Aspectes socioculturals de l'alimentació i l'esport Codi:  M4.654    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
L'esport juga un paper simbòlic i ritual clau en els processos de reproducció, transformació i intervenció social en les societats modernes. Per la seva banda, l'alimentació és un fet cultural arbitrari que afecta transversalment a totes les persones i a totes les etapes de la vida.

Aquesta assignatura està enfocada a conèixer els factors socials i culturals que afecten l'alimentació i l'activitat fisicoesportiva tant en els seus propis contextos com en aquells àmbits que resulten comuns.

L'objectiu, d'aquesta manera, estarà enfocat a reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual, donant a conèixer els mecanismes que converteixen els dos factors en reflex de l'evolució social i en aparells transmissors i configuradors de valors, avaluant al mateix temps el seu potencial transformador i creatiu en la producció de noves formes socials.

Amunt

Assignatura a cursar al principi del Programa.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Discriminar les característiques i elements que configuren els fenòmens esportiu i alimentari a la societat actual
 • Valorar les noves tendències de l'esport i de l'alimentació a partir de l'ús de la tecnologia
 • Identificar els límits de l'esport com a hàbit saludable de la ciutadania
 • Interpretar la diversitat social i cultural i el paper que exerceix l'alimentació
 • Valorar l'alimentació i esport en funció dels contextos socials i culturals


Competències

Competències generals i transversals
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Competències específiques
 • Reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual.

Amunt

 • Evolució del fenomen esportiu
 • Factors condicionants de l'activitat física i de l'esport en l'actualitat
 • Anàlisi dels hàbits esportius de la població
 • Cultures esportives i organització del sistema esportiu
 • Noves tendències del fenomen esportiu
 • El arbitrari cultural alimentari i l'elecció dels aliments
 • La globalització alimentària en l'àmbit de la nutrició esportiva
 • Alimentació i esport: contextos socials i culturals

Amunt

Vídeo de visita: pràctica esportiva a Barcelona Audiovisual
Video repte 2 Audiovisual
Video repte 1 Audiovisual
Video repte 3 Audiovisual

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt