R+D en productes alimentaris per a esportistes Codi:  M4.660    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
En aquesta assignatura es tracta de donar una visió general de tot el procés de creació de nous productes alimentaris per a esportistes.

Des de la selecció dels ingredients i la formulació dels nous productes argumentant quines són les relacions d'aquests ingredients amb el rendiment esportiu, passant per aspectes tecnològics de producció, seguretat i eficàcia.

Amunt

Assignatura optativa a cursar al final del programa, havent cursat 32 crèdits d'assignatures obligatòries.

Amunt

Es recomana haver cursat prèviament les assignatures de "Ergogènia nutricional i farmacològica".

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Seleccionar ingredients i la formulació per ser capaç de desenvolupar productes alimentaris nous per a esportistes d'acord amb la normativa vigent.
 • Establir com gestionar les necessitats relatives a la propietat intel·lectual i industrial que puguin sorgir del desenvolupament de productes alimentaris nous.
 • Argumentar les relacions establertes entre els components i els ingredients dels aliments i els seus efectes sobre la salut i el rendiment esportiu.
 • Identificar les noves tecnologies de processat, conservació i envasat, i saber-los utilitzar per desenvolupar aliments innovadors i de major qualitat.
 • Examinar tendències i oportunitats de mercat per desenvolupar aliments innovadors.
 • Aplicar els processos d'innovació tecnològica.
 • Saber com adaptar l'oferta de productes alimentaris a esportistes amb necessitats especials com col·lectius amb al·lèrgies i intoleràncies alimentàries.
 • Dissenyar, valorar i avaluar plans de control i prerequisits que garanteixen la higiene i la seguretat en la indústria alimentària.
 • Entendre el marc legal sota el qual es desenvolupen i comercialitzen els diferents tipus de productes de nutrició i suplementació esportiva.
 • Revisar els conceptes de ciència dels aliments, d'higiene, seguretat i producció industrial.


Competències

Competències generals
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de forma creativa i emprenedor.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.

Competències transversals
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Competències específiques
 • Analitzar els processos de desenvolupament i innovació per a la producció de productes alimentaris per a esportistes tenint en compte la seguretat i qualitat, així com la tecnologia necessària i el marc legal.

Amunt

 • Desenvolupament, innovació, producció i comercialització de de nous productes alimentaris per a esportistes.
 • Tècniques de comercialització.
 • Aspectes nutricionals, de salut i tecnològics:
  • Noves tendències en alimentació
  • Noves tecnologies de producció
  • Nous ingredients
 • Categories d'aliments per a esportistes (aspectes tecnològics, els seus mecanismes d'acció, la seva seguretat i eficàcia):
  • Aliments funcionals. dianes
  • Nous aliments (Novel food)
  • Complements alimentaris i Suplements per a esportistes
 • Variants dels productes alimentaris convencionals que actualment estan en auge:
  • Aliments ecològics
  • Superfoods
  • Free foods (sense gluten, sense lactosa ...)

Amunt

Mòdul 4. Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius XML
Mòdul 4. Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius DAISY
Mòdul 4. Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius EPUB 2.0
Mòdul 4. Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius MOBIPOCKET
Mòdul 4. Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius KARAOKE
Mòdul 4. Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius HTML5
Mòdul 4. Procediment en el desenvolupament de productes alimentaris i suplements esportius PDF
Mòdul 5. Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistesNoves tendències en alimentació esportiva XML
Mòdul 5. Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistesNoves tendències en alimentació esportiva DAISY
Mòdul 5. Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistesNoves tendències en alimentació esportiva EPUB 2.0
Mòdul 5. Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistesNoves tendències en alimentació esportiva MOBIPOCKET
Mòdul 5. Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistesNoves tendències en alimentació esportiva KARAOKE
Mòdul 5. Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistesNoves tendències en alimentació esportiva HTML5
Mòdul 5. Noves tendències en el desenvolupament de productes alimentosos per a esportistesNoves tendències en alimentació esportiva PDF
Mòdul 3. Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes XML
Mòdul 3. Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes DAISY
Mòdul 3. Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes EPUB 2.0
Mòdul 3. Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes MOBIPOCKET
Mòdul 3. Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes KARAOKE
Mòdul 3. Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes HTML5
Mòdul 3. Principals processos de producció de productes alimentaris per a esportistes PDF
Mòdul 2. Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes XML
Mòdul 2. Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes DAISY
Mòdul 2. Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes EPUB 2.0
Mòdul 2. Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes MOBIPOCKET
Mòdul 2. Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes KARAOKE
Mòdul 2. Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes HTML5
Mòdul 2. Actualització del marc legal dels aliments per a esportistes PDF
Mòdul 1. Formulacions en alimentació i suplementació esportiva XML
Mòdul 1. Formulacions en alimentació i suplementació esportiva DAISY
Mòdul 1. Formulacions en alimentació i suplementació esportiva EPUB 2.0
Mòdul 1. Formulacions en alimentació i suplementació esportiva MOBIPOCKET
Mòdul 1. Formulacions en alimentació i suplementació esportiva KARAOKE
Mòdul 1. Formulacions en alimentació i suplementació esportiva HTML5
Mòdul 1. Formulacions en alimentació i suplementació esportiva PDF

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt