Mediació i resolució de conflictes Codi:  02.517    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Mediació i resolució de conflictes és una assignatura que aborda de manera més directa la importància del conflicte com a element de relació en les societats actuals, i com a matèria d'estudi pròpia de l'Educació Social. Suposa, doncs, la base teòrica, metodològica i conceptual necessària per comprendre la importància del conflicte i de la seva resolució per entendre moltes de les dinàmiques socials i psicològiques que tenen lloc en les societats contemporànies. Gràcies a aquesta assignatura els/les estudiants tindran, primer, una visió introductòria de la Conflictologia i de les principals tècniques de resolució i gestió dels mateixos, i a més, obtindran una visió múltiple i variada dels principals enfocaments que es despleguen en aquest camp, des de les teories més clàssiques fins a les teories més centrades en aspectes crítics i nocions alternatives sobre la gestió de conflictes; des de l'enfocament microsocial del conflicte fins a l'enfocament macrosocial del mateix.

Amunt

Aquesta assignatura s'adreça a tots aquells estudiants d'Educació Social o d'altres ensenyaments que desitgin adquirir un coneixement extens sobre l'anàlisi de conflictes psicosocials, així com adquirir una sèrie d'habilitats professionals per incrementar les seves destreses de resolució de conflictes en un entorn dinàmic i complex, com el que vivim en les societats actuals. A més, aquesta assignatura ha de permetre discutir, analitzar i estudiar les principals nocions de conflicte, així com de les principals tècniques de resolució en les societats contemporànies i comprendre el paper dels anomenades TIC com a plataformes de gestió i intervenció social.

Amunt

L'anàlisi i la resolució de conflictes és un dels camps de coneixement que en l'actualitat estan en expansió i de fet els àmbits laborals on hi té una presència important estan en constant creixement. Es pot aplicar en diversos camps professionals com ara la psicologia; la sociologia; el treball/educació social; en el dret laboral, civil, penal o familiar; en la gestió de personal, en les relacions internacionals, etc. Les estratègies i tècniques de resolució de conflictes com ara la mediació, la negociació, la conciliació i l'arbitratge són cada cop més elements d'ineludible ús en conflictes tan diversos com els relacionats amb les següents àrees:

 • La vida familiar
 • Organitzacions del Tercer Sector
 • Governabilitat i planificació
 • Participació i convivència ciutadana: la mediació ciutadana
 • Defensors i síndicatures
 • Àmbit educatiu
 • Diversitat cultural i immigració
 • Polítiques de joventut
 • Empresa i capital humà
 • Medi ambient i sostenibilitat
 • Serveis socials

Amunt

 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar,ccomprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i/o institucions socials.
 • Identificar les característiques socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades ambcla seva actuació professional.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels demés, als contextos i a la influència que en ells s'hi exerceix.

Els principals objectius d'aprenentatge són:

 • Aconseguir una adequada conceptualització de la idea de conflicte (definicions, tipologies, orientacions teòriques, etc.). i les seves nombroses implicacions en les relacions entre persones, grups, institucions i cultures.
 • Aportar una metodologia suficientment eficaç per a l'anàlisi del conflicte i les seves possibilitats de prevenció, regulació i resolució.
 • Proporcionar coneixements, capacitats i tècniques per a l'augment de destreses professionals per a la resolució de conflictes.
 • Explorar els camps diversos i múltiples en els que és útil un coneixement dels conflictes i la seva resolució.
 • Estudiar casos reals i pràctics que ens permetin restablir un vincle i una discussió crítica entre la teoria i la pràctica professional.
 • Reflexionar sobre els escenaris, conflictes i potencialitats de gestió dels mateixos que emergeixen en la denominada societat de la informació

Amunt

 • Realitzar judicis i valoracions crítiques argumentades.
 • Reconèixer, comprendre i respectar la complexitat de la diversitat multicultural.
 • Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per analitzar,ccomprendre i explicar el comportament de les persones, grups, comunitats i/o institucions socials.
 • Identificar les característiques socials i culturals que expliquen el comportament dels individus, grups i institucions.
 • Considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes en els que es treballi, avaluar-los críticament, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Actuar de forma ètica i d'acord amb el codi deontològic de la professió en les activitats relacionades ambcla seva actuació professional.
 • Analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups i organitzacions en diferents contextos.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels demés, als contextos i a la influència que en ells s'hi exerceix.

Els principals objectius d'aprenentatge són:

 • Aconseguir una adequada conceptualització de la idea de conflicte (definicions, tipologies, orientacions teòriques, etc.). i les seves nombroses implicacions en les relacions entre persones, grups, institucions i cultures.
 • Aportar una metodologia suficientment eficaç per a l'anàlisi del conflicte i les seves possibilitats de prevenció, regulació i resolució.
 • Proporcionar coneixements, capacitats i tècniques per a l'augment de destreses professionals per a la resolució de conflictes.
 • Explorar els camps diversos i múltiples en els que és útil un coneixement dels conflictes i la seva resolució.
 • Estudiar casos reals i pràctics que ens permetin restablir un vincle i una discussió crítica entre la teoria i la pràctica professional.
 • Reflexionar sobre els escenaris, conflictes i potencialitats de gestió dels mateixos que emergeixen en la denominada societat de la informació

Amunt

Mòdul 1: Fonaments per a una comprensió psicosocial del conflicte (2 crèdits)
Autors: José Antonio Román i Daniela Sofía Zajer Amar

 • Introducció a la psicología social del conflicte
 • Antecedents d'una comprensió psicosocial del conflicte: aportacions des de disciplines afins
 • Aproximacions teòriques de la psicología social al conflicte.
 • Distincions conceptuals eixos psicosocials per a l'anàlisis del conflicte.
 • Què es fa amb el conflicte? Els reptes per a una psicologia social aplicada.

Lectura complementària:
Vinyamata, E. (1998) La resolució de conflictes: un nou horitzó. Revista d´Educació Social n°8, pp. 8-17. Disponible en:http://www.raco.cat/index.php/EducacioSocial/article/view/143120/250675

Mòdul 2: Àmbits psicosocials del conflicte d'interès contemporani (2 crèdits)

 • La familia i la violència intrafamiliar (Soledad Larraín Heiremans)
 • El mobbing o assejtament moral: violència i patiment en el treball. (Cecilia Avendaño Bravo)
 • Gènere, prejudici i discrminació (Svenka Aresnsburg Castelli)
 • Pobresa i conflicte psicosocial (Margarita Morandé Dättwyler)
 • Conflicte polític a Xil·le: la mesa de diàleg de drets humans (Elisabeth Lira)
 • Dimensió jurídica del conflicte psicosocial (Jenny Cubells Serra)

Lectura complementària:

Llinás, R. i Cervera C. (2013) Resolución de conflictos y corresponsabilización: claves para la seguridad humana. Vinyamata, E. (Coord.) Seguridad Humana. Valencia: Ed Tirant lo blanch.


Mòdul 3: Investigació del conflicte i estratègies de resolució (1,5 crèdits).

Autors: José Antonio Román Brugnoli i Alemka Jovana Tomicic Suñer

 • Investigant conflictes
 • Avaluació del conflicte i presa de decisions
 • Dues estratègies de negociació
 • Un model d'estratègia integrativa: el mètode Harward de negociació

Lectura complementària:

García, F i Barragán, C. (2004) Mediación Intercultural en Sociedades Multiculturales: Hacia una nueva conceptualización. Portularia 4, pp. 123-142. Disponible en:

http://rabida.uhu.es/dspace/bitstream/handle/10272/219/b15132961.pdf?sequence=1

Mòdul 4 : L'aportació de les TIC a la comprensió, anàlisis i transformació dels conflictes socials (0,5 crèdits).
Autor: Aleix Caussa Bofill

 • Les noves teconologies de la informació i la comunicació
 • La intervenció de les TIC en els conflictes socials
 • La transformació dels conflictes socials

Lectura obligatòria transversal:

Mendieta, C. (2002) Tècniques de Negociació i Resolució de Conflictes. Manual de Consulta. Manuals de Formació Municipal, 11. Diputació de Barcelona. Disponible en:

http://www.diba.es/c/document_library/get_file?uuid=41b63b82-7846-429f-b862-2970b0f2a785&groupId=477806

Amunt

El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic DAISY
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic EPUB 2.0
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic MOBIPOCKET
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic KARAOKE
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic XML
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic HTML5
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic PDF
El treball en equip en entorns virtuals: desenvolupament metodològic OAI-MPH
Mitjans alternatius de gestió del conflicte XML

Amunt

El material de l'assignatura consta de 4 mòduls didàctics realitzats en format de paper. Els materials estan pensats com una àmplia introducció a la psicologia del conflicte, amb un especial interès per l'enfocamet psicosocial del conflicte. Per això recull les principals visions teòriques i metodològiques que es disposen al respecte. A més de les principals teories i enfocaments metodològics que s'utilitzen, o s'han utlitzat, per comprendre, encarar i resoldre problemàtiques socials, els materials recullen crítiques i anàlisis contemporanis molt vinculats als principals canvis que viuen les nostres societats. Per això, contenen molts exemples i anàlisis centrats en casos reals i pràctics que puguin ser del màxim interès per l'estudiant i de la màxima rellevància social i actual possible. Aquests materials tenen com a objectiu facilitar una lectura crítica i reflexiva del conflicte, que relacioni algira els continguts que es presenten en els diferents mòduls. A més dels materials didàctics l'assignatura s'acompanya de lectures complementàries i d'ampliació, així com d'una bibliografia de consulta àmplia i actualitzada.

En els diferents espais de l'aula, tauler, fòrum i espais de debat, trobareu també una sèrie de comentaris crítics i ressenyes, noticies i articles actuals, elaborats i comentats per l'equip docent de l'assignatura.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt