Anglès C1.1 Codi:  00.054    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Un domini avançat de l'anglès és cada vegada més important avui en dia en el món acadèmic i professional. Anglès C1.1 correspon a la primera part del nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües (MECR). L'assignatura se centra en les destreses comunicatives efectives en anglès i utilitza una metodologia basada en tasques a realitzar individualment i/o en grup.

En algunes de les activitats d'aquesta assignatura s'ha de treballar en grup. Per això, els estudiants han de tenir en compte que necessitaran temps per a coordinar- se amb altres estudiants.

Aquesta assignatura se supera a través de l'avaluació continuada, cosa que implica un ritme de feina constant i regular. Per tant, si un estudiant preveu que no es podrà connectar a l'aula durant molts dies seguits al llarg del semestre es recomana que no s'hi matriculi. En cap cas serà possible superar l'assignatura estant absent durant les tres primeres setmanes del semestre, o sense participar activament en les activitats d'avaluació continuada durant un període de 3 setmanes consecutives o més.

Amunt

Cal que tingueu present que AQUEST CURS NO ÉS PER A PRINCIPIANTS. Els estudiants que es vulguin matricular han de tenir un nivell mitjà alt d'anglès (equivalent a un B2 en el Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües).

Per comprovar que teniu el nivell d'anglès adequat per aquest curs recomanem fer la prova de nivell disponible a

http://cv.uoc.edu/app/placementTest2/index.php?lang=cat

Amunt

Requisits tècnics: targeta de so, auriculars i micròfon. També es obligatori instal·lar una webcam per poder realitzar algunes de les activitats d'avaluació continuada.

En el cas de les tasques orals avaluables on es requereixi l'ús del vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Amunt

L'objectiu general de les assignatures C1.1 i C1.2 és assolir un nivell general de competència en anglès equivalent al nivell C1 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües (MECR).

Competències

- Capacitat de comunicar-se fluida i espontàniament en anglès escrit i parlat sobre aspectes

complexos de treball o estudi.

- Capacitat d'entendre una àmplia gamma de textos llargs i complexos en anglès escrit i oral sobre temes d'interès social i personal, i sobre aspectes de la vida acadèmica i professional.

- Capacitat per produïr textos ben estructurats i cohesionats sobre temes complexos.

- Capacitat d'utilitzar els recursos disponibles a Internet d'una manera autònoma per a millorar i desenvolupar les destreses en llengua anglesa.

- Capacitat de treballar en grup en diversos contextos.

Amunt

Al llarg del semestre es realitzaran cinc activitats d'avaluació continuada basades en temes tractats en les unitats dels materials web. Les activitats serviran per a practicar les destreses següents:

- comprensió lectora

- expressió escrita

- comprensió oral

- expressió oral

- interacció oral

- treball en grup

 

Les unitats dels materials web també contenen activitats per a ampliar el vocabulari i consolidar el coneixement d'estructures gramaticals. En general els estudiants d'aquest nivell ja coneixen les estructures fonamentals de l'anglès i fins i tot han tingut possibilitats de practicar-les. Per tant, en aquesta assignatura no s'estudiarà la gramàtica de manera sistemàtica, sinó que es proposaran activitats d'aprenentatge per millorar la capacitat comunicativa i la capacitat d'escriptura acadèmica. De tota manera, els exercicis de gramàtica dels materials i els altres recursos disponibles a l'aula són eines molt útils per millorar les àrees en què els estudiants poden tenir més dificultats.

Amunt

Material Suport
Trade and Commerce Web
Innovations and inventions Web
Books & Plays Web
News and Current Affairs Web
Our natural World Web

Amunt

C1.1: Anglès (materials web)

Aquests materials són a l'espai Materials and information sources de l'aula. Consulteu la secció «Dates clau» més avall per veure els títols i les dates de les unitats que s'estudiaran. Les altres unitats dels materials es poden utilitzar opcionalment com a pràctica addicional.

Estructura de les unitats

Cada una de les unitats tracta un tema específic i conté exercicis basats en les àrees següents:

- Reading

- Listening

- Grammar

- Vocabulary

- Speaking

- Writing

També hi ha una secció de Grammar, amb explicacions i exemples de qüestions gramaticals corresponents a aquest nivell.

Amunt

(2003). Collins diccionario inglés = Collins Spanish dictionary / [directora de publicaciones: Lorna Sinclair Knight]. Barcelona : Grijalbo Glasgow [etc.] : HarperCollins, 2003

ISBN: 842533716X

Dixson, Robert J. (2004). Essential idioms in English : phrasal verbs and collocations / Robert J. Dixson. White Plains, NY : Longman, c2004

ISBN: 0131411764

Driscoll, Liz (2005). Vocabulary in practice 5 : 40 units of self-study vocabulary exercises : with tests / Liz Driscoll, Glennis Pye. Cambridge : Cambridge University Press, 2005

ISBN: 0521601258

Gough, Chris (2002). English vocabulary organiser : 100 topics for self-study / Chris Gough. Boston [etc.] : Thomson/Heinle, cop. 2002

ISBN: 1899396365

Hewings, Martin (1999). Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. Cambridge : Cambridge University Press, 1999

ISBN: 0521498686

Hewings, Martin (2005). Advanced grammar in use : a self-study reference and practice book for advanced learners of English : with answers / Martin Hewings. Cambridge : Cambridge University Press, 2005

ISBN: 0521532914

Hewings, Martin (2007). English pronunciation in use : advanced : self-study and classroom use / Martin Hewings. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2007

ISBN: 9780521619561

 (2003). Longman dictionary of contemporary English. Harlow (U.K.) : Longman, 2003

ISBN: 0582776481

Mascull, Bill (2002). Business vocabulary in use / Bill Mascull. Cambridge : Cambridge University Press, 2002

ISBN: 0521775299

McCarthy, Michael (2005). English collocations in use : [intermediate] :how words work together for fluent and natural English : self-study and classroom use / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2005

ISBN: 9780521603782

McCarthy, Michael (2008). English collocations in use advanced : how words work together for fluent and natural English : self-study and classroom use / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge : Cambridge University Press, 2008

ISBN: 9780521707800

McCarthy, Michael (2002). English vocabulary in use : advanced / Michael McCarthy, Felicity O'Dell. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2002

ISBN: 0521653975

McKellen, J. S. (1990). Test your business English / J.S. McKellen illustrated by Robin Harris and Ross Thomson. London : Penguin, 1990

ISBN: 0140809856

Oshima, Alice (2006). Writing academic english / Alice Oshima, Ann Hogue. New York : Pearson Education : Longman, cop. 2006

ISBN: 9780131523593

Raimes, Ann (2004). Grammar troublespots : a guide for students writers / Ann Raimes. Cambridge [etc.] : Cambridge University Press, 2004

ISBN: 0521532868

 (2002). Really learn 100 phrasal verbs. Oxford [etc.] : Oxford University Press, 2002

ISBN: 0194315835

Swan, Michael (1997). How English works : a grammar practice book : with answers / Michael Swan & Catherine Walter.Oxford [etc.] : Oxford University Press, 1997

ISBN: 0194314561

Swan, Michael (1995). Practical English usage / Michael Swan. Oxford : Oxford University Press, 1995

ISBN: 019431197X

 (1998). The Oxford Spanish dictionary : Spanish-English, English-Spanish / chief editors: Beatriz Galimberti Jarman, Roy Russell. Oxford [etc.] : Oxford University, 1998

ISBN: 0198600690

Turton, N. D. (1995). ABC of common grammatical errors / Nigel Turton. Oxford : Macmillan Heinemann English Language Teaching, cop. 1995

ISBN: 033356734X

Vince, Michael (2003). Advanced language practice : with key : english grammar and vocabulary / Michael Vince with Peter Sunderland. Oxford : Macmillan, 2003

ISBN: 1405007621

Watcyn-Jones, Peter (1985). Test your vocabulary / Peter Watcyn-Jones. London [etc.] : Penguin Books, 1985-1991

ISBN: 0140808523

Amunt

Les persones aprenen llengües estrangeres no solament estudiant gramàtica i vocabulari, sinó també llegint, escoltant i comunicant-se amb altres persones en diverses situacions. És per això que aquest curs combina l'estudi dels materials web amb activitats en què els estudiants han d'interactuar amb altres membres de la classe i el/la consultor/a d'anglès. Aquestes activitats els permetran practicar les destreses de comunicació orals i escrites en anglès.

Tingueu present que tota la comunicació a l'aula virtual i presencial i totes les tasques a lliurar han de ser en anglès. Aquest curs requereix una dedicació mínima d'unes deu hores a la setmana.

Activitats d'Avaluació Continuada (AC)

Les instruccions de cada activitat d'AC es publicaran a l'aula virtual. Un cop publicades, els estudiants hauran de participar en les activitats i enviar les tasques que es demanen en el període indicat, que sol ser de dues o tres setmanes aproximadament.

Per a algunes activitats, els estudiants s'hauran de coordinar amb altres membres de la classe, per exemple, per treballar en projectes en grup, o per demanar o donar ajuda per utilitzar alguna de les eines de comunicació que es fan servir en el curs. Amb aquesta coordinació, que s'ha de fer en anglès, els estudiants tindran l'oportunitat d'aprendre els uns dels altres i practicar la llengua per a negociar, fer peticions, donar ajuda, proporcionar feedback, etc. Així doncs, aquest és un element molt important del curs.

Espais de l'aula

Notice Board: Aquest és l'espai on el/la consultor/a publica tota la informació necessària per al correcte seguiment del curs, com per exemple les dates importants de lliurament d'exercicis, les instruccions per realitzar les activitats d'AC, etc.

Forum: Aquest és l'espai on els estudiants envien les seves contribucions escrites, opinions, comunicacions amb altres companys, amb el consultor, etc.

Langblog: Aquest és l'espai on els estudiants envien les seves contribucions en àudio i vídeo. En el cas de les tasques orals avaluables on es requereixi l'ús del vídeo, els estudiants hauran de lliurar una gravació en què es vegi clarament el rostre de l'estudiant mentre parla, tret que les instruccions de la tasca especifiquin un format diferent.

Grups de treball: En aquests espais els estudiants es coordinaran amb altres membres de la classe per organitzar la feina del grup, comentar la feina dels companys, per fer treball col.laboratiu o per quedar per fer reunions sincròniques.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS s'ha d'haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. Les qualificacions finals de l'assignatura es calcularan de la manera següent:
- AC superada i presentant la PS: la qualificació final serà el resultat de la fórmula de càlcul AC + PS.
- AC no superada i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà la nota final de l'AC.
- AC de qualificació No presentat i, per tant, no es presenta la PS: la qualificació final serà No presentat.
- AC superada però no es presenta la PS: la qualificació final serà No Presentat.


Ponderació de les qualificacions

Opció per superar l'assignatura: AC + PS

Nota final d'assignatura: AC + PS

AC = 70 %

PS = 30 %

Notes mínimes:

· PS = 3,5

Quan la nota obtinguda a la PS sigui inferior als mínims establerts per a cada fórmula, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a la PS.

Amunt

Només es pot superar a partir de l'avaluació continuada (AC) i la PS. La fórmula d'acreditació és: AC + PS. 

Fórmula per obtenir la qualificació final de l'assignatura (FA)

Els estudiants que hagin obtingut una nota d'AC igual o més alta de 5 han de fer una prova de síntesi (PS) per complir amb els requisits de l'assignatura. L'assignatura quedarà suspesa si un estudiant aprova l'AC però no es presenta a la prova de síntesi.

La qualificació de l'avaluació continuada es basarà en les notes de les diferents tasques realitzades en cada activitat d'AC.

Requisits mínims

Els requisits mínims per a superar l'assignatura són:

  1. presentar totes les tasques de les cinc Activitats d'AC;
  2. tenir una nota final d'AC de 5 com a mínim;
  3. obtenir una nota ponderada d'AC (70%) i la prova de síntesi (30%) de 5 com a mínim.

Tingueu present que s'ha de participar en totes les Activitats d'AC en les dates previstes. La qualificació final de l'assignatura s'obté en haver fet un mínim de dues activitats d'AC. Si s'han fet menys de cinc activitats d'AC, la qualificació final de l'AC serà segons la classificació següent:

- Només una Activitat d'AC: N

- Només dues Activitats d'AC: 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)

- Només tres Activitats d'AC: 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)

- Només quatre Activitats d'AC: 0, 1, 2, 3 o 4 (suspens)

- Cinc Activitats d'AC: la qualificació mitjana de les cinc Activitats d'AC.

Criteris de qualificació de les Activitats d'AC

A les CA Guidelines s'informa dels criteris de qualificació de cada activitat. Tingueu present que la participació a classe també es tindrà en compte a l'hora d'assignar la qualificació. Per les activitats en què s'ha de treballar en grup, a més de qualificacions individuals, els estudiants rebran una qualificació de grup.

Plagi - Originalitat dels textos dels estudiants

Tots els textos escrits i orals lliurats per a l'avaluació continuada han de ser originals, obra del propi estudiant. Això vol dir que:

- No es poden copiar o traduir passatges o frases d'altres fonts i presentar-los com a propis.

- Quan calgui, s'han de citar les fonts originals.

Per a més informació feu clic aquíhttp://cv.uoc.edu/~s_eao_0005_u01/plagiarism_IM.htm. (http://cv.uoc.edu/adf/~s_eao_0005_u01/plagiarism_IM.htm)

Segons el recull als capítols II i III de la Normativa de Drets i Deures de la Universitat Oberta de Catalunya, disponible a la Secretaria de la universitat, les conductes de plagi i de còpia en les activitats i treballs presentats són reconeguts com a faltes greus i seran sancionats amb el suspens de l'activitat corresponent i per tant, de l'assignatura. 

Amunt

La prova de síntesi consistirà en una redacció breu a realitzar presencialment en 60 minuts. Durant la realització de la prova de síntesi no es podrà utilitzar cap diccionari o altre tipus de recurs.

La PF serà valorada positivament si:

1) El text produït demostra el grau d'adequació i de correcció lingüística propi del nivell.

2) El nivell d'anglès de la redacció és coherent amb el contingut de les tasques d'AC de l'estudiant. La qualificació de la prova serà "0" si es detecta una clara discrepància entre la prova de síntesi i el nivell de l'AC.

3) En la redacció l'estudiant tracta directament i de manera suficient el tema escollit. En cas contrari, la qualificació de la prova serà "0".

Amunt

Al llarg del curs, el/la consultor/a enviarà:

Comentaris generals a l'aula: Regularment el/la consultor/a enviarà comentaris a l'aula indicant els errors més freqüents detectats en els textos dels estudiants. És molt important tenir en compte aquests missatges per a poder progressar.

Exercicis de correcció d'errades: En alguns moments del semestre, el/la consultor/a proposarà Error Correction Exercises, basats en els errors més freqüents dels estudiants.

Qualificacions: L'estudiant rebrà una qualificació en el Registre d'Avaluació Continuada per cada una de les Activitats d'AC que hagi fet.

Desglossament de les qualificacions: L'estudiant rebrà un desglossament de les notes obtingudes en les diferents tasques de cada una de les Activitats d'AC.

Retorn personalitzat: L'estudiant rebrà retorn personalitzat en dues actitats d'escriptura i en dues activitats de producció oral. Aquests retorns personalitzats de les tasques aniran acompanyats de consells específics per a millorar el seu nivell d'anglès.

Amunt