Dinàmica de grups Codi:  02.518    :  6
Consulta de les dades generals   Descripció   L'assignatura en el conjunt del pla d'estudis   Camps professionals en què es projecta   Coneixements previs   Informació prèvia a la matrícula   Objectius i competències   Continguts   Consulta dels recursos d'aprenentatge de què disposa l'assignatura   Recursos d'aprenentatge i eines de suport   Informacions sobre l'avaluació a la UOC   Consulta del model d'avaluació  
Aquest és el pla docent de l'assignatura. Us servirà per planificar la matrícula (consulteu si l'assignatura s'ofereix aquest semestre a l'espai del Campus Més UOC / La Universitat / Plans d'estudis). Un cop comenci la docència, heu de consultar-lo a l'aula. (El pla docent pot estar subjecte a canvis.)

Aquesta assignatura presenta, en un format bàsic, alguns coneixements i sabers sobre els grups, les relacions i els processos que en ells es posen en joc, les dinàmiques que en ells s'hi donen i algunes tècniques que posteriorment podeu aplicar en els diferents àmbits de la psicologia. Alhora, us ha de permetre avançar cap: a) la comprensió sobre la importància que revesteixen els fenòmens grupals en l'àmbit de la vida quotidiana, tant des de la perspectiva de la persona, dels grups com de "l'allò" col·lectiu; b) la comprensió de les principals característiques dels fenòmens i dels processos grupals; c) el coneixement de les principals tècniques de grup que podeu posar en marxa en certs contextos de la psicologia.

Amunt

Aquesta assignatura es presenta com una assignatura dins del Grau d'Educació social.

Podeu consultar el Pla d'Estudis a la següent adreça:

https://estudis.uoc.edu/ca/graus/educacio-social/presentacio

Amunt

La dinàmica de grups i les seves tècniques tenen diferents aplicacions no solament dins de l'àmbit de la psicologia sinó en moltes disciplines de les ciències socials. En el camp de la psicologia social us permetrà traslladar els coneixement adquirits a camps professionals tan diversos com els estudis de mercat, la publicitat, la gestió de recursos humans, la selecció de personal, la formació, la gestió de grups de persones, la intervenció comunitària, la intervenció en problemes socials com la violència juvenil, la violència domèstica i els fenòmens de discriminació social, l'avaluació de projectes, la millora de la qualitat de vida, la mediació i resolució de conflictes i les estratègies i tàctiques de negociació. També es poden aplicar a altres vessants de la psicologia com: la Psicologia clínica, la Psicologia de la salut, la Psicologia del desenvolupament, la Psicologia de l'educació, etc.

Amunt

L'assignatura de Dinàmica de Grups requereix, de forma recomanable, coneixements d'altres assignatures que heu cursat amb anterioritat en el Grau d'Educació social (com, per exemple, Psicologia social). Tot i així, donat que es presenta com una introducció als grups en Psicologia des d'una perspectiva oberta i global, es pot cursar sense tenir coneixement previs en psicologia social.


Amunt

Per assegurar un òptim aprenentatge dels continguts que es treballen a Dinàmica de grups, el seguiment de l'avaluació Continuada requereix treball grupal. 

Tal i com s'especifica en l'apartat d'avaluació, hi ha dues vies per superar l'assignatura: Examen final o Avaluació continuada + Prova de Síntesi. 

Amunt

Aquest material s'ha de convertir en la base dels vostres coneixements sobre els grups, els processos que aquests es posen en joc, les dinàmiques que en ells es donen i les tècniques que posteriorment podeu aplicar en els diferents àmbits de la psicologia. Alhora us ha de permetre avançar cap als objectius següents:

- Assolir una comprensió suficient de la importància que revesteixen els fenòmens grupals en l'àmbit de la vida quotidiana, tant des de la perspectiva de la persona com dels grups.

- Conèixer les principals característiques dels fenòmens i processos grupals.

- Conèixer alguna de les principals tècniques de grup que podeu fer servir en els vostres contextos psicològics.

A l'assignatura dinàmica de grups és treballaran les següents competències:

Competències bàsiques

Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una manera professional, i disposin de les competències que se solen demostrar mitjançant l'elaboració i la defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea d'estudi.

Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

Que els estudiants hagin desenvolupat les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia. 

Transversals de la titulació

Aplicar d'una manera crítica i reflexiva els coneixements, les habilitats i els valors en els diferents llocs de treball que s'ocupin.

Fer una comunicació efectiva per diferents mitjans i en diversos contextos.

Interpretar el contingut i l'abast de la informació que s'ha rebut o demanat, oralment o per escrit, i el tractament que hi cal donar segons la naturalesa del fet de què es tracti.

Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s'hi exerceix.

Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball en xarxa. 

Generals UOC

L'ús i aplicació de les TIC en l'àmbit acadèmic i professional. 

Especifiques de la titulació

Aconseguir les condicions necessàries per a una bona relació d'ajuda i suport.

Utilitzar els coneixements teòrics i els avenços de la psicologia com a marc de referència per a analitzar, comprendre i explicar el comportament de persones, grups, comunitats i organitzacions.

Identificar els principis i els processos bàsics de tot el procés comunicatiu, i també les seves dimensions més rellevants.

 

Amunt

Mòdul 1. Bases conceptuals en l'estudi dels grups 
Juan Herrero Olaizola

1. Individu i grup

2. Definició de grup

3. Principals característiques dels grups

4. Tipus de grup 

Mòdul 2. Fenòmens intra i intergrupals
Joel Juarros Basterretxea

1. Fenòmens intragrupals

2. Fenòmens intergrupals


Mòdul 3. Tècniques i pràctiques de dinàmiques de grups
Andrea Verónica Torres Pérez

1. Tècniques de dinàmiques de grups

2. Tècniques de presentació 

3. Tècniques d'animació i integració 

4. Tècniques de continguts temàtics 

5. Tècniques de tancament

 

Amunt

Tècniques de dinàmica de grups PDF

Amunt

Per al desenvolupament de l'assignatura, els alumnes compten amb diferents materials que serveixen de suport al material didàctic en paper o en web. El material de l'assignatura és la referència bàsica en el seguiment de l'assignatura, i té com objectiu facilitar i estimular el procés d'aprenentatge i el desenvolupament de les competències.

El material que tindreu entre mans conté una sèrie de mòduls que presenten una sèrie de continguts centrals per a la dinàmica de grups. Cada mòdul consta, com és d'esperar, d'una introducció sobre el tema que l'ocupa, però a més a més té una presentació que s'ocupa de centrar els temes i els conceptes i entendre'l en el seu context de producció.

 A banda del material bàsic també hi ha una sèrie de lectures obligatòries que amplien els continguts escrits del material.

Per tant, el material de l'assignatura que tenim disponible a la nostra aula es el següent:

  • Material de Dinàmica de Grups
  • Lectures obligatòries.

Amunt

La Normativa acadèmica de la UOC disposa que el procés d'avaluació es fonamenta en el treball personal de l'estudiant i pressuposa l'autenticitat de l'autoria i l'originalitat dels exercicis fets.

La manca d'originalitat en l'autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l'avaluació de l'assignatura és una infracció que pot tenir conseqüències acadèmiques greus.

Es qualificarà l'estudiant amb un suspens (D/0) si es detecta manca d'originalitat en l'autoria d'alguna activitat avaluable (pràctica, prova d'avaluació contínua (PAC) o final (PAF), o la que es defineixi al pla docent), sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, sigui perquè ha copiat textualment d'internet, o ha copiat d'apunts, de materials, de manuals o d'articles (sense la citació corresponent), d'altres estudiants, o per qualsevol altra conducta irregular.

La qualificació de suspens (D/0) en les qualificacions finals d'avaluació contínua pot comportar l'obligació de fer l'examen presencial per a superar l'assignatura (si hi ha examen i si superar-lo és suficient per a superar l'assignatura segons indiqui el pla docent).

Quan aquesta mala conducta es produeixi durant la realització de les proves d'avaluació finals presencials, l'estudiant pot ser expulsat de l'aula, i l'examinador farà constar tots els elements i la informació relatius al cas.

D'altra banda, aquesta conducta pot donar lloc a la incoació d'un procediment disciplinari i l'aplicació, si escau, de la sanció que correspongui.

La UOC habilitarà els mecanismes que consideri oportuns per a vetllar per la qualitat de les seves titulacions i garantir l'excel·lència i la qualitat del seu model educatiu.

Amunt

Aquesta assignatura es pot superar per una doble via: d'una banda a partir de l'avaluació contínua (AC), i d'altra banda, mitjançant la realització d'un examen final (EX). Per a fer l'EX no cal haver superat l'AC. La fórmula d'acreditació de l'assignatura és la següent: AC o EX.

 

Amunt