Noves tendències en nutrició esportiva Codi:  M4.659    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

En aquesta assignatura s'estudiaran les noves tendències en nutrició esportiva (entrenament en dejú, cetogénica, low-carb, vegetarianes, paleodieta, etc.), així com els seus avantatges i inconvenients en funció del tipus d'esport.

També es tractaran les novetats que ens proporciona la biologia molecular per realitzar nutrició esportiva personalitzada.

Amunt

Es recomana realitzar prèviament l'assignatura de Biologia i Fisiologia aplicada a l'esport.

Amunt

Resultats d’aprenentatge
 • Estipular la relació entre seguir una alimentació vegetariana i el rendiment esportiu
 • Determinar les necessitats nutricionals de l'esportista vegetarià
 • Inspeccionar els beneficis i limitacions de les dietes vegetarianes per a esportistes
 • Planificar dietes vegetarianes per a esportistes vegetarians
 • Conèixer la relació entre l'entrenament en dejú i el rendiment esportiu
 • Valorar la utilitat i / o perills associats a les noves tendències en nutrició esportiva.
 • Analitzar a nivell molecular l'efecte dels nutrients sobre l'organisme; sobre l'expressió genètica, les modificacions epigenètiques, l'activitat proteica, i el metaboloma.
 • Integrar els coneixements de l'era post-genòmica per a la prevenció de malalties o establir recomanacions nutricionals personalitzades en els esportistes.
 • Debatre sobre les expectatives futures i els problemes ètics associats a la genòmica funcional i biologia de sistemes.
 • Abordar la interacció entre nutrició i genètica tenint en compte les seves expectatives futures i les seves implicacions ètiques en el món de l'esport.


Competències

Competencias generales y transversales
 • Aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris relatius al seu camp d'estudi.
 •  Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions
 • Aplicar els coneixements adquirits per resoldre problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis i equips multidisciplinaris.
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits de forma individuals.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.
 • Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

Competencias específicas
 • Integrar els aspectes biològics, metabòlics i fisiològics relatius a l'alimentació i l'esport per orientar de manera fonamentada sobre nutrició esportiva per a la millora del rendiment i el manteniment d'un bon estat de salut.
 • Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.
 • Formular propostes alimentàries i gastronòmiques saludables d'acord a les necessitats nutricionals de l'esportista o persona activa.

Amunt

 • Noves tendències en nutrició esportiva (entrenament en dejú, cetogénica, low-carb, vegetarianes, paleodieta, etc.)
 • Novetats que ens proporciona la biologia molecular per realitzar nutrició personalitzada.
 • Influència de l'exercici físic i els nutrients sobre l'expressió genètica, proteòmica i metabolòmica.
 • Nutrició esportiva personalitzada i prescripció d'exercici per prevenir, diagnosticar o tractar malalties.

Amunt

Nutrimetabolòmica i esport XML
Nutrimetabolòmica i esport DAISY
Nutrimetabolòmica i esport EPUB 2.0
Nutrimetabolòmica i esport MOBIPOCKET
Nutrimetabolòmica i esport KARAOKE
Nutrimetabolòmica i esport HTML5
Nutrimetabolòmica i esport PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt