Comunicació i màrqueting en nutrició esportiva Codi:  M4.661    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Aquesta assignatura proporciona les bases i fonaments per a la comunicació efectiva i el màrqueting de productes en l'àmbit de l'alimentació i l'esport.

També permetrà a l'alumne tenir una idea clara de quina ha de ser la planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació i màrqueting relacionats amb el món de l'alimentació i l'esport.

Amunt

Assignatura optativa a cursar al final del programa, havent cursat 32 crèdits d'assignatures obligatòries.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Seleccionar les eines i les estratègies de comunicació efectives en màrqueting de productes en l'àmbit de l'alimentació i l'esport.
 • Utilitza eficientment el potencial de la xarxa per buscar i analitzar de forma crítica la informació i comunicació digital relacionada amb la nutrició, alimentació i l'esport.
 • Descriure i aplicar els principals conceptes de màrqueting i el procés de planificació estratègica.
 • Utilitzar les tècniques i pràctiques dirigides a la comercialització i distribució de productes i serveis que té per finalitat satisfer les necessitats dels consumidors (producte, preu, "placement" i promoció)
 • Formular un pla de comunicació i màrqueting per a empreses que proporcionen servei o productes en alimentació esportiva per aconseguir diferenciar-se de la competència i atorgar valor a la marca, per arribar i captar més clients.
 • Interpretar una correcta promoció i màrqueting empresarial o de productes alimentaris considerant aspectes ètics i de legislació vigent a nivell d'al·legacions de salut o declaracions alimentàries, etiquetatge i publicitat dels aliments
 • Integrar els aspectes psicosocials (aspectes socioculturals, mediambientals, facilitat d'ús, etc.) que influencien a la compra de certs productes per a esportistes.
 • Analitzar com les polítiques alimentàries poden influir en el desenvolupament de productes alimentaris.


Competències
 • Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i / o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
 • Integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Formular, dissenyar i gestionar projectes de forma creativa i emprenedora.
 • Desenvolupar capacitat crítica i autocrítica, mostrant actituds coherents amb els principis ètics.
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor.
 • Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Amunt

 • Rol de la comunicació en la promoció de pràctiques i comportaments al voltant del fet alimentari.
 • Planificació, gestió i difusió de campanyes de comunicació relacionats amb el món de l'alimentació i l'esport.
 • Aspectes ètics i la legislació relacionada amb la comunicació alimentària (legislació sobre publicitat, declaracions nutricionals, al·legacions de salut, etc.).
 • Màrqueting de serveis i productes per a esportistes en el camp de l'alimentació.
  • Normativa
  • Etiquetatge, presentació i publicitat dels productes alimentaris
  • Propietats nutritives dels productes alimentaris
  • Declaracions nutricionals i de propietats saludables en els aliments
  • Reglamentació (CE) Nº 1924/2006 i modificacions
  • Al·legacions
  • Màrqueting. Les 4 p's del màrqueting
  • Consumidor. tendències
  • La marca
  • Estudis de mercat. Disseny d'estratègies
  • Idea de producte. Criteris de valoració

Amunt

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt