Treball Final de Màster Codi:  M4.664    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

A continuació us detallem les pautes generals necessàries per a la concepció i estructuració del treball final de màster, així com el marc de treball per als estudiants, de manera que el procés de realització del mateix sigui el més efectiu i útil possible.

Prèviament a l'inici del semestre, es preseleciona la línia de treball de la preferència d'entre les indicades a continuació.

ÀREES O LÍNIES DE TREBALL

Per tal de facilitar l'elecció del contingut o temàtica del projecte i adaptar-lo a l'àrea natural d'experiència del director/a del projecte, s'han predefinit unes àrees o línies de treball. La finalitat és que l'aportació del director/a sigui el més rellevant possible. Amb aquesta finalitat, la proposta ha d'incorporar explícitament l'adscripció a una de les àrees que es descriuen a continuació:

1) Ergogenia nutricional i esport

2) Nutrimetabolòmica i esport

3) Nutrició esportiva en diferents etapes de la vida (dona i esport, envelliment saludable, nens / es o adolescents i esport)

4) Cronobiologia, esport i alimentació

5) Dietes vegetarianes i esport

6) Dietes low carb i esport

7) Noves tendències en nutrició esportiva (per exemple: paleodieta)

8) Nutrició en la lesió i la recuperació

9) Alimentació i trastorns de la conducta alimentària en esportistes

10) Esport, alimentació i rendiment cognitiu

11) Ingesta dietètica i activitat física en la salut humana

12) Hidratació i esport

13) Nutrició esportiva i sistema immunitari

14) Promoció de l'alimentació i estils de vida saludable

15) Alimentació i activitat física en malalties de gran prevalença

16) Cuina, gastronomia i esport

17 ) Alimentació, esport i societat

18) R + D en productes alimentaris i esport

19) TIC, alimentació i esport

El projecte ha de focalitzar, fonamentalment, en una de les àrees, encara que el seu desenvolupament impliqui manejar conceptes de més d'una àrea. Es valorarà l'elecció d'un context i àmbit de treball com poden ser l'elecció d'un centre esportiu, una consulta, una organització sanitària, una empresa del sector alimentari,  etc. i l'ús de noves tecnologies de la informació i comunicació per a la seva realització. La superació del projecte requereix de la presentació d'un document o memòria final, el qual ha de ser prou representatiu de les competències adquirides al llarg de tot el programa formatiu.

En funció de l'àrea escollida per l'estudiant se li assignarà un director/a que serà el responsable directe del seguiment de tot el procés de realització del projecte. Es procurarà respectar al màxim l'elecció del tema que hagi realitzat l'estudiant, però, en funció de la càrrega docent del director/a se li pot demanar a l'elecció d'un altre tema per garantir l'adequat seguiment del mateix.

La realització del projecte és de caràcter individual.

Amunt

El projecte o treball final és un dels elements fonamentals del procés d'aprenentatge, i s'ha dissenyat com un instrument docent que facilita l'aplicació i integració de l'aprenentatge desenvolupat durant el màster en un context real de treball. Així mateix, complementa el procés d'avaluació contínua del programa des d'una perspectiva global i on es posaran de manifest l'adquisició de les competències professionals bàsiques, específiques i transversals pròpies de l'àmbit i l'especialitat escollida.

Amunt

Per cursar el Treball Final es requereix haver cursat les assignatures obligatòries i estar matriculat o haver superat les optatives.

Amunt

La realització del projecte permetrà desenvolupar els següents resultats d'aprenentatge:

  • Consolidar i evidenciar coneixements i mètodes d'investigació en l'àmbit de l'alimentació i l'esport.
  • Llegir críticament la informació disponible en diferents fonts d'informació.
  • Gestionar informació i documentació científica i citar-la correctament.
  • Planificar i realitzar un projecte original i innovador
  • Valorar la factibilitat i / o utilitat del projecte, utilitzant el mètode científic propi de la disciplina
  • Mesurar l'impacte i determinar indicadors si és possible i oportú.
  • Transmetre coneixements experts sobre nutrició i alimentació de manera escrita i oral
  • Presentar els resultats obtinguts en un format adequat.

Amunt

Plantejament d'un estudi quantitatiu PDF
SPSS(v27) Programari en línia
Health Sciences Research Toolkit Web
Com presentar un Treball final de grau Audiovisual

Amunt

Biblioteca Virtual de la UOC. Módulo 2. Cómo hay que iniciar una búsqueda". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 5. Cómo encontrar información especializada". En Competencias Informacionales

Biblioteca Virtual de la UOC. "Módulo 9. Módulo 9. Cómo organizar la información encontrada". En Competencias Informacionales

Accés directe a:

UOC. Servei lingüístic. "Guia lingüística: català".

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: español"

UOC. Servei lingüístic. "Guía lingüística: inglés"

Guía práctica para la aplicación de la norma ISO 690 (citación bibliográfica) 2010.

Cómo citar bibliografía

Como citar recursos electrónicos

TERMCAT: Centre de Terminologia

RAE: Real Academia Española

Cerca de Bases de Dades

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt