Introducció a les ciències socials Codi:  02.504    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Introducció a les Ciències Socials pertany a les Matèries bàsiques de la branca de Sociologia dins el Grau d'Educació Social. Com a tal, l'assignatura és entesa com a un dels pilars principals dins els fonaments teòrics de l'educació social.  

 

En el camp de les pràctiques educatives i socials són moltes les disciplines de les ciències socials que hi conflueixen. Per una banda, algunes de les qüestions fonamentals que suposen el treball en l'educació social, ho són també d'altres disciplines dins la família de les ciències socials. Per altra banda, la seva incorporació al pla d'estudis del Grau d'Educació Social respon a la necessitat de conèixer nocions bàsiques de sociologia, antropologia i de pensament polític.

 

En el cas concret d'aquest assignatura es treballaran les grans tradicions de les ciències socials, així com l'anàlisi i reflexió al voltant de dos dels temes més característics: la distinció cultura - natura en l'estudi de l'ésser humà, i el paper de les relacions de poder en l'estructuració de la societat i en la definició dels agents educatius i socials també com a agents polítics.

 

 

Amunt

Introducció a les Ciències Socials és una assignatura molt relacionada amb Psicologia Social, Antropologia Pedagògica, Acció Col·lectiva i educació social, Sociología de l'exclusió i Globalització i moviments migratoris.

Amunt

Aquesta assignatura fonamenta teòricament moltes de les assignatures que preparen a l'estudiant per a esdevenir un professional del sector "social"

Amunt

No calen coneixements previs

Amunt

L'educació social posa en pràctica coneixements bàsics de les ciències socials. Aquesta assignatura pretén donar una breu introducció a algunes d'aquestes disciplines mare com la sociologia o l'antropologia. Es treballen competències vinculades a la lectura i discussió crítica de textos i es treballa especialment l'anàlisi de casos quotidians relacionats amb fenòmens socials actuals que s'han d'interpretar a partir de conceptes de l'antropologia, la sociologia i el pensament polític.

Amunt

 Objectius:


 1. Conèixer les principals tradicions i conceptes en els àmbits de la sociologia, l'antropologia i el pensament polític
 2. Tenir presents les connexions i les converses entre diferents disciplines de les ciències socials
 3. Analitzar alguns dels principals problemes que aborden les ciències socials
 4. Utilitzar amb rigor i coneixement conceptes bàsics de les ciències socials per a l'anàlisi de les problemàtiques socials actuals

 

 

Competències Transversals:

 • Anàlisi i síntesi
 • Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos
 • Gestió de la informació
 • Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat
 • Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

 

Competències específiques:

 • Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació

Amunt

Els continguts d'Introducció a les Ciències Socials s'estructura en torn a dos grans blocs:

 

A.    Els mòduls didàctics de l'assignatura

 

Mòdul didàctic 1: Sorgiment i fonaments bàsics de les ciències socials

 

 1. Els orígens del pensament sociològic i antropològic
 2. Objecte i mètode la sociologia i l'antropologia
 3. Principals marcs teòrics
 4. Algunes eines conceptuals bàsiques de les ciències socials
 5. Annexos

    Mòdul didàctic 2: Entre cultura i naturalesa 

 1. El problema naturalesa-cultura i l'antropologia com a ciència
 2. Els subjectes en l'antropologia social
 3. identitat personal i subjectivitat
 4. El cos
 5. Les emocions

 

Mòdul didàctic 3: Contracte, sobirania i poder

 

 1. Nicolás Maquiavelo i el naixement de la política moderna
 2. La tradició liberal
 3. La tradició marxista
 4. La ruptura amb la tradició liberal i marxista: Michel Foucault
 5. La transformació del biopoder en la societat contemporània

 

 

B.    Els materials i recursos d'ampliació (optatiu)

 
La sociedad de las esquinas, de William Foote Whyte (México, Diana, 1971)


Amunt

Sociologia. Lectures XML
Sociologia. Lectures PDF
Sociologia. Lectures DAISY
Sociologia. Lectures EPUB 2.0
Sociologia. Lectures MOBIPOCKET
Sociologia. Lectures KARAOKE
Sociologia. Lectures XML
Sociologia. Lectures HTML5
Sociologia. Lectures PDF
Sociologia. Lectures OAI-MPH
Cos, discapacitat, vellesa PDF
Colonialisme i antropologia PDF
Gènere i sexualitat PDF
Hàbits, socialització i reproducció de les desigualtats socials PDF
Estat PDF
Govern i liberalisme PDF
El que és humà i el que és animal PDF
Racisme i etnicitat PDF

Amunt

El material d'Introducció a les Ciències Socials és un manual que transcendeix els objectius docents de l'assignatura. En cap cas s'ha de llegir com els apunts de classe o allò que serà avaluat. El material és un recurs  per l'aprenentatge i per tant cada semestre establirem quins són els continguts del material que s'hauran de treballar. Per aquesta raó, els crèdits d'aquesta assignatura no tenen una correspondència directa en l'extensió del material sinó que representen el treball que haureu de fer per assolir els objectius docents que us proposem. El material serà la principal eina d'aprenentatge durant l'assignatura però també vol ser un manual de consulta que us sigui útil i d'interès en si mateix.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt