Pràctiques Codi:  M4.668    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

El Practicum pretende familiarizarse con el contexto profesional, a través de una experiencia innovadora específica en una organización que asesora a deportistas o personas activas en materia de alimentación.  Se trata de dar respuesta a una situación real (ya sea en una entidad, institución, empresa, etc.), dónde aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo de los estudios y tener una experiencia del ejercicio de las funciones que puede realizar  como especialista en su ámbito. Atendiendo esta finalidad, habrá que identificar una necesidad, tratar una carencia, solucionar un problema, construir unos materiales, orientar a un colectivo, o cualquier otra de las posibles tareas vinculadas al ámbito de la alimentación para la actividad física y el deporte. De esta manera se trabajará en la organización, planificación, gestión e implementación de proyectos en el ámbito de la alimentación, la actividad física y el rendimiento deportivo; la transmisión de conocimiento experto sobre alimentación para la actividad física y el deporte a públicos especializados y no especializados de modo claro y sin ambigüedades;  o se diseñarán y evaluarán actividades de promoción de la salud llevando a cabo una educación alimentaria y nutricional de la población vinculada a la práctica de actividad física y el deporte.

Amunt

En el Pràcticum, l'estudiant ha d'adquirir aquelles competències que li capacitin professionalment per desenvolupar-se en l'àmbit de la nutrició, l'alimentació i l' esport fent ús de les TIC com a valor afegit.

Amunt

Per començar a cursar el Mòdul de Pràcticum, l'estudiant ha d'haver superat els crèdits corresponents a les assignatures obligatòries i haver superat o estar matriculat de les assignatures optatives

Amunt

Competències: 

- Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

- Cercar, analitzar i sintetitzar la informació que faciliti la presa de decisions.

- Formular, dissenyar i gestionar projectes de forma creativa i emprenedora.

- Utilitzar i aplicar les tecnologies de la informació i de la comunicació en l'àmbit acadèmic i professional de la salut i la nutrició.

- Desenvolupar i aplicar iniciativa i esperit emprenedor

- Comunicar de manera efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

- Considerar diferents perspectives en la presa de decisions.

- Avaluar intervencions en alimentació aplicades a l'activitat física per a la millora de la salut i el rendiment esportiu, així com el seu impacte a partir d'indicadors d'eficàcia, efectivitat, seguretat i qualitat.

- Dissenyar i implementar programes o activitats de promoció de la salut a través de l'alimentació aplicada a l'activitat física i a l'esport, a nivell individual o col·lectiu contribuint a l'educació de la salut de la població, i desenvolupant processos d'educació que promoguin el empoderament de les persones, famílies, grups o comunitats.

Resultats d'aprenentatge per repte:

- Utilitzar eines audiovisuals per transmetre informació

- Utilitzar xarxes socials i altres fonts d'informació per conèixer institucions o el perfil professional de tutor o equip de treball

- Reconèixer el potencial propi i els objectius professionals

- Identificar les oportunitats d'aprenentatge de les pràctiques

- Plantejar de forma estratègica i empàtica la Integració en un entorn professional

- Descriure l'entorn on es desenvoluparan les pràctiques

- Detallar les activitats en què es participarà i la seva distribució temporal

- Construir carpeta, portafoli o repositori que reculli les evidències de les activitats realitzades i seus resultats

-Realitzar propostes de manera proactiva. .

- Reflexionar sobre el propi procés d'aprenentatge i el desenvolupament de competències en l'àmbit de la nutrició i la salut.

-Dissenyar, implementar i avaluar les diferents activitats acordades en el pla de treball

- Saber compartir reflexions, generar debat i traslladar els resultats de les pràctiques fent servir les eines de l'aula

- Reflexionar sobre com les pràctiques han contribuït als objectius personals de cada un

- Reflexionar sobre com les pràctiques han permès aplicar els coneixements adquirits al llarg de el programa

Amunt

El Pràcticum consisteix en el desenvolupament d'un treball en què l'estudiant demostri les competències adquirides al llarg del Màster. El resultat final del treball pot tenir diferents tipologies formals, que seran acordades pel tutor de pràctiques de l'estudiant.

En el supòsit que s'opti per pràctiques presencials externes, el tema a desenvolupar serà proposat pel tutor-extern del centre de pràctiques que s'ha de sotmetre a consens amb els coordinadors (el professor responsable d'assignatura i els docents col·laboradors)

Amunt

Els recursos d'aprenentatge, materials i eines associats a cadascuna de les activitats es presenten agregats de forma audiovisual. Cadascuna d'aquestes agregacions o blocs indica el temps mínim recomanat que has de dedicar per resoldre l'activitat. Els recursos són de tipologia diversa, tant de creació pròpia de la UOC com a disponibles a la xarxa. Els fomat també són diversos: web, vídeo, àudio, pdf, o eines TIC. Han estat seleccionats perquè faciliten la resolució de les activitats d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències vinculades.

Cada recurs, dins d'aquesta agregació, es visualitza en una mida diferent segons la seva rellevància en relació a les activitats i conté orientacions didàctiques i d'ús. També s'indica el temps mínim de dedicació que requereixen.

Consulta dels materials de què disposa l'assignatura en format NIU:

  • Benvinguts a l'equip
  • El teu diari de treball o quadern de bitàcola

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt