Periodisme de dades Codi:  M2.960    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En un moment en què el periodisme viu una profunda crisi provocada per l'auge de les xarxes socials, els problemes de finançament i els creixents ERO en els mitjans, el periodisme de dades ofereix una nova perspectiva per a la professió, un futur, paradoxalment, basat en els seus orígens: en la recerca de noves fonts, en el relat objectiu dels fets i en l'anàlisi de les dades. El Periodisme de Dades és una disciplina que els principals mitjans de comunicació internacionals han incorporat en els darrers anys, oferint als lectors visualitzacions i tractaments de dades per explicar les notícies d'una manera clara i entenedora.

Amunt

Aquesta assignatura forma part de l'itinerari de Periodisme de Dades i d'Investigació, que consta de quatre assignatures:

 • Periodisme d'Investigació
 • Anàlisi i Visualització de dades
 • Periodisme de dades
 • Tècniques avançades d'Anàlisi i Visualització de dades 

Es recomana que abans de cursar l'assignatura de Periodisme de Dades s'hagin superat les assignatures:  Periodisme d'Investigació i Anàlisi i Visualitació de dades. Posteriorment, si se supera Periodisme de Dades i es cursa també l'optativa de Tècniques avançades d'anàlisi i visualització de dades, s'obté l'itinerari abans esmentat.

 

Amunt

Gràcies a Internet, les iniciatives de transparència i govern obert, la informació a l'abast dels periodistes és tant abundat que la seva sistematització, anàlisis i interpretació és crucial. D'aquí ve el salt de l'anterior pràctica professional del periodisme de precisió al periodisme de dades, en que es caracteritza per l'accés a grans volumns de dades, el seu tractament i la seva publicació.

 

Amunt

A banda de les recomanacions de matrícula esmentades en aquest pla docent, es recomana tenir un nivell d'anglès que permeti llegir i compendre articles o visionar audiovisuals en aquesta llengua.

Amunt

Objectius:

 • Conèixer què és el periodisme d'investigació basat en dades i dominar les habilitats necessàries per obtenir i processar les dades per explicar històries
 • Entendre els conceptes, teories i models existents per analitzar l'ètica i la responsabilitat en l'activitat professional

Competències:

 • Desenvolupar l'esperit de recerca i la capacitat d'analitzar problemes nous amb els instruments propis del periodisme, raonant de manera rigorosa i sistemàtica.
 • Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Proposar, formular i realitzar tasques amb llibertat i autonomia, triant entre diferents vies per a la realització de projectes, la recerca, la selecció i el processament de la informació.
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Comunicar de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant-de manera persuasiu.
 • Aplicar tècniques avançades per a l'explotació, interpretació, visualització i representació de les dades periodístics

Amunt

1. Introducció: El periodisme, el periodisme d'investigació i el periodisme de dades

 • 1.1. Fiscalitzar el poder
 • 1.2. El periodisme d'investigació
 • 1.3. El periodisme de dades

2. Aspectes jurídics del periodisme de dades

 • Introducció
 • 2.1. El govern obert    
 • 2.2. Llibertat d'informació i d'expressió    
 • 2.3. L'exercici de la professió periodística i l'autorregulació deontològica
 • Bibliografia

3. Fonts d'informació i mecanismes d'obtenció de dades

 • 3.1. Les fonts periodístiques
 • 3.2. Introducció: Les dades com a font d'informació
 • 3.1. Bases de dades disponibles    
 • 3.2. La llei de transparència    
 • 3.3. La mineria de dades    

4. Anàlisi de dades

 • 4.1. Eines per a l'anàlisi de dades    
 • 4.2. La importància d'ordenar bé un full de càlcul    
 • 4.3. Eines i mecanismes d'anàlisi    
 • 4.4. L'anàlisi visual    
 • 4.5. Com trobar notícies a partir de l'anàlisi

5. Redacció i Visualització

 • 5. La construcció de la notícia
 • 5.2. Tipologia de les peces periodístiques

Amunt

Tutorials. Anàlisi estadística i visualització Audiovisual
Periodisme de dades Web
Netejant dades amb excel Audiovisual
Introducció a la visualització de dades Audiovisual
Espai de recursos de ciència de dades Web
Diseño e información Audiovisual
[Programari]: Tableau. Desktop PDF
Visualitzar PDF

Amunt

L'assignatura consta d'un blog on hi apareixen la majoria de continguts teòrics que donen suport a l'adquisició dels coneixements bàsics de l'assignatura. Els continguts d'aquest blog es poden imprimir en un PDF inclòs en el blog. A més l'equip de professorat de l'assignatura ha seleccionat diversos recursos, tant audiovisuals com de text, relacionats amb l'assignatura i que estan pautats al llarg del procés d'aprenentatge.

A més a cada un dels enunciats de les PAC, s'indica quins d'aquests recursos són necessaris o útils per afer-la. I al llarg del curs, el professor o professora complementa aquests recursos amb altres recursos (notícies, webs, vídeos, programes de TV, podcasts, etc.) que s'han produït o s'han fet presents recentment.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt