Alemany B2.2 Codi:  00.061    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Alemany B2.2 és un curs que cobreix la segona part del nivell B2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les llengües, per tant, el curs està especialment indicat per a persones que hagin superat el curs B2.1 o que hagin assolit, d'una manera general, les competències inicials corresponents al nivell B2 del Marc europeu comú de referència per a les llengües que pots consultar aquí.

El nivell B2 en la seva totalitat reflecteix la capacitat de l'estudiant de comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

Important:

Els estudiants han de disposar d'auriculars i micròfon, i també d'una targeta de so instal·lada al seu ordinador, per poder practicar adequadament les destreses orals i les activitats orals avaluades durant el curs.

La virtualitat de l'assignatura, i especialment les activitats comunicatives requereixen el coneixement d'algunes eines bàsiques com per exemple navegadors, SKYPE i els programes més habituals d'ofimàtica.

La pràctica de les destreses orals és un objectiu principal d'aquest curs. Per tant, s'espera que els estudiants aprofitin els elements auditius dels materials d'autoaprenentatge i que participin activament en les propostes de tasques comunicatives asíncrones (a LANGblog, l'audioblog de l'aula) i síncrones (en SKYPE).

Amunt

El nivell B2 del Marc Europeu Comú reflecteix un nivell competencial que permet comprendre les idees principals de textos complexos i d'expressar-se amb un alt grau de fluïdesa i d'espontaneïtat.

En completar el curs B2.2, l'estudiant serà, per tant, un usuari de la llengua que:

 • compren les idees principals de textos complexos sobre temes tant concrets com abstractes,
 • compren el contingut principal de discussions tècniques en el camp de la seva especialització professional,
 • s'expressa amb un grau de fluïdesa i d'espontaneïtat que fa possible la interacció habitual amb parlants nadius sense que comporti tensió per a cap dels interlocutors,
 • produeix textos clars i detallats en una àmplia gamma de temes
 • expressa un punt de vista sobre una qüestió, exposant els avantatges i els inconvenients de diverses opcions.

Amunt

Els continguts lingüístics es treballen al voltant dels àmbits privat i públic, cubrint temes d'interès com les emocions, el mercat laboral del futur, els mitjans de comunicació, etc. Aquí es pot consultar la llista dels continguts del curs d'Alemany B2.2.

Tabelle (bitte klicken)

Thema 1: Emotionen und Gefühle

In dieser Einheit geht es um Emotionen und Gefühle und darum, wie man diese sprachlich ausdrücken kann. Sie lernen komplexe Adjektive und Partikeln kennen, mit denen man Gefühle zum Ausdruck bringt. Sie werden den Ausdruck von Gefühlen in verschiedenen Kontexten wie Sport oder Poesie entdecken.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • komplexe Adjektive, Adverbien und Partikeln verstehen und benutzen
 • Gefühle und Emotionen sprachlich zum Ausdruck bringen
 • populärwissenschaftliche Pressetexte verstehen
 • literarische Texte und Lyrik verstehen und interpretieren
 • detaillierte Beschreibungen formulieren
 • Wünsche emotional ausdrücken

 

Thema 2: Kommunikation und Medien

Diese Einheit behandelt das Thema Kommunikation und Medien. Sie lesen und hören Texte zu neuen Kommunikationsformen und dazu, wie die neuen Technologien die Gesellschaft (zum Beispiel die Sprache) verändern. Sie lernen komplexe Satzverbindungen kennen, entdecken verschiedene Stile, um Dinge auszudrücken, bereichern Ihre Sprache durch Modalpartikeln und sehen, wie man einen formellen Beschwerdebrief formulieren kann.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • kausale, konzessive und finale Beziehungen auf verschiedene Art ausdrücken
 • Ihre Meinung zu den Auswirkungen des Internet auf die Gesellschaft mitteilen
 • populärwissenschaftliche Pressetexte verstehen
 • sich stilistisch abwechslungsreich ausdrücken (Nomina- und Verbalstil)
 • Modalpartikeln verstehen und benutzen
 • einen formellen Beschwerdebrief schreiben

 

Thema 3: Berufe der Zukunft

In dieser Einheit erfahren Sie Dinge über verschiedene Berufsbilder und den Arbeitsmarkt in Deutschland. Sie lernen auch etwas über die Arbeitsperspektiven junger Ausländer in der BRD. Schließlich werden Sie sich mit statistischen Informationen zu Arbeitsmarktprognosen vertraut machen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • Informationen und Texte über das Thema Beruf und Arbeit verstehen
 • authentische Artikel zum Thema Arbeitswelt verstehen
 • statistische Informationen verstehen und Grafiken beschreiben
 • Sachverhalte differenziert darstellen (Passiv, Modalverben, Ersatzformen)
 • Ihre Meinung äußern und kontrovers diskutieren
 • einen Leserbrief zu einem kontroversen gesellschaftlichen Thema schreiben

 

Thema 4: Bildung

In dieser Einheit erfahren Sie Dinge über verschiedene Berufsbilder und den Arbeitsmarkt in Deutschland. Sie lernen auch etwas über die Arbeitsperspektiven junger Ausländer in der BRD. Schließlich werden Sie sich mit statistischen Informationen zu Arbeitsmarktprognosen vertraut machen.

Am Ende dieser Einheit können Sie:

 • Dinge und Sachverhalte mit Relativsätzen und Partizipialkonstruktionen näher beschreiben
 • Ihre Meinung zu kulturellen Phänomenen wiedergeben
 • Buchkritiken und Pressetexte verstehen
 • Wortschatz aus dem Kontext erschließen
 • Aussagen in der indirekten Rede wiedergeben
 • einen Text über ein Buch oder einen Film schreiben

 

Thema 5: Examenssimulation

In dieser Einheit erfahren Sie, wie ein offizielles B2-Examen aufgebaut ist. Auf der Basis verschiedener Themen können Sie alle Test-Typologien eines solchen Examens durchspielen und trainieren

Am Ende dieser Einheit kennen Sie:

 • Die verschiedenen Teile eines offiziellen B2-Examens (Lesen, Hören, Schreiben, Sprechen)

Amunt

Grammatik Web
Taller de pronunciació - Alemany Web
Taller de pronunciación - Alemán Web
Leistung zeigen (CAT) Web
Emotionen und Gefühle (CAT) Web
Berufe der Zukunft (CAT) Web
Kommunikation und Medien (CAT) Web
Bildung (CAT) Web
Berufe der Zukunft Web
Kommunikation und Medien Web
Leistung zeigen Web
Emotionen und Gefühle Web
Bildung Web

Amunt

Espais de l'aula

Tauler

Aquí es penjarà la informació general del curs que el consultor enviarà a l'aula, més les recomanacions per a l'estudi de cada unitat, així com les instruccions per les activitats d'avaluació continuada (ACs).

Fòrum

Al fòrum es duen a terme les activitats d'aprenentatge que requereixen l'intercanvi d'informació, d'opinions o de productes. Un fòrum és, per tant, un espai de comunicació, en el nostre cas asíncrona. En aquest sentit, és molt important llegir les aportacions dels companys, respondre les seves preguntes i fer comentaris sobre les seves opinions. Aquí els estudiants també poden enviar els dubtes que tinguin sobre el curs, o suggeriments, enllaços o informació que els agradaria compartir amb la resta de la classe.

Wikispaces

Wikispaces és un espai que s'utilitzarà per a tasques de redacció en grup. Es tracta d'un Wiki, una pàgina Web que es pot omplir de contingut de forma col·laborativa. Algunes activitats AC inclouen tasques en Wikispaces.

LANGblog

Es tracta de l'àudiobloc de l'aula. Aquí els estudiants practicaran les destreses orals i d'audició escoltant les intervencions altres companys i gravant les seves. LANGblog és també un dels llocs on els estudiants han de lliurar les seves tasques orals de les Activitats AC. 

Lliurament d'activitats

En aquest apartat es lliuren tots els treballs individuals que formen part de les activitats (AC) o que s'han proposat de forma extraordinària per part del consultor.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC) i una prova de síntesi (PS). Per a fer la PS cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació és: AC + PS.

 

Amunt