Teoria de l'educació Codi:  02.502    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

La teoria de l'educació desenvolupa un saber sobre l'educació i el fet educatiu. Amb l'objectiu d'interpretar el procés educatiu, integra altres branques del coneixement pedagògic, com ara la sociologia, l'antropologia, la filosofia, l'economia, la psicologia, etc. Ens trobem, doncs, davant d'un camp de coneixement interdisciplinari des del qual s'analitza el fenomen educatiu des del seu vessant teòric, però també pràctic i metodològic.

Sense teoria l'acció educativa és cega i imprecisa, mentre que la teoria sense acció resulta buida, una simple il·lusió. Una i altra es retroalimenten, per això és important que un educador social conegui i estableixi un marc sistemàtic i organitzat de conceptes i instruments metodològics que orientin la seva funció pedagògica en l'acció professional.

Finalment, la teoria de l'educació té un clar component polític. En efecte, educar és, sobretot, un acte polític: sostenir una oferta, mantenir un compromís amb l'altre, establir relacions amb el saber, promoure la identificació en un projecte de futur, etc. Educar és, en definitiva, una manera de constituir un món comú. Sobre aquestes qüestions i moltes més es reflexionarà al llarg d'aquesta assignatura.

  

Amunt

Aquesta és una assignatura de caràcter Bàsic i serveix per aproximar l'estudiant als diferents elements que fan possible el fenomen educatiu. En aquest sentit, és important que un educador social conegui i estableixi un marc sistemàtic i organitzat de conceptes i instruments metodològics que orientin la seva acció educativa, tenint en compte les aportacions dels principals referents de la disciplina pedagògica a fi de reflexionar sobre els reptes educatius de l'actualitat. Es recomana cursar-la a l'inici del Grau.

Amunt

La Teoria de l'Educació permet aportar diferents orientacions a la tasca educativa, estructurant les bases pedagògiques que l'han de fonamentar. No es pot prescindir de la Teoria de l'educació si volem entendre l'origen de qualsevol pràctica i el seu sentit en una realitat determinada i en un context global.

Amunt

Teoria de l'Educació és una bona assignatura per estudiar les diferents dimensions que intervenen en el món educatiu. Cursar-la des de l'inici del Grau permet entrar en un procés sistemàtic de reflexió entorn dels models de treball social i educatiu que s'acabaran desenvolupant en l'exercici professional.

Amunt

Aquesta és una assignatura que es recomana cursar a l'iniciar el Grau. Aquesta ha estat la proposta de l'equip docent amb l'ànim d'interpel·lar els estudiants sobre el fet educatiu (i el seu desig entorn de l'educació) des de l'inici de la seva formació com educadors socials.

Amunt

 

 OBJECTIUS:

1) Analitzar el fenomen educatiu des dels diferents subjectes i àmbits de l'educació.

2) Introduir el marc conceptual bàsic de la teoria i la praxis educatives.

3) Analitzar els diferents contextos educatius tenint en compte les seves possibilitats i els seus límits.

4) Conèixer, a grans trets, les teories educatives que operen en l'actualitat.

5) Conèixer els àmbits de l'acció educativa en el camp social, el seu origen, evolució i contextos actuals.

6) Aprendre a elaborar un model teòric sistemàtic i conceptual per poder abordar l'acció educativa en l'actualitat.

 

COMPETÈNCIES:

Competències transversals

 

CT1 - Anàlisi i síntesi.

CT3 - Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

CT4 - Gestió de la informació.

CT11 - Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

CT 14. Actuar de manera honesta, ètica, sostenible, socialment responsable i respectuosa amb els drets humans i la diversitat, tant en la pràctica acadèmica com en la professional.

 

Competències específiques

 

CE1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional. 

 

Amunt

Els continguts de l'assignatura s'exposen principalment en el manual docent però es complementen amb altres Fonts d'Informació, com ara articles i altres lectures que també es treballaran al llarg de les PAC. Cal afegir que els professors responsables de cada aula poden aportar altres materials i recursos al llarg del semestre des dels diferents espais de comunicació a mesura que avança el semestre i fer-ho en diferents tipus de formats (enllaços web, pel·lícules, documentals, articles de revistes en obert, etc.). Pel que fa als materials docents pròpiament dits, es compta amb cinc mòduls didàctics i tres recursos audiovisuals, organitzats de la manera següent:

 

Mòdul didàctic 1 - Conceptualització de l'educació.

1. El desenvolupament de l'educació. De la Paideia grega a l'educació per competències.
2. Conceptualització de l'educació.
3. Àmbits de l'educació.
4. Educació, valors i ciutadania.
5. Reptes de l'educació actual

 

Mòdul didàctic 2 - El sentit de la teoria de l'educació

1. Concepte i abast de la Teoria de l' Educació.
2. Bases epistemològiques d'una Teoria de l'Educació.

 

Mòdul didàctic 3 - L'acció educativa

1. L'educador, l'educand i l'acció educativa.
2. L'acció educativa.
3. Les dimensions de l'acció educativa.
4. L'educació com a comunicació.
5. L'educació com a procés social.

 

Mòdul didàctic 4 - Teories de l'educació

1. Taxonomies en Teoria de l'Educació.
2. Relats educatius contemporanis.
3. Models teòrics en educació.


Mòdul didàctic 5 - Educació, globalització i societat del coneixement

1. Societat del coneixement i model de creixement.
2. La transformació de les estructures sociopolítiques i empresarials.
3. Un nou 1984.
4. Cap a l'homogeneïtzació econòmica i cultural.
5. Equilibri ecològic i desenvolupament global dels pobles i comunitats.

 

Recurs audiovisual 1. Teories de l'educació.

Capítol 1. Els dilemes subjacents en les teories de l'educació. Una aproximació en clau antropológica.

Capítol 2. Per a què eduquem. Les concepcions ideològiques de l'educació.

Capítol 3. La forma d'educar. Controvèrsies pedagògiques i sociològiques en les teories de l'educació.

 

Recurs audiovisual 2. Les controvèrsies sobre la igualtat d'oportunitats.

 

Recurs audiovisual 3. Els eixos cardinals de les polítiques educatives.

Amunt

Teories de l'educació Audiovisual
Les controvèrsies sobre la igualtat d'oportunitats en educació Audiovisual
Els eixos cardinals de les polítiques educatives Audiovisual

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt