Procés penal Codi:  M4.204    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
ATENCIÓ: Aquest és el pla docent de l'assignatura per al primer semestre del curs 2020-2021. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'assignatura procés penal està dissenyada per conèixer en profunditat el desenvolupament del procés penal i treballar les diferents qüestions jurídico-pràctiques que es plantegen en ell.

Amunt

L'assignatura de procés penal es planteja al començament del Màster, i constitueix la base per posteriorment fer les pràctiques al despatx penal.

Amunt

Naturalment, sent un Màster d'accés a l'Advocacia, està dirigit cap a la capacitació per aquesta professió.

Amunt

No cal més coneixement previ que el propi d'un Grau en dret en el que s'hagin cursat les assignatures de dret processal penal i dret penal, tant part general com especial.

Amunt

Objectius d'Aprenentatge: 

- Redactar escrits forenses en qualsevol instància de l'ordre penal. 
- Interpretar els escrits i informes forenses.
 - Realitzar conclusions escrites i orals ordenada i argumentadament. 
- Valorar les declaracions de parts i testimonis.
 - Realitzar interrogatoris eficaços. 
- Identificar el context en què hi ha un pronòstic jurídic favorable a les pretensions del client i els espais en què la pretensió guanya incertesa. 
- Assessorar el client sobre els concrets marges en què un acord o resolució pot ser satisfactòria en l'essencial. 
- Intervenir al procés penal amb correcció personal i jurídica. 

Competències bàsiques: 

- Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o no familiars i en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi. 
- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis. 
- Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats. 

Competències generals: 

- Que els estudiants siguin capaços de gestionar amb rapidesa i precisió un conjunt complex i divers de dades i fonts documentals. 
- Que els estudiants siguin capaços de prendre decisions. 
-Que els estudiants siguin capaços d'incorporar en l'àmbit professional un comportament èticament i socialment responsable. 

Competències transversals: 

-Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i la comunicació. 
-Comunicar-se de manera eficaç, integrant idees complexes i argumentant de manera clara i persuasiva. 
-Interpretar textos, documentació, informes i articles. 

Competències específiques: 

-Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibilitin aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s'enfronten els advocats per evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant de tribunals o autoritats públiques i en les funcions d'assessorament. 
-Conèixer les tècniques dirigides a la indagació i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials. 
-Conèixer i ser capaç d'integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals. 
-Conèixer les diferents tècniques de composició d'interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional. 
-Saber identificar conflictes d'interessos i conèixer les tècniques per a la seva resolució, establir l'abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri. 
-Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per al assessorament jurídic. 
-Desenvolupar destreses i habilitats per a l'elecció de l'estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional. 
-Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extreure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari a qui vagin dirigides, d'acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.

Amunt

1. El sistema acusatori i la plasmació pràctica dels seus principis essencials
2. L'inici del procediment i la fase d'instrucció
3. Les diligències d'investigació que incideixen en els drets fonamentals de l'inculpat
4. Mesures cautelars personals i real
5. La terminació de la fase d'instrucció i l'anomenada fase intermèdia en el procediment abreujat
6. El judici oral en el procediment abreujat i la sentència
7. Altres procediments per a la depuració de la responsabilitat criminal
8. Els recursos

Amunt

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda, a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS) i, d'altra banda, amb la realització d'un examen final (EX).
- Per a fer la PS cal haver superat l'AC.
- Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC.
- En cas d'haver superat l'AC hi ha l'opció d'optar per l'EX en comptes de la PS.
La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC+PS o EX.

 

Amunt