Visualització de dades Codi:  M2.959    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La visualització de dades s'està imposant com una eina molt eficaç per a la manipulació, anàlisi i interpretació de grans volums de dades, atès que s'aprofita de les habilitats del sistema visual humà, capaç de detectar ràpidament patrons, repeticions, elements discordants, etc. Una bona visualització és el mecanisme més efectiu per captar l'atenció dels usuaris, donant valor a la dita "una imatge val més que mil paraules".
A més, el desenvolupament de noves tecnologies permet que la visualització de dades sigui la interfície d'accés a les dades, incorporant-hi funcions per a la selecció, filtrat, etc., de manera que sigui possible realitzar consultes i, fins i tot, anàlisis estadístiques mitjançant la visualització mateixa.
Cal tenir en compte que la creació d'una visualització de dades eficient i eficaç passa per perseguir un objectiu concret relacionat amb les dades que es vol transmetre però que fuig d'artificis tècnics i estètics. Visualitzar dades és una combinació d'elements provinents de diferents camps, incloent la psicologia de la percepció, l'estètica, el disseny i l'estadística, tot això mitjançant l'ús d'eines i llenguatges de programació orientats a aquest propòsit.
En aquesta assignatura es treballen els conceptes teòrics que hi ha darrere d'una bona visualització, s'identifiquen els elements que determinen la seva estructura, objectius, etc. I s'utilitzen diferents eines per a la creació de visualitzacions interactives.

Amunt

Aquesta assignatura culmina el procés seguit durant el cicle de vida de les dades, des de la captura i manipulació de dades quantitatives, passant per la creació de models avançats per a la seva classificació, relació i predicció, i finalitzant amb la seva visualització mitjançant eines avançades.

Amunt

L'objectiu del màster de Data Science de la UOC és la formació de professionals tot-terreny amb una formació en anàlisi i solució de problemes de negoci, estadística avançada i mineria de dades i disseny i construcció de sistemes d'informació, que poden treballar en diferents departaments de l'empresa o en un centre de competències transversal. 

Amunt

Aquesta assignatura pressuposa que l'estudiant ja fa servir el vocabulari típic de l'àrea de Data Science, i que coneix els elements clau que formen part d'aquest àmbit.

Per a la realització d'aquesta assignatura només es pressuposen uns coneixements bàsics de programació, atès que es planteja des d'una perspectiva orientada a resoldre problemes mitjançant la combinació de solucions (eines) ja existents. També es necessiten uns coneixements bàsics per a la creació de pàgines web que permetran implementar les visualitzacions de forma interactiva. Per a això es proporcionaran exemples que podran ser reutilitzats per assolir els objectius proposats.

A més, com la metodologia inclou estudis de casos i la investigació autònoma d'informació, és aconsellable que l'estudiant estigui familiaritzat amb la recerca de fonts d'informació, l'anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa, la capacitat de sintetitzar i obtenir conclusions així com de posseir certes habilitats de comunicació escrita.

Finalment, donada la naturalesa de l'assignatura, és necessari utilitzar eines i procediments descrits en llengua anglesa, de manera que un nivell bàsic de lectura i comprensió de textos tècnics és aconsellable.

Amunt

Hi ha un condicionant per poder matricular el TFM que és que l'estudiant hagi superat com a mínim 48 crèdits entre totes les assignatures obligatòries i optatives de la titulació o bé arribi a 48 crèdits tenint en compte la matrícula realitzada. Idealment, el TFM s'hauria de fer sense una càrrega docent excessiva (p.e. amb només una assignatura optativa més).

Com totes les assignatures de la titulació, el TFM és una assignatura semestral que cal matricular i aprovar en un semestre. En cas de no superació s'ha de tornar a matricular en un semestre posterior.

Amunt

Els objectius que es pretén que l'estudiant assoleixi amb aquesta assignatura són els següents:

  • Conèixer els elements clau que determinen la idoneïtat d'una visualització de dades pel que fa a la seva estructura i contingut.
  • Comprendre els elements d'interacció que aporten valor a una visualització.
  • Reutilitzar visualitzacions de dades avançades (en D3.js) de manera que sigui  possible fer-les servir amb diferents conjunts de dades.
  • Utilitzar eines avançades per a la creació de visualitzacions. 

Amunt

Aquesta assignatura es compon dels blocs següents:

BLOC 1: Comprèn les activitats A1 i A2 (PAC1). L'objectiu d'aquest primer blocs és establir els fonaments conceptuals de les visualitzacions de dades i el procés de creació d'una visualització de dades. És un bloc molt important per adquirir una base teòrica sobre el que considerem una bona visualització de dades, i que ens servirà en el següents blocs.

BLOC 2: Aquesta és el gran bloc d'activitats i inclou des de la A3 fins a l'A9 (PAC4) final. En aquest bloc es proposa desenvolupar un projecte de visualització des de l'inici on ens familiaritzem amb les dades, fins al lliurament final del projecte. Seguint l'ordre de les PAC incloses en aquest bloc, ens trobem amb PAC2, PAC3 i PAC4 .:

A la PAC2 heu de investigar les dades que us proposem i fer visualitzacions de les dades, buscant evidències i tendències.

A la PAC3 es demana redactar, amb registre i rigor acadèmics, l'informe de projecte de visualització de dades que s'ha presentat a la PAC2, explicant totes les decisions de comunicació, disseny i dades del nostre projecte de visualització.

A la PAC4 es fa el lliurament formal del projecte de visualització / ons de dades desenvolupat en les les activitats anteriors.

Amunt

Procés de càrrega de dades Audiovisual
Introducció a l'anàlisi visual mitjançant D3. Dades, layouts, visualitzacions PDF
Creació d'un dashboard Audiovisual
Espai de recursos de ciència de dades Web
Introducció a ggplot2 i ggmap PDF
Bones pràctiques en la visualització de dades XML
Bones pràctiques en la visualització de dades DAISY
Bones pràctiques en la visualització de dades EPUB 2.0
Bones pràctiques en la visualització de dades MOBIPOCKET
Bones pràctiques en la visualització de dades KARAOKE
Bones pràctiques en la visualització de dades HTML5
Bones pràctiques en la visualització de dades PDF
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades XML
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades DAISY
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades EPUB 2.0
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades MOBIPOCKET
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades KARAOKE
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades HTML5
Guia de lectures en l'àmbit de la visualització de dades PDF
Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Creació d'un heatmap Audiovisual
Eines per a la visualització de dades Audiovisual
Quadern del Taller de color Web
Eines al núvol per a la crear infografies Audiovisual
Aspectes bàsics de la interactivitat en la visualització de dades Audiovisual
Introducció a la visualització de la informació XML
Introducció a la visualització de la informació DAISY
Introducció a la visualització de la informació EPUB 2.0
Introducció a la visualització de la informació MOBIPOCKET
Introducció a la visualització de la informació KARAOKE
Introducció a la visualització de la informació HTML5
Introducció a la visualització de la informació PDF
Creació d'un mapa Audiovisual
Creació d'un gràfic de barres Audiovisual
Exemples de visualitzacions D3 Web
[Programari]: Tableau. Desktop PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt