogràfiques

2. Tècniques d'anàlisi espacial

3. Visualització de dades espacials

Amunt

Tutorial d'anàlisi espacial amb R Web
Anàlisi geoestadística Web
Espai de recursos de ciència de dades Web
Geodèsia i cartografia PDF
Noves tendències en sistemes d'informació geogràfica Web
L'entorn estadístic R PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt