Comunicació, educació i apoderament Codi:  M4.663    :  4
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)
Al final de matèria s'espera que l'estudiant domini les eines pràctiques de comunicació, educació i empoderament orientades a l'educació per a la salut i promoció d'estils de vida saludables a través de l'alimentació i l'activitat física, sempre basades en l'evidència i ètiques.

Treballar diferents habilitats comunicatives efectives, que millorin la comunicació i la relació amb els esportistes, així com, diferents intervencions possibles que s'apoderin l'esportista en la cura dels seus hàbits alimentaris.

Amunt

És una assignatura que proporciona tota la informació necessària per dominar la comunicació i promoció d'estils de vida saludables, amb la finalitat de donar poder als esportistes en la seva autocura.

Amunt

 • Administracions públiques locals, autonòmiques i estatals dedicades a la prevenció i promoció de la salut.
 • Fundacions, organitzacions no governamentals, associacions, etc., relacionats amb la prevenció i promoció de la salut o la informació nutricional.
 • Professionals de la nutrició, dedicats a l'assessorament d'esportistes.

Amunt

Resultats d'aprenentatge
 • Treballar habilitats comunicatives que millorin la comunicació i la relació amb els esportistes.
 • Disposar de recursos, tècniques i estratègies per motivar al pacient.
 • Aplicar estratègies de comunicació efectives per a l'educació i la promoció de la salut.
 • Identificar, analitzar i valorar diferents possibilitats d'intervenció en el procés d'apoderament i promoció de la participació de l'esportista en la cura dels seus hàbits alimentaris.
 • Fer un ús efectiu i ètic de les tecnologies de la informació i de la comunicació en la promoció de la salut i en programes de prevenció i empoderament de les persones.
 • Dissenyar, planificar, executar i avaluar l'eficàcia de programes d'intervenció educativa en alimentació i activitat física per a individus i per a grups.
 • Elaborar i validar material educatiu sobre nutrició per donar suport al procés d'ensenyament-aprenentatge.
 • Liderar en educació nutricional i estratègies de comunicació que utilitzin les TIC.


Competències

Competències bàsiques
 • Comunicar conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Desenvolupar activitats acadèmiques i professionals de forma responsable, eficient, compromesa i amb un alt nivell d'iniciativa i autonomia personal tant en projectes individuals com grupals, també en un entorn virtual.
 • Col·laborar amb els diferents col·lectius interdisciplinaris implicats per aconseguir objectius comuns i superiors als aconseguits de forma individuals.
 • Adaptar-se al entorn, la funció o el context i afrontar noves funcions i responsabilitats.

Competències transversals
 • Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.
 • Comunicar-se de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

Competències específiques
 • Identificar, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica de salut i, valorant críticament les fonts d'informació utilitzades, preservant la confidencialitat de les dades, la legislació vigent i els drets fonamentals i d'igualtat entre les persones.
 • Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin l'apoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.
 • Reconèixer i valorar els factors socioculturals de la pràctica esportiva i el comportament alimentari actual.

Amunt

 • Habilitats comunicatives amb l'esportista. Pautes per a una comunicació efectiva. Estratègies d'escolta activa.
 • La comunicació en els diferents contextos professionals i amb diferents perfils professionals.
 • Des comunicació verbal i no verbal a programació neurolíngüística en salut.
 • Elements clau en la comunicació no presencial.
 • Canvi de conductes i estils de vida.
 • Conceptes d'apoderament i salut participativa.
 • Bases teòriques i les estratègies pedagògiques (model transteòric, precedeix-escau, aprenentatge social, màrqueting social, educació grupal, etc.)
 • Eines per a produir, validar i dissenyar mètodes innovadors d'educació nutricional i estratègies de comunicació que utilitzin les TIC com a element facilitador del procés d'aprenentatge.

Amunt

Conflicte i millora de la comunicació Audiovisual
Comunicació eficaç. Animar comunicar Audiovisual
Què és comunicar, objectius i components de la comunicació Audiovisual
L'empoderament en salut Audiovisual
Design Toolkit Web

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

L'estudiant serà qualificat amb un suspens (D / 0) si es detecta falta d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC), o la que es defineixi el pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si s'escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt