Etnografia aplicada a l'educació social Codi:  02.514    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

L'etnografia és una mirada cap a la diversitat de les formes de vida i d'entendre el món que trobem a les societats humanes; una mirada que busca comprendre com viuen, pensen i senten les persones, dones i homes. Una mirada que vol explicar com aquest donar sentit a l'experiència està lligat a les pràctiques socials i culturals que són compartides, col·lectives i que fem pròpies o modifiquem a través de l'aprenentatge i la comunicació.

Hi ha dues maneres d'enfocar l'etnografia: com a procés de recerca i exploració empírica, sobre el terreny, dels aspectes socials i culturals de la vida humana; i com a producte, és a dir, com a descripció teòricament orientada de la vida d'un poble, d'una comunitat, d'un grup social o d'un procés de l'activitat humana.

L'assignatura d'Etnografia aplicada a l'Educació Social és una aproximació a aquestes dues vessants de la pràctica etnogràfica. Com a procés ens introduirem a la pràctica del treball de camp etnogràfic. I com a producte, donarem importància a la presentació de les diferents formes d'escriptura etnogràfica. La finalitat última és millorar la nostra pràctica professional.

 

Amunt

Es recomanable haver cursat Antropologia Pedagògica, Educació Intercultural i Mètodes i Tècniques.

Amunt

CE4. Diagnòstic de situacions complexes que fonamentin el desenvolupament d'accions socioeducatives

Amunt

Els materials de l'assignatura estan dividits en set mòduls:  

Mòdul 1. L'antropologia i l'estudi de la variabilitat de les cultures humanes. El primer mòdul us proposa una aproximació a la disciplina antropològica i els seus conceptes clau: cultura, subjectes culturals, processos de transmissió i aprenentatge, i etnografia.

Mòdul 2. L'etnografia aplicada a l'educació social. El segon us aproxima a l'etnografia aplicada a l'educació social.

Mòdul 3. Relats etnogràfics. Les tres experiències que es presenten en aquest material són l'eix a partir del qual s'articulen els materials d'aquesta assignatura.

Mòdul 4. Com abordar una recerca educativa etnogràfica. Aquest material ofereix pautes a l'hora de definir el tema de la recerca, de triar el lloc per a fer el treball de camp, de construir els ítems d'observació i de planificar el treball de camp. En aquest recorregut serà imprescindible conèixer quin serà el rol de l'etnògraf/a. 

Mòdul 5. El diari de camp. En aquest material s'ofereix pautes per a entendre i afrontar els processos d'observació participant i l'escriptura del diari de camp

Mòdul 6.L'entrevista etnogràfica. Amb aquest ens apropem a les particularitats d'una tècnica rellevant en la realització del treball de camp: l'entrevista.

Mòdul 7. L'etnografia com a resultat .Finalment, aquest material permet significar el conjunt de dades recollides  al llarg del treball de camp.  

Pel bon funcionament de l'assignatura també farem servir la següent Bibliografia:

Bohannan, L. (2010 [1966]). "Hamlet en la selva". A: Velasco, H. (comp.). Lecturas de antropología social y cultural. La cultura y las culturas, pp. 205-241. Madrid: Editorial Cuadernos de la UNED.

Celigueta, G. y Solé, J. (2014). Etnografía para educadores. Barcelona: Editorial UOC.

DÍAZ DE RADA, A. (2011) "Observar es algo más que mirar por los ojos. A El taller del etnógrafo. Materiales de metodología de antropología. Madrid: UNED

JOCILES, I. (2016) La observación participante: ¿consiste en hablar con "informantes"?. Quaderns E. Número 21 (1), pp.113-124

Jociles, M.J; Franzé, A. y Poveda, D. (eds.) (2011). Etnografías de la infancia y de la adolescencia. Madrid: Los libros de la Catarata

Velasco, H., García, FJ. y Díaz, A. (1993). Lecturas de antropología para educadores. Madrid: Trotta.

 i el Documental Bébés, 2010.

Amunt

Etnografia PDF

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura només es pot superar a partir de l'avaluació contínua (AC). La nota final d'avaluació contínua esdevé la nota final de l'assignatura. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC.

 

Amunt