Alimentació i activitat física malalties de gran prevalença Codi:  M4.655    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura es descriuran la fisiopatologia i les bases metabòliques o moleculars implicades en l'aparició i desenvolupament de malalties cròniques.

També es tractarà la relació existent entre els hàbits alimentaris, la pràctica d'activitat física i el risc d'aparició i evolució de malalties de salut amb la finalitat de determinar l'abordatge nutricional més adequat.

Amunt

Resultats d’aprenentatge
 • Analitzar el paper de l'activitat física en l'estat de salut i de prevenció de les patologies més prevalents.
 • Avaluar les necessitats energètiques i de nutrients específics en esportistes que pateixen alguna patologia crònica.
 • Revisar els factors que influeixen en l'estat nutricional per analitzar els principals problemes nutricionals i relacionar-los amb les malalties més prevalents.
 • Avaluar plans d'alimentació per a esportistes que presentin alguna patologia.


Competències

Competencias generales y transversales
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
 • Comunicar les seves conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics .
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Competencias específicas
 • Reconèixer el paper de l'activitat física en l'estat de salut i la prevenció de les patologies més prevalents.
 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per a la millora del rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut.
 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin el empoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.

Amunt

 • Fisiopatologia i les bases metabòliques o moleculars implicades en l'aparició i desenvolupament de malalties cròniques.
 • Relació existent entre els hàbits alimentaris, la pràctica d'activitat física i el risc d'aparició i evolució de malalties de salut amb la finalitat de determinar l'abordatge nutricional més adequat.

Amunt

Transcripció/Transcripción: Jornada divulgativa - Parte II - Diabetes tipo 1: ¿estamos lejos de una cura? PDF
Video repte 1 Audiovisual
Transcripció/Transcripción: Mitos y realidades de una alimentación cardiosaludable PDF
Video repte 3 Audiovisual
Video repte 4 Audiovisual
Video repte 2 Audiovisual
Transcripció/Transcripción: La nutrición y el deporte con diabetes PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt