Psicologia social Codi:  02.501    Crèdits:  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Bibliografia i fonts d'informació   Metodologia   Informació sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació   Avaluació continuada   Avaluació final   Feedback  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. El pla docent pot estar subjecte a canvis.

Aquesta assignatura és la base i el punt de partida per l'estudi psicosocial del comportament humà. Les situacions en les quals s'analitzen o s'intervé en els processos socials són molt riques i variades. I per entendre-les és imprescindible conèixer i saber analitzar aquests processos. Amb aquesta finalitat, aquesta assignatura pretén ensenyar-vos a abordar la realitat quotidiana des d'una perspectiva integrada, és a dir, posant un especial èmfasi en destacar la naturalesa social dels fenòmens psicològics. Per tant, el seu objectiu és explicar la realitat partint de la base que els processos psicològics són indissociables dels processos socials.

Ara bé, l'enfocament que segueix aquesta assignatura sovint no respon a la lògica del sentit comú. Per aquest motiu, puntualment, pot resultar difícil la seva comprensió. Tenint en compte això, és del tot recomanable que tingueu una actitud oberta a la reflexió i una certa disposició a qüestionar alguns dels vostres propis raonaments que habitualment podeu pensar evidents o de sentit comú.

Com sabeu, la psicologia, com a disciplina científica, històricament s'ha interessat per l'estudi dels fenòmens psicològics. Però sovint ha posat poca atenció als factors socials que influeixen en el subjecte. I aquest és justament un dels punts de partida de la psicologia social, com una disciplina de les ciències socials que estudia les relacions entre els subjectes i l'entorn en el qual s'insereixen. En aquest sentit, els factors històrics, culturals, contextuals, socials i polítics que envolten a la persona, hi assumeixen un paper destacat. Hi ha una multitud de definicions sobre quin és l'objecte d'anàlisi de la psicologia social. Algunes d'aquestes definicions emfasitzen la necessitat de buscar les causes del comportament i del pensament dels individus en situacions socials concretes; d'altres plantegen que aquesta disciplina és la ciència del conflicte entre l'individu i la societat; i també n'hi ha que postulen que l'objecte de la psicologia social està en els fenòmens relacionats amb la ideologia i la comunicació. Això no obstant, sigui quina sigui la definició de partida, en totes elles hi ha una preocupació comuna: mostrar la interdependència entre els fenòmens psicològics i el context social i cultural en el qual aquests tenen lloc. Així, la psicologia social esdevé la matèria que estudia com els processos psicològics i les accions, relacions, interaccions, etc., de la nostra vida quotidiana s'han de concebre i analitzar dins els marcs socials i culturals en els quals sempre es donen.

Amunt

Aquesta assignatura us servirà com a base per a entendre moltes de les qüestions amb què us trobareu al llarg del pla d'estudis, ja que us ofereix un punt de vista que va més enllà de la pròpia matèria. En aquests termes, s'ha d'entendre com una eina que proveeix dels recursos necessaris per enfocar aquelles assignatures en les quals es treballa el vincle entre les persones, els seus grups de pertinença i la societat en general.

Amunt

Els àmbits d'aplicació de la psicologia social són molts i molt amplis perquè el punt de vista que ofereix es pot posar en pràctica en qualsevol situació d'interacció entre persones i entre grups. La psicologia social us permet entrar en camps professionals tan diversos com els estudis de mercat, la publicitat, la gestió de recursos humans, la selecció de personal, la formació, la dinàmica de grups, el treball en equips, la gestió de grups de persones, la intervenció comunitària, la intervenció en problemes socials com ara la violència juvenil, la violència domèstica o els fenòmens de discriminació social; el paper de les minories en els processos educatius, l'avaluació de projectes, la millora de la qualitat de vida, la mediació i resolució de conflictes i les estratègies i tàctiques de negociació en àmbits educatius, jurídics, familiars i de relacions laborals; la intervenció en mitjans de comunicació social -ràdio, televisió, Internet, etc.- També té sortides laborals en recerca sobre processos psicosocials bàsics així com en els diferents àmbits de recerca psicosociològica. Juntament amb altres camps de la psicologia, és la base teòrica de subdisciplines com la psicologia de les organitzacions, la psicologia jurídica, la psicologia de la comunicació, la psicologia política, la psicologia ambiental i la psicologia cultural.

És un complement necessari per a especialitzar-se en camps com l'educació social, les ciències del treball, les relacions laborals, les ciències socials, la psicopedagogia, la psicologia clínica, la psicologia de l'esport, la psicologia del desenvolupament o la psicologia de l'educació.

Amunt

Aquesta assignatura, en tractar-se d'una assignatura bàsica dins l'àrea de la psicologia social, no requereix de coneixements previs específics. Així doncs, amb aquesta assignatura podreu adquirir els coneixements essencials i necessaris per seguir la resta d'assignatures que conformen el vostre pla d'estudis.

Amunt

Competències Transversals

 • Capacitat per a comunicar-se adequadament a través de diferents mitjans.
 • Capacitat per a comprendre i respectar la pluralitat d'enfocaments teòrics.
 • Capacitat per a realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.

Competències Específiques

 • Capacitat per a analitzar els processos de construcció dels individus i de les seves realitats socials en el món contemporani.
 • Capacitat per a identificar i reconèixer els principis i processos psicosocials que expliquen el comportament de les persones, dels grups i/o de les organitzacions.
 • Capacitat per a comparar i posar en relació conceptes, models i posicions teòriques diferents.

Objectius

 • Entendre en què consisteix la disciplina de la Psicologia Social, el seu objecte d'estudi, així com les diferents perspectives que la componen.
 • Comprendre i reflexionar sobre la mútua constitució entre allò psicològic i allò social.
 • Introduir la dimensió sociohistòrica en la conformació i comprensió de la realitat psicològica i social.
 • Aprendre a elaborar explicacions sobre els fenòmens socials d'acord amb les diferents perspectives de la psicologia social.
 • Reflexionar sobre les implicacions i els efectes que produeixen les diferents concepcions i explicacions que elaborem d'un determinat fenomen social.
 • Comprendre el concepte d'Identitat social des dels diferents enfocaments que ofereixen les perspectives psicosocials sobre la identitat.
 • Identificar i reconèixer les diferències i les procedències de les teories i definicions implicades en l'estudi de la identitat.
 • Identificar i reconèixer les diferències de les teories i conceptualitzacions implicades en l'estudi de les actituds.
 • Entendre el canvi d'enfocament que suposa fer una interpretació de les actituds des d'una perspectiva més tradicional i des d'una perspectiva discursiva.
 • Entendre i aplicar el concepte de discurs com a element de configuració i anàlisi de la realitat social.
 • Reflexionar sobre les implicacions i conseqüències que tenen els discursos en la construcció de la nostra realitat quotidiana.
 • Comprendre els conceptes principals vinculats a l'estudi de la influència social.
 • Proporcionar elements d'interpretació psicosocials als processos que estudiareu al llarg de la carrera.
 • Saber situar els diferents conceptes i teories dins els corrents de la Psicologia Social.
 • Saber utilitzar els conceptes de l'assignatura de manera argumentada i entenedora.

Amunt

 Mòdul 1. El com i el perquè de la psicologia social

 • La dimensió social.
 • La genealogia de la psicologia social.
 • Les gran orientacions teòriques de la psicologia social.
 • Per a què serveix la psicologia social.

Mòdul 2. La identitat (el self)

 • Identitat personal i identitat social.
 • L'experiència de la identitat: Qui sóc jo?
 • Identitat i categories socials.
 • La presentació del jo i la gestió d'impressions.
 • Identitat i interacció simbòlica.

Mòdul 3. La interacció social

 • El problema de la interacció social: tres conceptes explicatius.
 • Les relacions interpersonals, l'agressivitat i l'altruisme: il·lustracions sobre la interacció social.

Mòdul 4. Naturalesa i organització de les actituds

 • Naturalesa de les actituds.
 • Canvis d'actituds.
 • Cap a una comprensió social de les actituds.

Mòdul 5. Influència, conformitat i obediència

 • El procés de normalització.
 • Factors socials en la percepció.
 • Influència de la majoria: conformitat.
 • Influència de la minoria: innovació.
 • Obediència a l'autoritat.

Amunt

Material Suport
Lectures complementàries. Fonaments psicosocials del comportament humà Web

Amunt

Per a la realització de l'assignatura, els alumnes compteu amb diferents materials didàctics que serveixen de suport al material didàctic en paper. El material de l'assignatura és la referència bàsica per al seu seguiment, i té com a objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències establertes. En aquest sentit, cal assenyalar que l'assignatura s'organitza en unitats que seran treballades a partir d'un o més mòduls i un seguit de materials específics. Els mòduls es presenten tant en format paper com en format electrònic. Cada mòdul consta d'una introducció sobre la qüestió que tracta, així com d'una presentació que s'ocupa de centrar la temàtica i d'entendre-la en el seu context de producció.

Més enllà, és important destacar el primer apartat dels materials que, sota l'epígraf Orientacions conceptuals de l'assignatura, és una introducció general, integrada i detallada de tota la matèria. Aquesta guia us ha de servir al llarg de tot l'estudi de l'assignatura. Això vol dir que és necessari i molt recomanable llegir-la vàries vegades: abans d'endinsar-se en els continguts de l'assignatura, durant la lectura de cada mòdul per repassar els punts de la guia que fan referència a cadascun d'ells, i en acabar l'estudi de l'assignatura per recordar-ne els punts principals.

El material complementari de l'assignatura, pensat per aprofundir en alguns temes tractats durant el curs, es troba disponible a l'aula, en l'apartat de Recursos, materials i fonts -> Materials de l'assignatura. En concret, el recull de lectures que es poden consultar són les següents:

 • Darley, J. M. i Batson, C. D. (1973). From Jerusalem to Jericho: a study of situational and dispositional variables in helping behavior. Journal of Personality and Social Psychology, 27, 1. Washington DC, USA: American Psychological Association (APA).
 • Canto, J. (1994). Psicología social e influencia: Estrategias de poder y proceso de cambio (pàg. 19-34, 43-51, 53-65). Málaga: Ediciones Aljibe
 • Gergen, K. J. (1998). La Psicología Social como Historia. Anthropos, 177, 39-49.
 • Zimbardo, P. G. (1999). L'experiment de la presó de Stanford: un estudi de simulació de la psicologia de l'empresonament. www.prisonexp.org.
 • Martín-Baró, I. (1996). Entre el individuo y la sociedad. A I. Martín-Baró. Acción e ideología. Psicología social desde centroamérica. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
 • Ibáñez, T. (1983). Vademecum bibliográfico del psicólogo social. Precedido de algunas anotaciones acerca de la psicología social. Barcelona: Bellaterra.
 • Martín-Baró, I. (1996). Violencia y agresión social. A Martín-Baró, I. Acción e ideología. Psicología social desde centroamérica. San Salvador: Universidad Centroamericana José Simeón Cañas.
 • Turner, A. J. (1990) (ed). Conducta de masa como acción social. A A. J. Tuner.  Redescubrir el grupo social (pàg. 235-273). Madrid: Morata

A banda d'aquests materials, és possible que cada activitat d'avaluació continuada (PAC) requereixi de materials ad hoc. En cas de no poder-vos-els proporcionar directament, rebreu les indicacions de com aconseguir-los.

Amunt

Com a complement de l'assignatura, a l'aula teniu a la vostra disposició bibliografia (per començar i complementària) i diferents fonts d'informació que us poden servir com a eines per ampliar i complementar l'estudi de la nostra assignatura.

Bibliografia bàsica per començar

La bibliografia específica de cada tema consta en els mòduls, de totes maneres per a entendre el punt de vista general de l'assignatura és molt recomanable llegir els següents llibres:

 • Álvaro, J.L. i Garrido, A. (2003). Psicología Social. Perspectivas psicológicas y sociológicas. Madrid: McGraw-Hill.
 • Burr, V. (1996). Introducció al construccionisme social. Barcelona: Editorial UOC.
 • Collier, G., Minton, H.L. i Reynolds, G. (1991). Escenarios y tendencias de la Psicología Social. Madrid: Tecnos, 1996.
 • Myers, D.G. (2008). Exploraciones de la psicología social. Madrid: McGraw-Hill.

Bibliografia complementaria

 • Aguilar, M.A. i Reid, A. (Coords.) (2007) Tratado de Psicología Social. Perspectivas Socioculturales. Barcelona: Anthropos y Universidad Autónoma Metropolitana-Iztapalapa (México).
 • Álvaro, J.L. (Coord.) (2001). Fonaments socials del comportament humà. Barcelona: Universitat Oberta de Catalunya.
 • Álvaro, J.L., Garrido, A., Schweiger, I. i Torregrosa, J.R. (2007). Introducción a la psicología social sociológica. Barcelona: Editorial UOC.
 • Berger, P. i Luckmann, T. (1968). La construcción social de la realidad. Buenos Aires: Amorrortu.
 • Blumer, H. (1969). El interaccionismo simbólico. Perspectiva y método. Barcelona: Hora, 1982.
 • Cabruja, T., Albertin, P., Garay, A.I. i Gordo, A. J. (2005). Psicología: perspectivas deconstruccionistas. Subjetividad, psicopatología y ciberpsicologia. Barcelona: Editorial UOC.
 • Canto, J. M. (1994). Psicología Social e Influencia. Estrategias de poder y procesos de cambio. Málaga: Algibe.
 • Crespo, E. (1995). Introducción a la Psicología Social. Madrid: Editorial Universitas.
 • Crespo, E. i Soldevilla, C. (2001). La constitución social de la subjetividad. Madrid: Los libros de la Catarata.
 • Fernández, C. (2003). Psicologías Sociales en el umbral del SXXI. Madrid: Editorial Fundamentos.
 • Foucault, M. (1975). Vigilar y castigar. Madrid: Siglo XXI, 1998.
 • Gergen, K. (1992). El yo saturado. Barcelona: Paidós.
 • Gergen, K. (1996). Realidades y relaciones. Aproximaciones a la construcción social. Barcelona: Paidós.
 • Gergen, K. (2007). Construccionismo social. Aportes para el debate y la práctica. Bogotá: Univesidad de Los Andes.
 • Gil, A. i Vitores, A. (2009). Comunicació i discurs. Barcelona: Editorial UOC.
 • Goffman, E. (1959). La presentación de la persona en la vida cotidiana. Buenoas Aires: Amorrortu, 2006.
 • Goffman, E. (1961). Internados. Ensayos sobre la situación social de los enfermos mentales. Madrid: Amorrortu, 1987.
 • Goffman, E. (1970). Estigma: la identidad deteriorada. Madrid: Amorrortu, 1998.
 • Hewstone, M.; Stroebe, W.; Codol, J.P. i Stephenson, G.M. (Dir.) (1990). Introducción a la psicología social. Barcelona: Ariel.
 • Ibáñez, T. (1990). Aproximaciones a la Psicología Social. Barcelona: Sendai.
 • Ibáñez, T. (1994). Psicología Social Construccionista. Guadalajara: Universidad de Guadalajara.
 • Ibáñez, T. i Domènech, M. (1998). Psicología Social. Una visión crítica e histórica. Revista Anthropos. Huellas del Conocimiento, 177, 12-21.
 • Íñiguez, L. (Ed.) (2003). Análisis del discurso. Manual para las ciencias sociales. Barcelona: Editorial UOC.
 • Lindesmith, A. R., Strauss, A. L. i Denzin, N. K. (1999). Psicología Social. Madrid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 2006.
 • Martin-Baró, I. (1983). Acción e ideología. Psicología Social desde Centroamérica. El Salvador: UCA Editores.
 • Martin-Baró, I. (1989). Sistema, grupo y poder. Psicología Social desde Centroamérica (II). El Salvador: UCA Editores.
 • Morales, J.F. i Huici, C. (1989). Lecturas de Psicología social. Madrid: UNED.
 • Morales, J.F. i Huici, C. (Coord.) (1999). Psicología Social. Madrid: McGraw-Hill.
 • Morales, J.F. i Huici, C. (Dirs.) (2003). Estudios de Psicología Social. Madrid: UNED.
 • Moscovici, S. (1984). Psicologia social (2vol.). Barcelona: Paidós.
 • Tajfel, H. (1981). Grupos humanos y categorías sociales. Barcelona: Herder, 1984.
 • Torregrosa, J. R. i Crespo, E. (Comp.) (1984). Estudios básicos de psicología social. Barcelona: Hora.
 • Turner, J.C. (1990). Redescubrir el grupo social. Madrid: Morata.

Fonts d'informació

Aquest apartat ens proporciona un món de links amb diferents recursos web vinculats directament amb la nostra disciplina (i amb altres disciplines afins com l'Antropologia, la Sociologia i la Filosofia) on podeu trobar referències bibliogràfiques, revistes electròniques, portals temàtics, webs d'interès, etc. i que ben segur es convertirà en una eina fonamental i de gran ajuda per aprofundir en el vostre treball:

1. Material de l'assignatura

2. Fonts d'informació

 • Bases de dades (Psicologia)
 • Enciclopèdies i diccionaris (Psicologia)
 • Organismes i institucions (Psicologia)
 • Portals temàtics (Psicologia)
 • Psicologia social i cultural
 • Recerca
 • Revistes (Psicologia)

- Enllaços d'interès: Antropologia

 • Antrhopological Theories: a guide prepared by students for students.
 • Ciudad Virtual de Antropología y Arqueología.
 • EduAlter.
 • ITA: Institut Tarragonès d'Antropologia.
 • Laboratorio de Estudios Interculturales.
 • Observatori d'Àfrica de la UB.
 • Xarxa internacional per a la diversitat cultural.

- Enllaços d'interès: Autoritat i poder

 • Camps d'extermini, destrucció física i psíquica d'una persona.
 • Fisuras y aperturas de lo posible.
 • Seminario de psicología y poder: disciplinas, biopoder. Sociedad de normalización.

- Enllaços d'interès: ciència, tecnologia i societat

 • Ciència, tecnologia i sociedad: nous interrogants per a la psicologia.
 • Ciencia, tecnología y sociedad en Iberoamérica.
 • Comunitats virtuals, ciborgs i xarxes sociotècniques: noves formes per a la interacció social.
 • Internet y la sociedad red
 • L'efecte de les TIC en l'organització de l'acció col·lectiva: la virtualització dels moviments socials
 • MIT's Technology Review

- Enllaços d'interès: Filosofia

 • Article de Boghosian sobre Sokal
 • Pàgina de Dreyfus (Universitat de Berkeley)

Amunt

La metodologia de treball que es recomana per a poder seguir adequadament l'assignatura és la següent: en primer lloc, llegir les lectures obligatòries i les lectures específiques de cada unitat que conforma l'assignatura, com a mínim un parell de vegades; en segon lloc, es recomana també que es realitzin les activitats d'autoavaluació i/o preguntes de reflexió per tal de consolidar els conceptes treballats; i en tercer lloc, que es plantegin a l'espai del fòrum tots els dubtes que puguin sorgir per tal de resoldre'ls de forma col·laborativa.

L'apartat introductori del material és una bona eina que us ajudarà a situar cada tema en el conjunt de l'assignatura. Per tant, més enllà de ser una excel·lent introducció a la matèria, és convenient tenir-lo present al llarg del semestre, tant al començament de cada mòdul com al final, de cara a la preparació de les proves d'avaluació. Trobareu a faltar en aquestes orientacions conceptuals la referència del mòdul 3 que parla de La Interacció Social. L'explicació es troba en el fet que aquest mòdul va ser escrit amb posterioritat. No obstant això, aquesta qüestió es resoldrà en cadascuna de les aules.

També és molt important participar en les activitats que es proposin al FÒRUM i al DEBAT, ja que poden ajudar a entendre i a aprofundir en els diferents aspectes i conceptes que es van treballant als mòduls. A més a més, per tal de contextualitzar el coneixement i d'aplicar la teoria a la pràctica, en aquests espais es posa en diàleg allò que s'està conceptualitzant amb allò que succeeix a la nostra vida quotidiana i que forma part del nostre context més proper. A les persones que optin per anar només a l'examen final se'ls recomana especialment que resolguin els seus dubtes (ja sigui a través de la bústia personal del/de la consultor/a i/o a través del FÒRUM) i participin en el fòrum de l'assignatura, ja que és una bona manera de valorar quin és el nivell de consecució propi respecte als altres membres del grup, de mantenir un calendari de treball i de compartir dubtes i solucions; tres condicions que l'experiència ha mostrat que són necessàries per a presentar-se i aprovar l'examen final.

Ús dels espais de l'aula

L'equip de consultors/es desitgem que l'assignatura sigui el màxim de participativa possible i, per això, recomanem fermament que es participi en els espais de col·laboració i de cooperació que el campus virtual ens ofereix (fòrum, grups de treball i debat). Participar-hi és una excel·lent preparació i és on millor es pot assimilar el punt de vista de la psicologia social. De fet, és molt més difícil intentar assimilar i aprendre només llegint el material didàctic. També és important que tingueu en compte que és una manera d'exercitar les habilitats d'expressió de les idees per escrit, factor vital per a la feliç consecució de l'assignatura.

Passem a veure a continuació més detalladament quina és la nostra proposta d'utilització dels diferents espais de l'aula:

El tauler del professor:

En aquest espai, el consultor o consultora anirà penjant tota aquella informació que sigui rellevant pel correcte desenvolupament de l'assignatura. Aquest és el primer lloc on heu d'anar per conèixer les novetats i les informacions importants. En el cas que hi hagi algun dubte sobre la informació facilitada, si bé podeu dirigir-vos a la bústia personal de cada consultor/a, és molt preferible plantejar-lo a l'espai del FÒRUM (que explicarem a continuació), ja que, d'aquesta manera, les inquietuds i comentaris podran ser compartides no només amb el/la consultor/a corresponent, sinó també amb la resta de companys/es.

El fòrum:

El 99% dels dubtes que té un/a estudiant són compartits també per molts dels seus companys/es. Per això, recomanem insistentment que les preguntes sobre el contingut de l'assignatura s'enviïn de forma preferent al fòrum i no pas a la bústia personal del/la consultor/a. També creiem que l'aprenentatge cooperatiu i col·laboratiu és molt més eficaç i, per tant, animem als estudiants a respondre els dubtes dels seus companys públicament al fòrum. Així, quan un/a alumne plantegi un dubte al FÒRUM, el consultor/a esperarà al fet que d'altres estudiants responguin els dubtes abans de donar l'explicació corresponent. Moltes vegades comparem aquest espai del FÒRUM amb els passadissos de les aules presencials, ja que es tracta d'un espai lliure de conversa. En aquest espai és on esperem els vostres comentaris sobre l'assignatura i els vostres suggeriments, el plantejament de dubtes a la resta de companys/es, l'aportació de comentaris o de recomanacions, etc. Encara que no s'avaluï en cap cas la qualitat de les intervencions realitzades, sí que cal dir que el consultor o la consultora pot considerar la presència al fòrum com un element a tenir en compte a l'hora de donar una empenta positiva a una nota que balla. I és que de la mateixa manera que en aquesta assignatura no se sancionen aquelles persones que no venen o no poden venir a l'aula -en aquest cas virtual-, sí que es premia en la mesura del possible aquelles persones que hi assisteixen. Com veieu, es tracta d'una mena de reforçament positiu, en cap cas negatiu.

Espai de debat de l'assignatura:

L'espai de DEBAT s'articula com un espai important pel desenvolupament de l'assignatura. Aquest espai s'utilitza d'acord amb el plantejament de les diferents activitats d'avaluació continuada. 

De la mateixa manera, també serveix per debatre sobre notícies o temes d'actualitat relacionades amb les temàtiques dels mòduls. Aquests debats o reflexions entorn dels temes que es puguin proposar, s'han de fer des de la perspectiva conceptual que aporta la psicologia social; és a dir, no es tracta que cadascú/cadascuna digui el primer que li passi pel cap, sinó que el més important és poder aplicar els coneixements que treballats als mòduls a l'anàlisi i reflexió d'allò que succeeix a la nostra vida quotidiana. Aquesta qüestió, però, no ha de suposar una limitació, sinó tot el contrari. El que es pretén és que expresseu el vostre punt de vista en el context en el qual es realitza el debat, el de la psicologia social.

En aquests termes, si l'objectiu d'aquest espai és portar a terme una discussió amb caràcter de debat, les aportacions no poden basar-se exclusivament en el sentit comú de cadascú/una, sinó que han d'incorporar els conceptes treballats als mòduls. En aquest sentit, és imprescindible tenir clar que: 

 1. Les intervencions han de mostrar la lectura i comprensió del material (això no significa que es negui la possibilitat de fer una lectura crítica d'aquests, ans al contrari, sempre s'anima a fer-la).
 2. Les intervencions no poden ser aïllades entre si. En aquest sentit, és una condició imprescindible que cada nova aportació incorpori aspectes de les aportacions anteriors, o que es presenti com a rèplica, ampliació, matís o resposta a determinats arguments presentats pels altres companys anteriorment.

(Nota important: de la mateixa manera que succeeix amb les intervencions fetes al FÒRUM, la participació en l'espai de DEBAT podrà influenciar positivament a l'hora de fixar la qualificació final de l'avaluació continuada. Més endavant, a l'apartat d'avaluació, s'especifica aquesta qüestió de forma més detallada).

Treball en grup:

Aquesta forma de treball és una altra de les recomanacions per fer les activitats d'avaluació continuada. Mentre que en alguna de les activitats d'avaluació continuada caldrà fer-la individualment de manera obligatòria (PAC 1 i la PAC 4), altres ofereixen la possibilitat de fer-les en grup. Si l'estudiant decideix fer alguna de les activitats en grup (PAC2 i la PAC 3), no se l'obliga a seguir amb la mateixa opció en les activitats posteriors, així com tampoc a seguir en el mateix grup. En cas d'optar per l'elaboració de les activitats en grup, els estudiants hauran d'enviar un missatge al/la seu/va consultor/a amb el nom del grup i el dels/de les seus/seves components; d'aquesta forma el/la consultor/a els podrà donar d'alta en un espai de treball de grup al campus virtual.

Si bé, cada consultor/a us donarà les indicacions oportunes en les  vostres aules, dir-vos que els grups han de constar d'un mínim de 3 persones i un màxim de 5. Els grups estaran conformats per persones de la MATEIXA aula. NO es contempla la possibilitat de conformar un grup amb persones d'aules diferents.

Registre d'avaluació continuada:

El RAC és l'aplicació del campus virtual dissenyat per a entregar les PAC de manera fàcil i còmoda. A més, permet visualitzar la data d'entrega de les notes i possibles comentaris del/la consultor/a, si s'escau, de cada activitat.

Crèdits i hores de dedicació:

Unitat 1: 15 hores

Unitat 2: 23 hores

Unitat 3: 29 hores

Unitat 4: 33 hores

Aquesta temporalització és només una referència per a distribuir-se el temps de treball de l'assignatura. La dedicació comptabilitzada és la mínima necessària per seguir l'assignatura sense problemes en cas d'optar per l'avaluació continuada. No obstant això, per arribar a un nivell d'aprofundiment de la matèria significatiu, les hores d'estudi hauran de ser superiors a les reflectides en aquest apartat.

De tota manera, el temps que us suposarà el treball d'aquesta assignatura dependrà, en últim terme, de la metodologia de treball de cadascú i, sobretot, de la il·lusió que hi poseu. Us recordem que una bona planificació és imprescindible per a seguir aquesta assignatura i la resta, i evitar-vos la sensació de no tenir temps per a res.

Amunt

El procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis realitzats.

La manca d'autenticitat en l'autoria o d'originalitat de les proves d'avaluació; la còpia o el plagi; l'intent fraudulent d'obtenir un resultat acadèmic millor; la col·laboració, l'encobriment o l'afavoriment de la còpia, o la utilització de material o dispositius no autoritzats durant l'avaluació, entre d'altres, són conductes irregulars que poden tenir conseqüències acadèmiques i disciplinàries greus.

D'una banda, si es detecta alguna d'aquestes conductes irregulars, pot comportar el suspens (D/0) en les activitats avaluables que es defineixin en el pla docent –incloses les proves finals– o en la qualificació final de l'assignatura, sigui perquè s'han utilitzat materials o dispositius no autoritzats durant les proves, com ara xarxes socials o cercadors d'informació a internet, perquè s'han copiat fragments de text d'una font externa (internet, apunts, llibres, articles, treballs o proves d'altres estudiants, etc.) sense la citació corresponent, o perquè s'ha practicat qualsevol altra conducta irregular.

De l'altra, i d'acord amb les normatives acadèmiques, les conductes irregulars en l'avaluació, a més de comportar el suspens de l'assignatura, poden donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i a l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.


Ponderació de les qualificacions

Opció seguint i superant l'AC: AC

Nota final d'assignatura: AC

Opció amb EX: EX + AC

Nota final d'assignatura: EX + AC

EX = 65 %

AC = 35 %

Notes mínimes:

· EX = 4

Aquesta fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a l'EX. Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4 o la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a l'EX, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX.

En el cas d'assignatures amb pràctiques (Pr) que creuïn amb l'examen (EX), la fórmula de ponderació només s'aplicarà quan la nota resultant millori la nota obtinguda a FE (FE=EX+Pr). Quan la nota obtinguda a l'EX sigui inferior a 4, la qualificació resultant de l'assignatura serà la nota obtinguda a l'EX. Quan la qualificació resultant de la fórmula de ponderació no permeti millorar la nota obtinguda a FE, la qualificació final de l'assignatura serà la nota obtinguda a FE.

Amunt

L'avaluació continuada (AC) consisteix en la presentació de quatre activitats o exercicis relacionats amb els conceptes i perspectives treballades a les unitats 1, 2, 3 i 4. 

Per superar l'AC s'han de lliurar les quatre activitats obligatòriament en els terminis establerts.

La PAC 1 té un pes del 0% sobre la nota final de l'AC. Les PAC 2 i 3 tenen un pes del 30% sobre la mateixa nota final de l'AC. I la PAC 4, la qual integra la globalitat dels continguts de l'assignatura i ens permet avaluar la progressió en el domini dels conceptes de tota la matèria, té un pes del 40% i és obligatori aprovar-la per tal de superar l'AC.

Les PAC's 2 i 3 es podran fer de forma individual o en grup. Les PAC 1 i 4 és obligatori fer-les de forma individual.

En cas que s'hagi seguit l'avaluació continuada i s'hagi tret una C- o una D com a nota  final, caldrà fer l'examen final de l'assignatura.

Obtindran la qualificació de no presentat (N) de l'avaluació continuada els/les estudiants que optin per un ritme lliure d'estudi o aquells que presentin un nombre d'activitats d'avaluació continuada inferior al 50% de les proposades en el pla docent de l'assignatura. Per exemple, un/a estudiant que presenti la primera PAC i no en presenti cap més, la seva nota d'avaluació continuada serà una N; però aquell/a estudiant que presenti la primera i la segona (50% de les PAC) i no en presenti cap més, la seva qualificació serà una D. Cal tenir en compte, però, que aquesta qualificació no quedarà reflectida en l'expedient de l'estudiant atès que la qualificació de no presentat (N) com a nota final s'obté quan no es presenta a l'examen o en abandonar-lo abans de 30 minuts, tant si s'ha obtingut una N, una D o una C- en l'avaluació continuada.

Instruccions de resposta de cada una de les activitats:

A continuació es relaciona un recull d'instruccions i de recomanacions per respondre adequadament les activitats d'avaluació continuada:

 • Estigueu atents al límit de paraules estipulat per a respondre cada activitat (les podeu comptar amb l'opció de comptar paraules del Word o el LibreOffice).
 • Passeu el corrector ortogràfic abans d'enviar l'activitat.
 • No envieu cap activitat a la bústia personal del consultor/a ja que només es corregiran aquelles que apareixen al registre (RAC).
 • No demaneu confirmació de la recepció al consultor/a; vosaltres mateixos/es podeu comprovar si està lliurada o no al registre.
 • Seguiu les indicacions sobre el format que el vostre consultor/a us donarà.
 • No s'admetran pròrrogues en el lliurament de les PAC. És un pacte docent el fet d'acceptar les PAC exclusivament si s'han lliurat en el termini establert en aquest mateix pla docent a banda que, acceptar-les, significaria un greuge en relació als companys i companyes que han respectat les dates establertes. Els/les consultors/es, doncs, no respondran en cap cas a eventuals peticions de pròrrogues que puguin rebre a través de la bústia personal o qualsevol altra forma de comunicació dins de l'aula.
 • Durant l'elaboració de les activitats, feu tots els comentaris, preguntes i aclariments que calguin al fòrum, on els companys i el/la consultor/a treballaran conjuntament amb vosaltres en la resolució dels dubtes que puguin sorgir.
 • Referenciar tot aquell material emprat per a resoldre la PAC. Qualsevol font que es citi, tant de les proposades com d'altres externes,  caldrà referenciar-les seguint la normativa APA. En aquest sentit, heu d'incloure aquestes cites al llarg del text (referenciant als autors) i també elaborar un apartat de referències bibliogràfiques al final de l'activitat.

Valoració de les activitats:

Els dos aspectes més importants a l'hora de valorar les activitats d'avaluació continuada seran:

 • L'ús adequat i argumentat dels conceptes que l'assignatura ofereix. Com a indicadors del nivell d'anàlisi aconseguit.
 • La claredat en l'exposició. És imprescindible que l'expressió escrita sigui clara i entenedora perquè és de l'única manera que podem valorar el domini que heu adquirit dels conceptes de l'assignatura. Tingueu en compte l'ortografia.

De cara a l'avaluació de les vostres activitats d'AC no es tindrà en compte cap transcripció literal dels materials de l'assignatura, de la bibliografia consultada o dels missatges que enviem tant els/les consultors/es com els/les estudiants als fòrums i al tauler, atès que aquestes no ens donen informació sobre els coneixements que aneu adquirint dels conceptes que es treballen. Per tant, aquestes transcripcions mai no seran objecte d'avaluació. Sí que es poden fer transcripcions literals sempre que es posin entre cometes i se citi la font original de la següent forma:

Tal com es va dir al tauler del professor "transcripció literal" o bé "transcripció literal", extret dels materials de l'assignatura, mòdul x, pàg. xx o bé "transcripció literal" (Burr, 1997, p.xx).

En aquests casos, on se cita una part de la bibliografia, s'haurà de posar la referència sencera al final de l'activitat.

Penseu que el nostre objectiu és avaluar els coneixements que aneu adquirint de l'assignatura. És per això que com més elements ens doneu, més adequadament podrem dur a terme aquesta tasca. Per tant, us recomanem sostenir qualsevol transcripció literal amb argumentacions pròpies o exemples originals.

Important: Recordeu també que una cosa és fer les activitats en grup i assumir conjuntament la responsabilitat del treball, i l'altra és presentar el mateix treball amb diferents firmes a diferents consultors/es, usar arxius i activitats d'altres semestres d'altres companys/es, i/o presentar els comentaris que els/les consultors/es envien com a correcció de les diferents activitats d'avaluació continuada. En aquests darrers casos, en el moment en què detectem una "falta d'originalitat" (cosa no gaire difícil informàticament), automàticament les persones implicades només tindran opció a fer l'examen final, quedant descartada l'avaluació continuada. També ens reservem el dret de prosseguir amb altres mesures disciplinàries, les quals poden conduir a l'obertura d'un expedient. No és que ens vulguem fer els durs ni els antipàtics, però això és el que hem hagut de fer altres vegades i val més prevenir que curar, perquè si llegiu això a principi de curs encara no sabeu de què és capaç una persona desesperada que s'ha matriculat de massa assignatures i que ha de lliurar 7 activitats d'avaluació continuada gairebé el mateix dia. En aquest sentit, preneu-vos l'avís anterior com una recomanació sincera de planificació i disciplina de treball.

Un cop compartides les qualificacions de cada activitat, disposareu d'un període de temps raonable d'una setmana (a comptar des del dia de publicació de les notes) per a sol·licitar, si escau, un comentari de feedback o revisió més detallada de l'activitat ( en els termes que defineix l'epígraf "feedback" d'aquest Pla Docent). Passat aquest període de temps, no s'admetrà cap petició.

Amunt

L'altra modalitat d'avaluació de l'assignatura és l'examen final. Els estudiants que han de fer aquesta prova són:

 • Aquells/aquelles que no hagin seguit l'avaluació continuada (qualificació de N)
 • Aquells/aquelles que hagin seguit l'avaluació continuada però que no l'hagin superada (és a dir que hagin tret una C- o una D)

L'examen, seguint la idea de l'avaluació continuada, consisteix en l'anàlisi dirigida mitjançant preguntes de contingut d'un o dos textos. I la valoració consisteix, bàsicament, en la comprovació de la comprensió dels conceptes de l'assignatura, la capacitat de relacionar-los entre sí i la seva exemplificació. L'estudiant ha de realitzar l'examen final en un màxim de 2 hores.

És molt important que, a l'hora de fer les proves finals, comproveu que esteu fent el model de prova que us correspon i que aquesta prova té el codi de l'assignatura que esteu cursant.

A l'examen final no es poden portar els materials de l'assignatura ni cap altra tipus de material, ni fer ús de cap aparell electrònic.

Amunt

Passats uns dies del lliurament de cada activitat d'avaluació continuada (PAC), es posarà a la vostra disposició un comentari general sobre la mateixa amb orientacions sobre possibles respostes a l'activitat. El/la consultor/a tindrà corregides les activitats en el temps establert. Passat aquest temps, els/les estudiants tindran accés a les seves qualificacions, així com a un comentari més específic, centrat en la marxa de l'activitat en cada aula, si així ho considera el consultor/a de l'aula. Tant el primer comentari com aquest segon comentari seran de gran utilitat a l'estudiant per tal de conèixer el perquè de la seva qualificació. Si tot i així l'estudiant pensa que necessita un comentari més detallat de la seva activitat per tal d'esbrinar els aspectes a millorar, ho pot demanar al/la consultor/a mitjançant la bústia personal, sempre i quan argumenti adequadament els seus dubtes en relació als comentaris ja penjats.

La temporalització de les diferents activitats la podreu trobar detallada al calendari de l'aula.

Valoració de la participació al FÒRUM i al DEBAT

La participació en els espais del FÒRUM i del DEBAT (sempre que aquesta sigui de qualitat i continuada) serà valorada positivament de cara a l'AC en el sentit que podrà ajudar a pujar la nota final. No obstant això, cal tenir present que quan es parla d'una participació de qualitat fa referència a què les vostres aportacions i reflexions no es poden basar exclusivament en les opinions de cadascun/a, sinó que a més a més han d'incorporar conceptes i nocions exposats en els mòduls estudiats.

 

Amunt