Pedagogia de les relacions interpersonals Codi:  02.512    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Pedagogia de les relacions interpersonals és una assignatura obligatòria del Grau d'Educació Social. Consta de 6 crèdits ECTS. Aquesta assignatura planteja la possibilitat de construir respostes a preguntes com:  Com acompanyem a les persones fins on elles poden anar (i encara més), a partir del que som (cadascuna i cadascú de nosaltres)? Es cerca, a través de la reflexió crítica i de la creativitat, la presa de consciència de les nostres (in)coherències submergint-nos en el com i en el què de les nostres relacions interpersonals. 

Amunt

És recomanable haver cursat primer les assignatures de Pedagogia Social i Antropologia Pedagògica, així com haver superat l'equador de la formació del Grau.

Amunt

L'assignatura té com a objectiu principal oferir als alumn@s elements de reflexió i anàlisi per abordar el camp de la intervenció social en l'àmbit de les relacions interpersonals.

Un objectiu que es concreta en les següents competències:

CT5.  Resolució de problemes i presa de decisions

CE2. Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional

Amunt

Els continguts a treballar al llarg de l'assignatura estan directament vinculats amb algunes de les actituds i habilitats (com l'escolta, el diàleg o la mirada) que configuren els aspectes bàsics en la nostra professió:

  1. L'acompanyament socioeducatiu: com? per a què?
  2. L'acollida: el moment de la trobada amb l'altre, de la recepció de la demanda i les pors, les expectatives, els recels... Quan ens mostrem per primera vegada i rebem amb l'escolta i els silencis i també amb el cos.
  3. El vincle: com ens situem en aquest procés d'acompanyament? com gestionem (si cal), la distància amb l'altre?
  4. La relació d'ajuda: com entenem la nostra professió?
  5. La separació: parlem de les dificultats en la separació per part de les persones a les que acompanyem... però, i nosaltres, permeten la desvinculació tranquil·la i progressiva de la persona?

Per tal de desenvolupar i aprofundir en aquests continguts, treballarem propostes teòriques i pràctiques de diferents autors a través dels seus llibres o articles i us proposarem la recuperació de materiales d'altres assignatures. A l'apartat de Recursos d'Aprenentatge trobareu aquests materials per tal de poder desenvolupar el vostre procés satisfactòriament. De la mateixa manera, també us anirem proposant altres lectures a través d'altres eines de la mateixa aula (taulell, foro,..).

Amunt

L'etnografia com a pràctica de camp: mètodes i tècniques PDF

Amunt

Lectures bàsiques

Borja, G. (1995) La locura lo cura (pàg.47-84)  México: Cuatro Vientos Editorial.

Garay, A., Iñiguez, L., & Martínez, L. M. (2005). La perspectiva discursiva en psicología social. Subjetividad y procesos cognitivos, (7), 105-130.

Madrid, J. (2005) La destreza de escuchar. Los procesos de la relación de ayuda (pàg .375-405).Bilbao: ld. Desclée de Brouwer.

Pie, Asun (2012) " Capítulo IX: Pedagogia de la interdependencia" en A. Pie (coord.)¿ Deconstruyendo la dependencia: propuestas para una vida independiente. Barcelona. Material UOC.

Sennett, R. (2006) Capítulo 5. "La compasión que hiere". El Respeto. Sobre la dignidad del hombre en un mundo de desigualdades (p. 134-156). Barcelona: Anagrama.

Solé, J. i Pié, A. (coords.) (2018). Políticas del sufrimiento y de la vulnerabilidad. Cap I, II i III.  Icaria Editorial: Barcelona.

Materials audiovisuals

Coloquio: La compasión (2011) amb J.C Mèlich, V. Camps y F. Torralba. Para Todos la 2, RTVE.

Pel·lícula: Las invisibles (2018), del director Louis Julien Petit

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt