Alimentació i activitat física diferents etapes de la vida Codi:  M4.652    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura es pretén realitzar planificacions alimentàries adaptades a les necessitats dels esportistes; situacions fisiològiques i etapes de la vida (infància, adolescència, adultesa, tercera edat); etapes específiques de la dona (embaràs, lactància i menopausa), tant en intervencions individual com en col·lectiu.

Amunt

Aquesta assignatura vol proporcionar eines per personalitzar les recomanacions alimentàries segons etapa de la vida i segons tipus d'esport

Amunt

Coneixements bàsics de Nutrició

Amunt

Competències:

 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar informació científica de salut, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin el empoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Reconèixer el paper de l'activitat física en l'estat de salut i la prevenció de les patologies més prevalents.
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions

Resultats d'aprenentatge:

- Apreciar la importància de l'activitat física en les diferents etapes de la vida

- Valorar els canvis fisiològics i metabòlics associats al procés vital

- Revisar les necessitats energètiques i de nutrients específiques i diferenciades segons situacions fisiològiques, etapes de la vida (adult, infància i adolescència , etapes de la dona (embaràs, lactància i menopausa), gent gran), i en funció del nivell d'activitat física.

- Determinar els aliments i nutrients adequats per abans, durant i després de practicar activitat física; així com les pautes d'hidratació.

- Dissenyar recomanacions alimentàries específiques per a diferents esports (englobats en tres categories: resistència, força i d'equip) per a l'adult que realitza activitat física per motius de salut.

- Justificar les decisions a l'hora de planificar de menús adaptats a les necessitats dels esportistes segons l'evidència científica actual.

- Saber comunicar els conceptes de nutrició esportiva amb un llenguatge adaptat i entenedor a la població diana preestablerta

- Dissenyar i avaluar estratègies i programes d'educació per a la salut a nivell comunitari orientats a la millora de coneixements, actituds, pràctiques i hàbits alimentaris de la població.

- Elaborar i validar material educatiu sobre nutrició per a donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge.

Amunt

 • Canvis fisiològics i metabòlics vinculats a la pràctica esportiva al llarg del cicle vital.
 • Requeriments nutricionals de l'esportista o persona activa en diferents etapes de la vida.
 • Consells alimentaris segons tipologia d'esport (resistència, força i d'equip) específics per les diferents etapes vitals.
 • Pautes nutricionals per abans, durant i després de l'activitat física i en funció de l'edat i gènere.
 • Recomanacions d'hidratació i recuperació en funció del tipus d'esport i etapa vital.
 • Programes de promoció de l'activitat física i la millora dels hàbits alimentaris en l'entorn comunitari: recomanacions i disseny dins el context de medicina a través de l'estil de vida (Lifestyle Medicine).

Amunt

Simulador Web

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura
Materials de l'assignatura en format NIU:

- Com adaptem la planificació alimentària a totes les variables que condicionen els requeriments calòrics i nutricionals de l'adult actiu?

- Seguim a una dona en les diferents etapes de la vida?

- Creixement + Esport = dos grans reptes que sumen?

- Envelliment saludable i actiu

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. 

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui. 

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt