Treball final de màster Codi:  M2.961    :  12
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula. Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
El treball final de màster (TFM) és un exercici individual i de caràcter professional o acadèmic que sintetitza els coneixements i competències adquirits al llarg de tot el màster.

Aquest treball es realitza sota la supervisió d'un professor col·laborador docent, que actua com a director del treball.

El resultat final del treball final consta dels següents elements:
 • Una memòria, que documenta el treball realitzat.
 • Un producte, que varia segons el tipus de treball (aplicació, disseny, estudi, etc).
 • Una presentació, que resumeix els resultats obtinguts i el desenvolupament del treball.
 • Un informe d'autoavaluació.
La càrrega de treball d'aquesta assignatura és de 12 ECTS, és a dir, 300 hores de treball per a l'estudiant.

Amunt

El treball final de màster és una assignatura obligatòria i de caràcter finalista. És el resultat final i natural del procés d'aprenentatge realitzat per l'alumne durant els seus estudis de Màster, i és en ell on l'alumne té oportunitat de fer convergir els coneixements adquirits.

Amunt

El treball requereix desenvolupar i aplicar competències de gran aplicació en el dia a dia de l'àmbit professional i acadèmic: planificació, gestió del temps, automotivació, iniciativa, etc.

El camp professional o acadèmic concret relacionat amb el treball final dependrà de l'àrea temàtica.

Amunt

No només es requereix de l'alumne que utilitzi els coneixements adquirits en el Màster, sinó que se li anima al fet que vagi més enllà del temari estudiat en les assignatures, aportant coneixements addicionals a partir d'altres estudis, adquirits per altres vies o aquells aconseguits durant el TFM.

Els coneixements previs concrets necessaris dependran de l'àrea temàtica del treball final escollit.

Amunt

Es recomana llegir amb antelació i deteniment el pla docent de l'assignatura per assegurar-se que es compleixen tots els requisits i recomanacions necessaris. Tenint en compte les peculiaritats del TFM i el seu pes curricular, és molt recomanable que l'alumne realitzi les "Tasques prèvies a la matrícula" durant les setmanes prèvies a la seva matriculació.

Requisits de matrícula

El TFM es cursarà al final de la titulació. Per tant, per a poder matricular-se, és imprescindible que l'estudiant tingui superats, reconeguts o estigui cursant els 48 ECTS del programa corresponents a les assignatures obligatòries i optatives.

Cal tenir en compte, però, que es tracta d'una assignatura de 12 crèdits i que per tant, comporta una càrrega de treball de 300 hores (és a dir, prop de 20 hores setmanals de dedicació).

Tasques prèvies a la matrícula

El Treball Final de Màster (TFM) es divideix en un conjunt d'àrees. Dins de cadascuna d'aquestes àrees, es proposen diferents línies de treballs, que seran dirigits per diferents professors col·laboradors i supervisades per un únic professor responsable. En cas de dubte sobre alguna àrea o línia concreta, s'haurà d'enviar un missatge al professor responsable de l'àrea o professor col·laborador responsable de la línia concreta. A més, algunes àrees poden tenir elements de desenvolupament o avaluació específics, amb la qual cosa es recomana llegir amb deteniment el pla docent de cada àrea de TFM i consultar els dubtes al professor responsable de l'àrea o al tutor.

Tenint en compte les peculiaritats del TFM i el seu pes curricular, és molt recomanable durant les setmanes prèvies a la matrícula:
 1. Llegir amb deteniment el pla docent general del TFM i els específics de cada àrea publicarà.
 2. Escollir l'àrea que més interessi per realitzar el treball i posar-se en contacte amb el director del TFM (l'e-mail es troba en la informació publicada de l'àrea)
 3. Arribar a un acord amb el director del TFM de l'àrea escollida per a la realització del TFM. Un cop validat, enviar un e-mail al coordinador dels TFMs (Albert Solé, asolerib@uoc.edu) amb còpia al director de l'àrea del TFM indicant l'àrea en la que realitzarà el TFM. (La validació del director de l'àrea del TFM és imprescindible per tenir plaça en l'àrea escollida. Les places són limitades).
 4. Cal complir els requisits de cada àrea.
ÀREES específiques de TFM:

En el següent enllaç podeu trobar la descripció específica de les diferents àrees que s'ofereixen per a la realització del TFM, amb la informació relativa als directors i exemples de línies d'investigació:

https://sites.google.com/uoc.edu/tfm-mds-uoc/

En finalitzar el treball haurà de dipositar una còpia al repositori institucional de la UOC (O2, http://openaccess.uoc.edu/webapps/o2/handle/10609/53085) on quedarà arxivat i serà de lliure consulta per al seu ús docent i de divulgació. L'única excepció permesa són els casos on es pugui justificar que hi ha dades confidencials a protegir (propietat intel·lectual de tercers, dades personals, etc.).

Amunt

El TFM exigeix a l'estudiant complir una sèrie d'objectius, i posa de manifest i avalua explícitament la capacitat de l'estudiant per utilitzar tant les competències bàsiques, generals i transversals com les específiques del Màster.

Competències bàsiques i generals:
 • CB1- Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • CB2- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • CB3- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB4- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB5- Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.
 • CG1- Capacitat per extreure, interpretar i analitzar dades de diferents entorns.
 • CG2- Capacitat per aplicar coneixements de ciència de dades amb l'objectiu de resoldre problemes relacionats amb la presa de decisions en diferents entorns, tant coneguts com a nous.
 • CG3- Capacitat per presentar els resultats obtinguts de l'anàlisi de les dades de forma eficient i atractiva.
 • CG4- Capacitat de recerca, gestió i ús d'informació i recursos en l'àmbit de la ciència de dades.
Competències transversals:
 • CT1- Capacitat d'iniciativa, d'automotivació i de treballar de forma independent.
 • CT2- Capacitat per a la comunicació oral i escrita per a la vida acadèmica i professional.
 • CT3- Capacitat per proposar solucions innovadores i prendre decisions.
 • CT5- Capacitat per a la comprensió, l'anàlisi, la síntesi i l'exposició de resultats.
Competències específiques:

Les competències específiques del Treball Final de Màster dependran de la temàtica concreta en què es contextualitzi el projecte. No obstant això, en tots els casos es treballarà la següent competència específica:
 • CE13- Capacitat d'analitzar un problema de ciència de dades i ser capaç d'identificar i definir els requeriments apropiats per resoldre-ho.
 • CE14- Capacitat de presentar i defensar un treball en l'àmbit de la ciència de les dades davant d'un públic expert.

Amunt

En el Treball Final de Màster es posaran en pràctica i s'aprofundirà en les competències generals del màster mitjançant l'elaboració d'un treball escrit. Així mateix, durant l'elaboració d'aquest treball s'intentarà fomentar el desenvolupament de competències similars a les de la pràctica professional. De la mateixa manera, cal ressaltar que es farà especial èmfasi en els aspectes relacionats amb la planificació, seguiment, cerca d'informació, habilitats comunicatives, el seu impacte al món real, anàlisi econòmica, etc. Finalment, és important destacar que en funció de la temàtica del Treball Final de Màster, l'estudiant aprofundirà els seus coneixements en les competències relacionades amb aquesta temàtica.

Amunt

Espai de recursos de ciència de dades Web
Redacció de textos científicotècnics PDF
Validesa PDF
Writing scientific papers PDF
El treball de final de grau i de màster: Redacció, defensa i publicació PDF
Presenting your research PDF
Formal Proof. Understanding writing and evaluating proofs PDF
Publishing research PDF
Presentació de documents i elaboració de presentacions PDF
Academic Writing I: Planning a Scientific Paper from Qualitative Data Audiovisual
Mètodes d'investigació quantitativa Web

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt