Aliments, cuina i esport Codi:  M4.653    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura està enfocada a conèixer els aliments, super aliments, i les seves propietats aplicades a l'esport, així com a elaborar propostes culinàries saludable utilitzant tècniques bàsiques i innovadores de la gastronomia adaptades a les necessitats de l'esportista. Es treballarà la cuina aplicada a esportistes i l'elaboració de productes casolans com barretes, batuts recuperadors o begudes isotòniques per a esportistes, entre d'altres. Es treballaran també les bones pràctiques per a l'elaboració segura dels aliments.

Amunt

Es recomana realitzar l'assignatura al principi del màster

Amunt

Coneixements bàsics de Nutrició

Amunt

Resultats d'aprenentatge

 • Determinar els nutrients i grups d'aliments, i les seves propietats aplicades en l'esport.
 • Inferir la influència de cada tècnica culinària en cada grup d'aliments sobre les propietats organolèptiques i nutricionals dels aliments amb la finalitat de cobrir les necessitats nutricionals de l'esportista.
 • Argumentar la composició d'una adequada hidratació.
 • Pautar una adequada composició i distribució dels àpats.
 • Proposar representacions gràfiques de les recomanacions nutricionals de forma pertinent, comprensiva i comunicativa.
 • Col·laborar en la planificació de menús adaptats a les necessitats dels esportistes o persones actives, i proporcionar consell alimentari en individus i col·lectivitats que desenvolupen una activitat esportiva.
 • Experimentar amb cuina aplicada per a esportistes i productes casolans (barretes, batuts recuperadors, barretes i begudes isotòniques per a esportistes)
 • Interpretar etiquetes per poder valorar la composició dels productes disponibles per a esportistes
 • Comparar la composició d'un producte casolà amb un producte comercial
 • Revisar la relació entre gastronomia, nutrició i salut.
 • Valorar els paràmetres de contaminació física, química i biològica dels aliments implicats en la seguretat alimentària.
 • Dissenyar i avaluar processos de control i seguretat alimentària.

    Competències

Competències generals i transversals

- Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions
- Aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
- Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
- Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Competències específiques

- Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin el empoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
- Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord a les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.
- Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.

Amunt

 • Dieta saludable adaptada a la pràctica esportiva
 • Tècniques culinàries i gastronomia aplicades a la nutrició esportiva.
 • Distribució i composició dels àpats per a la pràctica esportiva.
 • Conceptes de cuina aplicada per a esportistes i productes casolans (barretes, batuts recuperadors i begudes isotòniques per a esportistes).
 • Restauració col·lectiva en l'àmbit de l'esport

Amunt

Ou aglutinador: Composició d'aliments i nutrients al plat de l'esportista Web
Ou aglutinador: Els hidrats de carboni Web
Transcripció / transcripción: What Is Molecular Gastronomy!? PDF
Jornada d'esport amb Showcooking Audiovisual
Ou aglutinador: Aliments abans, durant i després de la competició o entrenament Web
Ou aglutinador: Introducció als tipus de cocció Web
Ou aglutinador: Receptes dissenyades per a deportistes Web
Ou aglutinador: Hidratació Web
Vídeo de visita a una cuina Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets. 

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus. 

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular. 

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui. 

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt