Antropologia Pedagògica Codi:  02.505    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'antropologia és una ciència que estudia l'home i la cultura humana. L'antropologia pedagògica es configura com una disciplina auxiliar que ens apropa a l'estudi de l'ésser humà pel que fa a la seva condició d'ésser educable. L'enfocament que s'ha volgut donar a aquesta assignatura pretén mostrar el camp de coneixement d'aquesta disciplina i el seu mètode de treball. L'objectiu és oferir una visió panoràmica i introductòria a la "caixa d'eines" d'aquesta disciplina, cercant la seva aplicació en el camp professional de l'acció social i educativa.

Les activitats que conformen el pla de treball de l'assignatura permetran desenvolupar la mirada antropològica envers a diferents fenòmens socials i culturals, posant una atenció especial als efectes de la globalització, l'empobriment de certs sectors, l'exclusió social, els canvis en els models familiars, la transculturalitat de la immigració, la construcció social i cultural de la identitat, entre altres.

Amunt

Antropologia Pedagògica és una assignatura de caràcter Bàsic. El contingut que es desenvolupa s'ha estructurat a partir dels aspectes fonamentals que conformen aquesta disciplina, tant des d'un vessant epistemològic i conceptual com pràctic, introduint les eines metodològiques de les quals s'ha dotat l'antropologia per realitzar el treball de camp, així com les seves aplicacions en l'àmbit de l'educació social. D'altra banda, alguns dels temes que es desenvolupen des del punt de vista antropològic serveixen com a base teòrica d'assignatures optatives que es trobaran al llarg del pla d'estudis del Grau i que estan vinculades amb els diferents camps professionals de l'educació social. Es recomana cursar-la a partir del tercer semestre i fer-ho abans d'assignatures com Etnografia aplicada a l'educació social, Educació Intercultural o Històries de vida i Educació Social.

Amunt

De forma general, l'Antropologia Pedagògica sustenta tant els fonaments "humans" de l'educació com la comprensió i comparació dels mecanismes de transmissió i adquisició culturals. Des d'aquest doble vessant s'aborden qüestions filosòfiques sobre els diferents fets humans, però també etnogràfiques, pel que fa a la descripció dels aspectes més rellevants de la societat contemporània.

Aquesta assignatura aporta, doncs, tot un camp de saber teòric i metodològic de molta utilitat per a la pràctica professional de l'educació social. A més a més, es compta amb una tradició etnogràfica per a l'anàlisi de comunitats i contextos socioculturals i institucionals que pot ser molt útil per a l'exercici professional. 

Amunt

No calen coneixements previs, però sí una actitud oberta envers el reconeixement de la diversitat cultural i de les formes de vida de l'ésser humà. En aquest sentit, aquesta assignatura ofereix l'oportunitat de revisar els propis valors culturals per aprendre a observar i interpretar la realitat des de la perspectiva antropològica. Aquesta assignatura manté, a més, vincles estrets amb altres matèries del Grau com Teoria de l'Educació, Psicologia Social, Etnografia, Educació Intercultural, etc. Per aquest motiu, es recomana cursar-la a l'inici del Grau.

Amunt

Aquesta és una de les assignatures que es recomana cursar a partir del segon curs del Grau, d'acord a l'itinerari curricular proposat per l'equip docent. Molts dels continguts que s'hi desenvolupen representen una bona introducció a altres assignatures que es cursaran en semestres posteriors. Abans de cursar, per exemple, Etnografia aplicada a l'educació social, Educació intercultural Històries de vida, cal haver fet aquesta assignatura.

Amunt

Objectius generals

Al llarg d'aquesta assignatura es treballen els següents objectius:

1. Conèixer els referents teòrics de l'antropologia i poder identificar alguns dels autors i textos més rellevants d'aquesta disciplina.

2. Adquirir un enfocament antropològic en la comprensió dels fets o l'aplicació en les problemàtiques pròpies de l'educació social.

3. Aprendre a fer ús de les eines teòriques i metodològiques de l'antropologia en el camp de l'educació social que permetin a l'estudiant descriure, interpretar i comprendre la seva futura activitat professional.

4. Conèixer alguns tres característics dels models etnogràfics, les manifestacions culturals i les relacions socials que trobem en diferents àmbits de treball propis de l'educació social.

5. Adoptar una visió crítica de les pràctiques professionals en educació social tenint en compte els marcs conceptuals i metodològics de l'antropologia.

6. Assumir un compromís amb l'ètica personal i la deontologia professional basades en els drets fonamentals de les persones.

 

Competències

Mòdul 1: Fonaments teòrics de l'Educació Social

Matèria 1: Educació

 

Competències Transversals:

CT1. Anàlisi i síntesi.

CT3. Comunicació efectiva a través de diferents mitjans i en diversos contextos.

CT4. Gestió de la informació.

CT7. Reconeixement de la diversitat i de la multiculturalitat.

CT10. Compromís ètic amb les persones, les institucions i la pràctica professional.

CT11. Argumentació en valoracions, judicis, crítiques, exposicions o defenses.

 

Competències específiques:

CE1. Comprensió dels referents teòrics, històrics, culturals, polítics i legals que constitueixen l'ésser humà com a protagonista de l'educació.

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.

Amunt

L'assignatura compta amb una sèrie de Mòduls didàctics de suport, que són transversals a totes les PACs i amb una sèrie de materials complementaris específics que seran presentats en les diferents PACs i que s'hauran de treballar per a cada activitat. 

Els mòduls de l'assignatura disponibles són:

Mòdul didàctic 1. Antropologia pedagògica: epistemologia i fonaments conceptuals - Jordi Solé Blanch

1. L'estudi de l'ésser humà des de l'antropologia pedagògica
2. Societat, cultura i educació
3. L'antropologia aplicada a l'educació social

Mòdul didàctic 2 . La comprensió dels fets en l'antropologia - Gemma Celigueta Comerma

1. La comprensió del fet sociocultural
2. El mètode etnogràfic
3. Les tècniques de recerca en l'etnografia

Mòdul didàctic 3. Les principals problemàtiques de l'educació social - Jordi Solé Blanch

1. L'educació social en relació amb el gènere, l'edat i la identitat
2. La comprensió dels fenòmens d'exclusió i desadaptació social
3. Les crisis socials i la intervenció socioeducativa
4. Els conflictes de les minories culturals

Mòdul didàctic 4. Diversitat familiar - Bruna Alvarez Mora i Silvina Monteros Obelar
1. La família des de l'antropologia social
2. Família i capitalisme
3. Famílies a Espanya
4. Diversitat familiar a Espanya

Mòdul didàctic 5. El sexe i l'edat en la construcció social i cultural de la identitat - Jordi Solé Blanch i Gemma Celigueta Comerma

1. Sexe, gènere i cultura
2. Cultures juvenils i neotendències. La influència dels mitjans de comunicació

Mòdul didàctic 7. Etnografies - Gemma Celigueta Comerma i Jordi Solé Blanch

1. L'etnografia aplicada a la intervenció social: mètode i escriptura
2. Etnografies: exemples d'ús
3. Experiències de camp: obrir un diari

Amunt

Amunt

L'assignatura compta amb materials didàctics complementaris, articles i altres lectures que podran ser recomanats en la realització de les diferents PAC. 

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt