Mèt. i tèc. d'investigació socioeducativa Codi:  02.513    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'assignatura Mètodes i Tècniques d'investigació socioeducativa és de caràcter obligatori dins el Grau d'Educació Social. Pertany al mòdul Fonaments metodològics i instrumentals de l'educació social i a la matèria Bases per a la investigació en el camp de l'educació social.

L'assignatura proporciona als estudiants coneixements relacionats amb les bases teòrico-pràctiques, els principis i les metodologies de la investigació educativa en el camp social.

Aquesta assignatura posa l'èmfasi en les metodologies de recerca de caire qualitatiu, com ara l'observació participant o l'entrevista  (en cada edició de la mateixa pot variar la focalització pràctica de les activitats en una o altra tècnica). També s'inicia l'estudiant en l'anàlisi qualitativa de dades a partir de la tècnica aplicada.

Amunt

Pel seu caràcter introductori al camp de la diversitat cultural i a la seva plasmació en les diferències entre persones, "Diferències humanes i diversitat" està molt relacionada amb "Introducció a les Ciències Socials" i pot esdevenir un bon complement per assignatures d'altres àmbits com "Psicologia de les Diferències Individuals".

Amunt

A banda de fornir eines per als futurs psicòlegs en les seves especialitzacions tradicionals (clínica, social, de les organitzacions, etc.), l'assignatura dóna entrada al camp de la recerca i la gestió de polítiques públiques relacionades amb la interculturalitat, dins el qual el psicòleg pot integrar-se en equips pluridisciplinars, junt amb antropòlegs, sociòlegs, treballadors socials, etc.

Algunes institucions del nostre entorn que es dediquen als estudis, la reflexió i el suport a la intervenció en temes relacionats amb la gestió de la diversitat cultural són:

  • UNESCOCATCentre UNESCO de Catalunya
  • Equip de Projectes Interculturals de la Secretaria de Joventut (GENCAT)
  • L'Oficina per la No-Discriminació Diputació de Barcelona
  • Institut Europeu de la Mediterrània (lEMed)
  • SOS Racisme
  • Casa de la Solidaritat
  • Fundació MigraStadium

 

Amunt

En primer lloc, l'enfocament de l'assignatura és eminentment antropològic i, per tant, holista i comparatiu. Per això es parteix d'un seguit d'autors i textos ja clàssics de l'antropologia que s'han ocupat d'estudiar i analitzar la interculturaliat des de diferents perspectives. D'un costat, caldrà que l'estudiant construeixi, precisament amb l'ajut d'aquests autors i de les orientacions i guies complementàries, una mirada antropològica de la diversitat cultural, fugint dels tòpics arrelats en el sentit comú i dels prejudicis etnocèntrics. D'un altre costat, haurà de familiaritzar-se amb el maneig de conceptes i teories diverses en un marc de pluralisme teòric, que ha de permetre l'exercici de la reflexió crítica i del debat argumentat.

Amunt

Objectius

* Delimitar els conceptes bàsics relacionats amb l'aplicació de la metodologia qualitativa en l'àmbit de la investigació socioeducativa

* Identificar les fases i decisions que caracteritzen el disseny i conducció d'una investigació qualitativa en el camp de l'educació social

* Experimentar els passos i procediments necessaris per l'aplicació de la tècnica de l'entrevista qualitativa

* Descriure els fonaments de l'anàlisi qualitativa de dades i identificar les fases que caracteritzen la seva realització  

Competències Bàsiques

CB2 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseeixin les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi;

CB3 - Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;

CB4 - Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;

CB5 - Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Competències Generals

CG1: Anàlisi i síntesi

CG2: Organització i planificació

CG5: Resolució de problemes i de presa de decisions

CG8: Treball en xarxa i en equips multidisciplinaris

Competències Específiques

CE2: Identificació i emissió de judicis raonats sobre problemes socioeducatius per millorar la pràctica professional.

CE4: Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives.

CE5: Disseny de plans, programes i activitats d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

CE6: Disseny i desenvolupament de processos de participació social i desenvolupament comunitari

CE7: ¿¿Posada en marxa de plans, programes i projectes socioeducatius

CE8: Aplicació de metodologies específiques de l'acció socioeducativa

CE12: Avaluació de programes i estratègies d'intervenció socioeducativa en diferents contextos.

Amunt

Mòdul didàctic 1

Introducció a la investigació socioeducativa

1. Ciència i ciències socials: conceptes clau

2. Mètodes i tècniques de recerca en ciències socials: aspectes clau

3. Organització de la investigació qualitativa en ciències socials

 

Mòdul didàctic 2

Tècniques qualitatives en ciències socials

1. L'Observació participant

2. Les entrevistes qualitatives

3. Els grups focals o de discussió

 

Mòdul didàctic 3

Introducció a l'anàlisi qualitativa de dades

1. Introducció a l'anàlisi qualitativa de dades

2. Cap a l'anàlisi. La preparació dels materials: categorització i codificació de la informació qualitativa

3. Tipus i estratègies d'anàlisi qualitativa de dades

4. L'escriptura de l'informe de recerca

 

 

Amunt

Amunt

Bibliografia bàsica de l'assignatura

PAC 1

Rodríguez Gómez, D.; Valldeoriola. (2009). Metodologia de la investigació. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.

Com a material complementari a tall d'exemples per veure com es redacta i s'estructura el disseny d'una recerca socioeducativa qualitativa es recomana la consulta dels següents documents en línia:

Ballestín B. (2008) Introducció i Capítol 2 (Metodologia) de Immigració i identitats a l'escola primària. Experiències i dinàmiques de vinculació i desvinculació escolar al Maresme. Universitat Autònoma de Barcelona, Departament d'Antropologia Social i Cultural. Publicada enTDX: http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/5527/bbg1de1.pdf?sequence=1

Creus, M. (2007) Capítols 1, 2 i 3 de Estratègies multilingües per afavorir l'aprenentatge de les llengües curriculars a partir del bagatge de l'alumnat. Llicència d'Estudis concedida pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya. Descarregable a: http://www.xtec.cat/sgfp/llicencies/200607/memories/1566m.pdf

Fàbregues S. (2011). El grup de discussió i l'observació participant. Dins S. ¿¿Fàbregues (Coord.). Construcció d'instruments per a la investigació en e-learning. Barcelona: UOC. 

Torralba, J. M.; Bosch, J. Ll. (2006) Capítols 1, 2 i 3 de Els infants en els centres residencials d'acció educativa: protegits o estigmatitzats? Barcelona, Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar i Família. Descarregable a: http://www20.gencat.cat/docs/bsf/01Departament/08Publicacions/Ambits%20tematics/Acolliments%20i%20adopcions/03infantscentresresidencials06/infants_centres_residencials.pdf

 

PAC 2

Rodríguez-Gómez, D. (2010). L'entrevista. Barcelona, Universitat Oberta de Catalunya.

 

PAC 3

Coffey, A. & Atkinson, P. (2005) Encontrar el sentido a los datos cualitativos. Estrategias complementarias de investigación. Publicaciones de la Universidad de Alicante: Alicante. (Capítulo 2. Los conceptos y la codificación).

Fernández Núñez, Lissette (2006). ¿Cómo analizar datos cualitativos? Butlletí LaRecerca, 7. Extret de http://www.ub.edu/ice/recerca/pdf/ficha7-cast.pdf

Gil Flores, Javier (1994). Análisis de datos cualitativos. Aplicaciones a la investigación educativa. PPU: Barcelona (Capítulo 2. El análisis de datos cualitativos).

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt